Hội thánh Paris -> Ban Chấp Hành & Các Ban ngành

THÔNG TIN LIÊN LẠC

 • NHÀ THỜ TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS
Địa chỉ : 172, boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
Métro : Place d'Italie

Thời gian sinh hoạt của Hội Thánh:
-Chúa Nhật từ 14h30 đến 15h30: Ban Pháp Ngữ, Lớp Trường Chúa Nhật, Giáo Lý Báp-têm, Huấn Luyện.
-Chúa Nhật từ 15h30 đến 17h30: Chương trình thờ phượng Đức Chúa Trời của Hội Thánh, Tập Hát, Lớp Thiếu Nhi, Thiếu Niên

Thời gian & địa điểm sinh hoạt của các ban ngành:
Thứ Bảy: Từ 15h đến 19h: Sinh hoạt của Ban Thanh Niên, Ban Nữ Giới và Ban Nam Giới tại nhà riêng các tín hữu của Hội Thánh, sẽ được thông báo cụ thể trước ngày sinh hoạt.
 • VĂN PHÒNG GIÁO SỞ TRƯỞNG HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS
Mục sư Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ : 5 Villa du Maine - 77186 NOISIEL - France
Điện thoại : +33.1.60.05.11.93
Email : duocthieng@free.fr


BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2018

Thư Ký:     Anh Nguyễn Thánh Ngôn
Thủ quỹ:   
Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Nghị viên:  
Ông Lê Thanh Toàn, Ông Nguyễn Michel, Ông Lê Văn Tâm,
                 Bà Đặng Ánh Lan
, Bà Ayun Priscille.

CÁC BAN NGÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2018
  • BAN TRƯỜNG CHÚA NHỰT
  - Trưởng ban:   Cô Lê Thị Cẩm Nhung
  - Thủ quỹ:         Cô Hoàng Sylvie
  - Giáo viên:       Bà MS Nguyễn Văn Bình, Bà Thái Thị Oanh, Bà Ayun Priscille, Cô Trần Marion

  • BAN THẦN HỌC
  - Giảng huấn:    Mục sư Nguyễn Văn Bình, Cô Trương Hoàng Phương Tâm
  - Thủ quỹ:          Cô Trần Thanh Mai

  • BAN TRUYỀN GIÁO
  - Trưởng ban:   Bà Mar Kinoyane
  - Phó ban:         Cô Trương Hoàng Phương Tâm
  - Thủ quỹ:         Bà Ayun Priscille 
  - Ban viên:       Bà Thái Thị Oanh, Bà Lưu Thị Hai, ÔB Nguyễn Michel, ÔB Huỳnh Pascal, ÔB Nguyễn Việt Anh,                                Cô Đặng Trung Diễm Trang, Ông Lê Thanh Toàn

  • MỤC VỤ VỠ ĐẤT MỚI & XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO VIỆT NAM
  - Trưởng ban:    Mục sư Nguyễn Văn Bình
  - Thủ quỹ:          Cô Trương Hoàng Phương Tâm

  • BAN CẦU NGUYỆN KHU VỰC
  - Khu vực Paris:                       Bà Đặng Ánh Lan
  - Khu vực Guyancourt:            Ông Lê Văn Tâm
  - Khu vực Marne la Vallée:     Bà Nguyễn Thị Xuân Mai
  - Khu vực Goussainville:        Ông Nguyễn Michel

  • BAN THỜ PHƯỢNG PHÁP NGỮ
  - Trưởng ban:   Anh Nguyễn Thánh Ngôn
  - Phó ban :        Anh Trần Anh Kiệt
  - Thư ký :          Cô Ayun Hliza
  - Thủ quỹ :       Anh Nguyễn Thomas
  - Ban viên :      Cô Nguyễn Hoàng An, Cô Dương Thanh, Cô Trần Hoàng Nhật Hồng,                                                                              Cô Nguyễn Hélène, Anh Nguyễn Lucas

