Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Các Ban ngành

Các Ban ngành


Ban Truyền Giáo Việt Nam: "Mục Vụ Vỡ Đất Mới"

Trưởng ban: Mục sư Nguyễn Văn Bình

"Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhơn từ; hãy Vỡ Đất Mới Vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi." (Ô-sê 10:12)

Nhận thấy có nhiều làng mạc, nhiều quận huyện hoặc nhiều thành phố ở Việt Nam chứa có Hội Thánh Chúa, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp nhờ ơn Chúa kêu gọi cổ động con cái Chúa khắp nơi cầu nguyện, hổ trợ tài chánh và tham gia chương trình truyền giáo "Vỡ Đất Mới" nhằm rao truyền Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho người Việt Nam nơi Tin Lành chưa được truyền đến, thành lập các "nhóm tín hữu" cũng như hổ trợ người phục vụ Chúa những nơi chưa có Hội Thánh, đặt biệt ủng hộ các Hội Thánh địa phương tai Việt Nam trong chương trình mở Hội Thánh mới.

Nếu được Chúa cảm động cho khải tượng nầy, kính mời quý đầy tớ Chúa và con ái Chúa khắp nơi góp phần như sau:

1. Cầu nguyện cho khải tượng "Vỡ Đất Mới" mỗi ngày ít nhất một lần, xin Chúa cho Giáo Hạt Pháp có ơn Chúa và sự khôn ngoan điều hành mục vụ nầy đạt được thành quả quy vinh hiển danh Chúa.
2. Ủng hộ tài chánh theo ơn sức Chúa cho, mỗi tháng cậy ơn Chúa ủng hộ số tiền (5€, 10€, 20€, 50€, ...)

Trong năm 2011-2012, Mục Vụ Vỡ Đất Mới đã giúp 10 Nhóm Tín Hữu ở Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm chi tiết về mục vụ này, hoặc để góp phần cầu nguyện và dâng hiến hỗ trợ, xin quý vị liên hệ trực tiếp địa chỉ sau:

Mục sư Nguyễn Văn Bình
5 Villa du Maine
77186 Noisiel
France.
Tel : +33 1 60 05 11 93
Email : duocthieng@free.fr

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc