Hội thánh Paris -> Phát thanh Tin lành

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TIN LÀNH (Chấm dứt năm 2012)


Trên Radio FM 100.7 vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng, từ 14h15 đến 14h 30

  • Chương trình phát thanh Tin lành tháng 02/2009
(Xin bấm vào mũi tên để nghe phát thanh)  • Chương trình phát thanh Tin lành tháng 01/2009
(Xin bấm vào mũi tên để nghe phát thanh)  • Chương trình phát thanh Tin lành tháng 12/2008
(Xin bấm vào mũi tên để nghe phát thanh)  • Chương trình phát thanh Tin lành tháng 11/2008
(Xin bấm vào mũi tên để nghe phát thanh)