  • BAN THÔNG DỊCH
  - Trưởng ban:   Anh Nguyễn Thánh Đạo
  - Ban viên:        Anh Nguyễn Thánh Ngôn, Cô Nguyễn Hoàng An

  • BAN THĂM VIẾNG
  - Trưởng ban:    Ông Lê Thanh Toàn
  - Thủ quỹ:          Ông Nguyễn Việt Anh
  - Ban viên:        Ông Bà Nguyễn Michel, Bà Trần Thanh Mai

  • BAN TRÁNG NIÊN
  - Trưởng ban:    Ông Nguyễn Michel
  - Phó ban:          Cô Trương Hoàng Phương Tâm
  - Thư ký:             Bà Lê Thị Kim Thu
  - Thủ quỹ:           Cô Nguyễn Thị Hiếu
  - Ban viên:         Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy, Cô Trần Marion, Anh Hồ Văn Út Một, Bà Nguyễn Michel,
                              Cô Nguyễn Thị Huyền Trinh, Cô Hoàng Sylvie, Cô Nguyễn Thị Xuân Mai

  • BAN KẾ TOÁN TÀI CHÁNH
  - Trưởng ban:     Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
  - Ban viên:          Ông Nguyễn Việt Anh

  • BAN TIẾP TÂN & TRẬT TỰ
  - Trưởng ban:      Ông Lê Văn Tâm
  - Ban viên:           Ông Ayun Ycuat, Cô Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Cô Hoàng Sylvie, Bà Mar Kinoyane,                                                          Cô Đoàn Thị Thanh Vân

  • BAN TRÀ NƯỚC
  - Trưởng ban:      Ông Hồ Văn Út Một
  - Phó ban:            Cô Huỳnh Thị Cẩm Hồng

  • BAN CA HÁT THỜ PHƯỢNG
  - Trưởng ban:      Cô Đinh Thị Hiếu
  - Thủ quỹ:            Anh Nguyễn Thánh Ngôn
  - Người đàn         Anh Võ Châu Duy Tâm, Cô Lê Thị Phước Ân, Cô Trần Hoàng Nhật Hồng,                                                                       Cô Trương Hoàng Phương Tâm, Cô Lê Ngọc Anh

  • BAN KỸ THUẬT & CHƯNG DỌN NHÀ THỜ
  - Trưởng ban:       Anh Nguyễn Thánh Đạo
  - Phó ban:            Anh Đặng Hữu Khánh
  - Ban viên:            Anh Nguyễn Thanh Tùng, Ông Lê Thanh Toàn, Anh Trần Anh Kiệt,
                                  Ông Lê Văn Tâm, Anh Lê Anh Phong, Anh Nguyễn Thomas

  • BAN THANH NIÊN
  - Trưởng ban:      Anh Trần Anh Kiệt
  - Thư ký:               Cô Dương Thanh
  - Thủ quỹ:             Anh Nguyễn Thomas
  - Nghị viên:           Cô Nguyễn Hélène, Anh Nguyễn Lucas, Cô Trần Hoàng Nhật Hồng, Anh Võ Châu Duy Tâm,                                     Cô Nguyễn Hoàng An

  • BAN THIẾU NHI & THIẾU NIÊN
  - Trưởng ban:       Cô Trương Hoàng Phương Tâm
  - Thủ quỹ:             Cô Ayun HLiza
  - Ban viên:            Cô Đặng Hữu Khánh, Cô Trần Hoàng Nhật Hồng, Cô Dương Thanh


  • BAN GIỮ TRẺ EM TRONG GIỜ THỜ PHƯỢNG
  - Trưởng ban:       Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy
  - Phó ban:             Cô Nguyễn Thị Hạnh
  - Ban viên:            Cô Ngô Thị Hồng Cẩm, Cô Đặng Trung Diễm Trang, Cô Lê Thị Ngọc Lâm
  - Cố Vấn:               Bà Đặng Ánh Lan

  BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2017

  Thư Ký:     Anh Nguyễn Thánh Ngôn
  Thủ quỹ:    
  Ông Lê Thanh Toàn
  Nghị viên:  Ông Nguyễn Văn Hà, 
  Ông Lê Văn Tâm, Bà Đặng Ánh Lan,
                   Bà Lê Thị Kim Thu,
  Bà Ayun Priscille.

