Hình ảnh


- Lễ Cha mẹ 2009 - Chúa Nhật 21-06-2009 

- Lễ Cha Mẹ 2006 - Chúa Nhựt 18-06-2006