Hội thánh Paris

Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 27/01/2019 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    Bà Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng
*2.
Suy niệm lời Chúa: II Ti-mô-thê 4:2.................................. Toàn thể Hội Thánh

"Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời"

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Giáo sở Trưởng

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Rô-ma 10:9-17............................. Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Con cái Chúa, các ban ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Ông Bà Hồ Văn Út Một
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Khải huyền 3:7-13 ................................... Cô Hoàng Sylvie
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Cô Hoàng Sylvie
-8. Giảng lời Chúa:
"Thơ gởi cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi"
                                                                        ................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm

*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng


DỰ PHẦN CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHỰT 03/02/2019 lúc 15g30

-Tiếp Tân ...................................................... Ban Tiếp Tân
-Hướng Dẫn Chương Trình ................................. Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-Lạc Hiến & Cầu Nguyện cho Công Việc Chúa ........ Ông Bà Nguyễn Michel
-Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện .........................  Cô Trần Thanh Mai
-Giảng Lời Chúa ............................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 20/01/2019 lúc 14g30

Chủ Tọa :                                 Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa: Cô-lô-se 3:23 ..................................... Toàn thể Hội Đồng

 "Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta."

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Giáo sở Trưởng
-4. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:22-25 ................................... Bà Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Bà Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa:
"Tôi tớ của Đức Chúa Trời" ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Anh Chị Nguyễn Thanh Tùng

II. Hội Đồng :

-1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ..................................... Mục sư Giáo sở Trưởng
-3. Kiểm danh sách đại biểu ................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ...................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Tường trình thành quả năm 2018 ........................................ Mục sư Giáo sở Trưởng
-6. Tường trình tài chánh Hội Thánh năm 2018 ........................... Hội Thánh & các Ban Ngành
-7. Tường trình của soát sổ viên ............................................. Soát sổ viên
-8. Bầu cử Chấp Sự Nam ....................................................... Toàn thể Hội Đồng
-9. Trình diện tân Ban Chấp Sự 2019 ........................................ các Chấp Sự
*10. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ..................................... Toàn thể Hội Đồng
*11. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư Giáo sở Trưởng

III. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Sự :

-1. Bầu cử Tân Ban Chấp Hành ................................................. các Chấp Sự
-2. Đề cử các ủy ban đặc trách ................................................ Ban Chấp Hành
-3. Bàn luận công việc Chúa ..................................................... Ban Chấp Hành

Chương Trình Thờ Phượng

Lễ Kỷ Niệm 32 năm Thành Lập Hội Thánh Paris

Chúa Nhựt 14/10/2018 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tiếp tân & Trật tự:                    Ban Chấp Hành Hội Thánh

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng quan khách và con cái Chúa ............................ Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Trông mong ơn chí cao" ..................................... Ban hát lễ Hội Thánh

-2. Sơ lược Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris  ................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-3. Tốp ca: "Hãy đếm các ơn phước Chúa ban" ....................... Ban Tốp ca Nữ
-4. Đơn ca: "Cho con thấy Chúa" .......................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*5. Cầu nguyện cho Hội Thánh tại Việt Nam và hải ngoại ........... Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-6. Tốp ca: "Lời tạ ơn Chúa" ................................................ Ban Tốp ca
*7. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:24-30 & 36-43  .................... Bà Ayun Priscille
-8. Đơn ca: "Cầu Chúa ở bên tôi hoài" .................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Giảng lời Chúa: "Chúa đang chờ đợi"................ Mục sư Phan Phụng Hưng
*10. Cầu nguyện cho tín hữu và đồng hương Việt Nam .............. Mục sư Nguyễn Văn Bình

-11. Tôn vinh Chúa: "Viên đá đầu tiên" ................................... Ban hát lễ Hội Thánh
-12. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................ Ông Lê Thanh Toàn & Ông Nguyễn Michel
-13. Lời tri ân .................................................................... Mục sư Chủ lễ

III. Tất lễ :
*1. Cầu nguyện chung ........................................................ Toàn thể quan khách
*2. Hát Tôn vinh ................................................................ Toàn thể quan khách
*3. Chúc phước lành ........................................................... Mục sư Phan Phụng Hưng

-4. Tiệc trà Mừng Lễ 32 Năm Thành Lập Hội Thánh Paris ............ Toàn thể quan kháchChương Trình Thờ Phượng Lễ Cha & Mẹ - Chúa Nhựt 17/06/2018 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm

Tiếp tân & Trật tự:               Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng ................................................................... Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ lễ


II. Chính lễ :

-1. Tôn vinh Chúa: "Hiếu kính trong Chúa" ............................... Ban hát lễ Hội Thánh
-2. Tôn vinh Chúa: "Mon ancre et ma voile" ............................. Ban hát Thiếu Niên