  CÁC BAN NGÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2017
   • BAN TRƯỜNG CHÚA NHỰT
   - Trưởng ban:   Bà Lê Thị Cẩm Nhung
   - Phó ban:         Cô Trần Marion
   - Thủ quỹ:         Ông Lê Thanh Toàn
   - Giáo viên:       Bà MS Nguyễn Văn Bình, Bà Thái Thị Oanh, Bà Lê Thị Cẩm Nhung,
                              Cô Trần Marion

   • BAN GIẢNG HUẤN THẦN HỌC
   - Mục sư Nguyễn Văn Bình
   - Cô Trương Hoàng Phương Tâm

   • BAN TRUYỀN GIÁO
   - Trưởng ban:   Bà Mar Kinoyane
   - Phó ban:         Bà Thái Thị Oanh
   - Thủ quỹ:         Bà Ayun Priscille 
   - Ban viên:        Bà Phạm Thị Dư, Cô Đặng Trung Diễm Trang, Ông Lê Thanh Toàn

   • BAN CẦU NGUYỆN KHU VỰC
   - Khu vực Paris:                       Bà Đặng Ánh Lan
   - Khu vực Evry:                        Cô Lê Thị Cẩm Nhung
   - Khu vực Guyancourt:           Cô Trần Marion
   - Khu vực Marne la Vallée:     Bà Thái Thị Oanh
   - Khu vực Goussainville:        Ông Nguyễn Văn Hà

   • BAN THỜ PHƯỢNG PHÁP NGỮ
   - Trưởng ban:   Anh Nguyễn Thánh Ngôn
   - Phó ban :        Anh Trần Anh Kiệt
   - Thư ký :          Cô Ayun Hliza
   - Thủ quỹ :       Anh Nguyễn Thomas
   - Ban viên :      Cô Nguyễn Hélène

   • BAN THÔNG DỊCH
   - Trưởng ban:   Anh Nguyễn Thánh Đạo
   - Ban viên:        Anh Nguyễn Thánh Ngôn, Cô Nguyễn Thị Hữu, Ông Nguyễn Việt Anh

   • BAN XÃ HỘI & THĂM VIẾNG
   - Trưởng ban:    Ông Lê Thanh Toàn
   - Thủ quỹ:          Cô Trần Marion
   - Ban viên:        Ông Nguyễn Văn Hà, Bà Thái Thị Oanh, Bà Mar Kinoyane

   • BAN TRÁNG NIÊN
   - Trưởng ban:    Ông Nguyễn Văn Hà
   - Phó ban:          Cô Trương Hoàng Phương Tâm
   - Thư ký:             Bà Lê Thị Kim Thu
   - Thủ quỹ:           Cô Nguyễn Thị Hiếu
   - Ban viên:         Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy, Cô Trần Marion, Ông Hồ Văn Út Một, Bà Nguyễn Văn Hà,
                               Cô Nguyễn Thị Huyền Trinh, Bà Nguyễn Thị Lệ

   • BAN KẾ TOÁN TÀI CHÁNH & SOÁT SỔ
   - Trưởng ban:     Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
   - Ban viên:          Cô Trương Hoàng Phương Tâm

   • BAN TIẾP TÂN & TRẬT TỰ
   - Trưởng ban:      Ông Lê Văn Tâm
   - Phó ban:            Bà Mar Kinoyane
   - Ban viên:           Ông Ayun Ycuat, Cô Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Cô Hoàng Sylvie

   • BAN TRÀ NƯỚC
   - Trưởng ban:      Ông Hồ Văn Út Một
   - Phó ban:            Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng
   - Thủ quỹ:            Ông Lê Thanh Toàn

   • BAN ÂM NHẠC
   - Trưởng ban:      Cô Lê Thị Phước Ân
   - Ban viên:           Cô Trương Hoàng Phương Tâm, Anh Võ Châu Duy Tâm

   • BAN CA HÁT THỜ PHƯỢNG
   - Trưởng ban:      Cô Nguyễn Thị Hiếu
   - Ban viên:           Cô Trần Thị Ngọc Cẩm, Bà Ayun Priscille, Cô Nguyễn Thị Bé Em,
                                  Cô Nguyễn Hoàng An, Anh Nguyễn Thánh Ngôn, Ông Lê Văn Tâm,
                                  Ông Lê Thanh Toàn, Bà Lê Thị Kim Thu, Bà Đặng Ánh Lan

   • BAN KỸ THUẬT ÂM THANH & ÁNH SÁNG
   - Trưởng ban:       Anh Nguyễn Thánh Đạo
   - Ban viên:            Anh Nguyễn Thanh Tùng, Ông Lê Thanh Toàn, Anh Trần Anh Kiệt,
                                   Ông Hồ Văn Út Một, Anh Nguyễn Thomas

   • BAN THANH NIÊN
   - Trưởng ban:      Anh Trần Anh Kiệt
   - Thư ký:               Cô Nguyễn Thị Bé Em
   - Thủ quỹ:             Anh Nguyễn Thomas

   • BAN THIẾU NHI & THIẾU NIÊN
   - Trưởng ban:       Cô Trương Hoàng Phương Tâm
   - Thủ quỹ:             Cô Ayun HLiza

   • BAN GIỮ TRẺ EM TRONG GIỜ THỜ PHƯỢNG
   - Trưởng ban:       Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy
   - Phó ban:             Cô Nguyễn Thị Hạnh
   - Ban viên:            Cô Ngô Thị Hồng Cẩm, Cô Đặng Trung Diễm Trang, Cô Lê Thị Ngọc Lâm
   - Cố Vấn:               Bà Đặng Ánh Lan

   BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2016

   Thư Ký:     Anh Nguyễn Thánh Ngôn
   Thủ quỹ:    
   Ông Lê Thanh Toàn
   Nghị viên:  Ông Nguyễn Michel, 
   Ông Lê Văn Tâm, Bà Đặng Ánh Lan,
                    Bà Lê Thị Kim Thu,
   Bà Ayun Priscille.

   CÁC BAN NGÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2016
    • BAN TRƯỜNG CHÚA NHỰT
    - Trưởng ban:   Bà Lê Thị Cẩm Nhung
    - Phó ban:         Cô Trần Marion
    - Thủ quỹ:         Ông Lê Thanh Toàn
    - Giáo viên:       Bà MS Nguyễn Văn Bình, Bà Thái Thị Oanh, Bà Lê Thị Cẩm Nhung,
                               Cô Trần Marion

    • BAN GIẢNG HUẤN THẦN HỌC
    - Mục sư Nguyễn Văn Bình
    - Cô Trương Hoàng Phương Tâm

    • BAN TRUYỀN GIÁO
    - Trưởng ban:   Bà Mar Kinoyane
    - Phó ban:         Bà Ayun Priscille
    - Thủ quỹ:         Cô Đặng Trung Diễm Trang
    - Ban viên:        Bà Phạm Thị Dư, Ông Lê Thanh Toàn, Bà Thái Thị Oanh

    • BAN CẦU NGUYỆN KHU VỰC
    - Khu vực Paris:                       Bà Đặng Ánh Lan
    - Khu vực Evry:                        Cô Lê Thị Cẩm Nhung
    - Khu vực Guyancourt:           Cô Trần Marion
    - Khu vực Marne la Vallée:     Bà MS Nguyễn Văn Bình