-3. Đơn ca: "Mẹ yêu" .......................................................... Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy
*4. Cầu nguyện cho quê hương và đồng hương Việt Nam ........... Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Cám ơn Cha" .................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-6. Tôn vinh chúa: "Viên ngọc đẹp ròng" (TC396) ..................... Toàn thể quan khách

-7. Lễ dâng con cho Chúa (cháu Zoé Đan Vy, 

                                     con AC Eliot & Ngọc Lâm Bonvalot) .... Mục sư Chủ lễ

-8. Tôn vinh Chúa: "Hiến cả thay cho Ngài" .............................. Ban hát lễ Hội Thánh
*9. Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4 ..................................... Bà Ayun Priscille
-10. Đơn ca: "Nghĩa tình mẹ cha" ........................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-11. Giảng lời Chúa: "Hãy hiếu kính cha mẹ" ................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*12. Cầu nguyện cho cha mẹ và con cái .................................. Mục sư Chủ lễ

-13. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................. Ông Nguyễn Michel & Ông Lê Thanh Toàn
-14. Tôn vinh Chúa: "Nếu khi nào" .......................................... Ban Tốp ca

III. Tất lễ :
-1. Lời tri ân ....................................................................... Mục sư Chủ lễ
-2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Hát Tôn vinh ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Chúc phước lành ............................................................ Mục sư Chủ lễ

-5. Tiệc thông công ngày lễ cha mẹ ..................................... Toàn thể quan kháchChương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 01/04/2018 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Chấp Hành Hội Thánh & Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Tôn Vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Chào mừng quan khách ................................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chánh lễ :

-1. Hợp ca: "Ngày nay Chúa Phục Sinh" ................................ Ban hát Lễ Hội Thánh
-2. Hợp ca: "Lumière du monde" ......................................... Ban Thiếu Niên
-3. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-10.................................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-4. Đơn ca: "Đồi Gô-tha xưa" .............................................. Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-5. Hợp ca: "Gần thập tự" .................................................. Ban hát Lễ Hội Thánh
*6. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ............................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-7. Đơn ca: "Thập tự xưa" .................................................. Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-8. Thi ca: "Báo tin Phục Sinh" ............................................ Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy
*9. Đọc Kinh Thánh: Giăng 14:18-21 ..................................... Bà Lê Thị Kim Thu
*10. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn .............................................. Bà Lê Thị Kim Thu
-11. Sứ điệp: "Lời tiên tri của Chúa Phục Sinh" ............ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*12. Cầu nguyện cho quan khách............................................ Mục sư Chủ Lễ
-13. Hợp ca: "Chúa oai quyền phục sinh" .............................. Ban Tốp Ca
-14. Lạc hiến cho công việc Chúa và cầu nguyện ...................... Ông Nguyễn Văn Hà & Ông Lê Văn Tâm

III. Tất lễ :

-1. Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2. Hát Tôn vinh .................................................................. Toàn thể Quan Khách
*3. Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Chủ Lễ

IV. Tiệc trà :

Tiệc Trà Mừng Chúa Phục Sinh ................................................ Toàn thể Quan Khách


Chương Trình Tết Mậu Tuất - Chúa Nhựt 18/02/2018 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Toàn Ban Tiếp Tân & Trật Tự

I . Khai lễ :

-1. Đồng ca Mừng Xuân ....................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời Chào mừng và Chúc Xuân ........................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chánh lễ :

-1. Hợp ca: "Bài ca cảm tạ" .................................................. Ban hát Lễ
-2. Hợp ca: "Ta bienveillance" ............................................. Ban Thiếu Niên
*3. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ............................. Bà MS Nguyễn Văn Bình
-4. Đơn ca: "Xuân về tạ ơn Chúa" ........................................ Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-5. Ngâm thơ: "Ước mơ Xuân" .............................................. Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy
*6. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-10 ..................................... Cô Lê Ngọc Anh
-7. Đơn ca: "Rồi ngày sẽ trôi qua" ........................................ Cô Trần Thanh Mai
-8. Đơn ca: "Chúa mãi là mùa Xuân" .................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Sứ điệp Xuân: "Phước" ................................................. Mục sư Chủ Lễ
*10. Cầu nguyện cho thân hữu và tín hữu ................................ Mục sư Chủ Lễ
-11. Hợp ca: "Khác khao dòng nước" ..................................... Ban Tốp Ca
-12. Lạc hiến cho công việc Chúa  .......................................... Ông Lê Thanh Toàn & Ông Lê Văn Tâm
*13. Cầu nguyện dâng hiến .................................................... Ông Lê Thanh Toàn
-14. Đồng ca: "Chúc xuân" ................................................... Toàn thể Quan Khách

III. Tất lễ :

-1. Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2. Hát Tôn vinh .................................................................. Toàn thể Quan Khách
*3. Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Chủ Lễ

IV. Tiệc trà :

Tiệc Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 ............................................... Toàn thể Quan Khách