    • BAN THỜ PHƯỢNG PHÁP NGỮ
    - Trưởng ban:   Anh Nguyễn Thánh Ngôn
    - Phó ban :        Anh Trần Anh Kiệt
    - Thư ký :          Cô Trần Adeline
    - Thủ quỹ :       Anh Nguyễn Tomas
    - Ban viên :      Cô Kbuor HLiza, Cô Nguyễn Hélène

    • BAN THÔNG DỊCH
    - Trưởng ban:   Anh Nguyễn Thánh Đạo
    - Ban viên:        Anh Nguyễn Thánh Ngôn

    • BAN XÃ HỘI & THĂM VIẾNG
    - Trưởng ban:    Ông Lê Thanh Toàn
    - Thủ quỹ:          Cô Trần Marion
    - Ban viên:        Ông Nguyễn Michel, Bà Thái Thị Oanh, Bà Mar Kinoyane

    • BAN TRÁNG NIÊN
    - Trưởng ban:    Cô Trần Marion
    - Phó ban:          Ông Nguyễn Michel
    - Thư ký:             Bà Lê Thị Kim Thu
    - Thủ quỹ:           Cô Nguyễn Thị Hiếu
    - Ban viên:         Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy, Ông Hồ Văn Út Một, Bà Nguyễn Văn Hà

    • BAN TẠO MÃI NHÀ THỜ
    - Trưởng ban :    Chị Đặng Ánh Lan

    • BAN KẾ TOÁN TÀI CHÁNH & SOÁT SỔ
    - Trưởng ban:     Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
    - Ban viên:          Cô Trần Marion

    • BAN TIẾP TÂN & TRẬT TỰ
    - Trưởng ban:      Ông Lê Văn Tâm
    - Phó ban:            Bà Mar Kinoyane
    - Ban viên:           Toàn Ban Chấp Hành Hội Thánh

    • BAN TRÀ NƯỚC
    - Trưởng ban:      Ông Hồ Văn Út Một
    - Phó ban:            Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng
    - Thủ quỹ:            Ông Lê Thanh Toàn

    • BAN ÂM NHẠC
    - Trưởng ban:      Cô Lê Thị Phước Ân
    - Ban viên:           Cô Trương Hoàng Phương Tâm, Anh Võ Châu Duy Tâm

    • BAN CA HÁT THỜ PHƯỢNG
    - Trưởng ban:      Cô Nguyễn Thị Hiếu
    - Ban viên:           Cô Trần Thị Ngọc Cẩm, Bà Ayun Priscille, Cô Nguyễn Thị Bé Em,
                                   Anh Nguyễn Thánh Ngôn, Ông Lê Văn Tâm

    • BAN KỸ THUẬT ÂM THANH & ÁNH SÁNG
    - Trưởng ban:       Anh Nguyễn Thánh Đạo
    - Ban viên:            Anh Nguyễn Thanh Tùng, Ông Lê Thanh Toàn, Anh Trần Anh Kiệt,
                                    Ông Hồ Văn Út Một, Anh Nguyễn Thomas

    • BAN THANH NIÊN (Bầu cử vào Thứ Bảy 30/01/2016 )
    - Trưởng ban:      Anh Trần Anh Kiệt
    - Thư ký:               Cô Nguyễn Thị Bé Em
    - Thủ quỹ:             Anh Nguyễn Thomas

    • BAN THIẾU NHI & THIẾU NIÊN
    - Trưởng ban:       Cô Kbuor HLiza
    - Thủ quỹ:             Cô Trần Adeline
    - Giáo viên:           Cô Trương Hoàng Phương Tâm

    • BAN GIỮ TRẺ EM TRONG GIỜ THỜ PHƯỢNG
    - Trưởng ban:       Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy
    - Phó ban:             Cô Nguyễn Thị Hạnh
    - Ban viên:            Cô Ngô Thị Hồng Cẩm, Cô Đặng Trung Diễm Trang, Cô Lê Thị Ngọc Lâm
    - Cố Vấn:               Bà Đặng Ánh Lan