Hội thánh ParisChương Trình Thờ Phượng

Lễ Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập Hội Thánh Paris

Chúa Nhựt 13/10/2019 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Truyền đạo Nguyễn Lê Thanh Thủy

Tiếp tân & Trật tự:                    Ban Chấp Hành Hội Thánh

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng quan khách và con cái Chúa ............................ Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Chúa ban cho không xiết kể" ............................... Ban hát lễ Hội Thánh

-2. Sơ lược Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris  .................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-3. Đơn ca: "Khúc cảm tạ" ................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho Hội Thánh tại Việt Nam và hải ngoại ........... Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Với lòng biết ơn" ............................................... Joseph Tử Trung
*6. Đọc Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:1-4 ...................................... Bà Đặng Ánh Lan
-7. Đơn ca: "Phước thay" ..................................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-8. Giảng lời Chúa: "Đức Chúa Trời"...................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện cho tín hữu và đồng hương Việt Nam ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-10. Hợp ca: "Tâm linh tôi yên ninh thay" ................................ Ban hát lễ Hội Thánh
-11. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................ Cô Trương Hoàng Phương Tâm & Bà Ayun Priscille
-12. Lời tri ân .................................................................... Mục sư Chủ lễ

III. Tất lễ :
*1. Cầu nguyện chung ........................................................ Toàn thể quan khách
*2. Hát Tôn vinh ................................................................ Toàn thể quan khách
*3. Chúc phước lành ........................................................... Mục sư Phan Phụng Hưng

-4. Tiệc trà Mừng Lễ 33 Năm Thành Lập Hội Thánh Paris ............ Toàn thể quan khách

DỰ PHẦN CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÀNH HÔN Anh Hoàng Đức Anh & Cô Trần Hoàng Nhật Hồng
CHÚA NHỰT 20/10/2019 lúc 14g30


-Tiếp Tân ....................................................... Ban Tiếp Tân
-Hướng Dẫn Chương Trình ................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình
-Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện .........................  Cô Lê Ngọc Anh
-Giảng Lời Chúa ............................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-Hnh Lễ Hôn Phối ............................................. Mục sư Nguyễn Văn BìnhChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 06/10/2019 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TK. Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
-2. Khai trình tài chánh ......................................................... Thủ quỹ Hội Thánh
*3.
Đọc Bài Tín Điều các Sứ-đồ .............................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi Thiên 127:1-5 ......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Ông Bà Hồ Văn Út Một
*4. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
*5. Đọc Kinh Thánh: Mác 1:21-31 ........................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7. Giảng lời Chúa: "Những nguyên tắc sống đạo" (33)
                                                                        ................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
*9. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 ............................................ Toàn thể Hội Thánh
-10. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng & Hội Đồng Bất Thường Chúa Nhựt 29/09/2019 lúc 14g30 - MỜI TÂN QUẢN NHIỆM HỘI THÁNH

Hướng Dẫn Chương Trình :    Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Ma-thi-ơ 28:19-20 ............................... Toàn thể Hội Đồng


"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con,
 và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,
và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi
"

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*4. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:36-40 & 28:18-20 ................. Bà Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa: "Hội Thánh và cơ đốc nhân trong thời đại ngày nay"
 
                                                              ........................... Truyền đạo Lê Nguyễn Huyền Thy
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo

II. Hội Đồng Bất Thường :


*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ....................................... Mục sư Quản Nhiệm
-3. Kiểm danh sách đại biểu .................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ....................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Đọc các văn bản liên quan tới Hội Đồng ................................
Mục sư Quản Nhiệm
-6. Tường trình tài chánh mời Tân Quản Nhiệm HT ....................... Thủ Quỹ Hội Thánh
-7. Thảo luận: Cung lương, nhà ở, bảo lãnh cho Tân Quản Nhiệm ... Toàn thể Hội Đồng
-8. Bỏ phiếu quyết định  ......................................................... 
Toàn thể Hội Đồng
*9. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ....................................... Toàn thể Hội Đồng
*10. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư 
Quản Nhiệm


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Cha & Mẹ - Chúa Nhựt 16/06/2019 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

Tiếp tân & Trật tự:               Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng ................................................................... Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ lễ


II. Chính lễ :

-1. Tôn vinh Chúa: "Bài ca tâm linh" ....................................... Ban hát lễ Hội Thánh
-2. Tôn vinh Chúa: "Je suis né pour te louer

                       & "Plonge-moi dans ta rivière" ......................... Ban hát Thiếu Niên
-3. Lịch sử ngày lễ Cha Mẹ ................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*4. Cầu nguyện cho quê hương và đồng hương Việt Nam ........... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Lời thống hối" .................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-6. Tốp ca: "Mẹ yêu" ........................................................... Ban Tốp ca Nữ
*7. Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4 ..................................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-8. Đơn ca: "Nghĩa mẹ tình cha" ............................................. Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Giảng lời Chúa: "Con cái phải hiếu kính cha mẹ" ....... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*10. Cầu nguyện cho cha mẹ và con cái .................................. Mục sư Chủ lễ

-11. Tôn vinh Chúa: "Lòng nguyện theo Giê-xu" ......................... Ban hát lễ Hội Thánh
-12. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................. Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
-13. Tôn vinh Chúa: "Cảm ơn cha mẹ" ..................................... Toàn thể quan khách

III. Tất lễ :
-1. Lời tri ân ....................................................................... Mục sư Chủ lễ
-2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể quan khách
*3. Hát Tôn vinh ................................................................. Toàn thể quan khách
*4. Chúc phước lành ............................................................ Mục sư Chủ lễ

-5. Tiệc thông công ngày lễ cha mẹ ..................................... Toàn thể quan kháchChương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 21/04/2019 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Chấp Hành Hội Thánh & Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Tôn Vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời hoan nghinh và chào mừng .......................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chính lễ :

-1. Lời giới thiệu .................................................................. Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-2. Cảnh thnh Giê-ru-sa-lem .................................................. Ban diễn lễ
-3. Thánh ca: "Tiệc Thánh" .................................................. Ban Tốp ca
-4. Thánh ca: "Ghết-sê-ma-nê" .......................................... Ban Tốp ca
-5. Múa: "Tôn vinh Chiên Con" ............................................ Ban múa Thanh Thiếu Niên
-6. Thánh ca: "Via Dolorosa - Con đường đau thương" ........... Ban hợp ca
-7. Thánh ca: "Thánh thũ" ................................................... Ban hợp ca
-8. Thánh ca: "Gần thập tự" ................................................ Ban hợp ca
-9. Thánh ca: "Christ Phục Sinh" .......................................... Ban hợp ca
*10. Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 3:7-11 ....................................... Bà Đặng Ánh Lan
*11. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn .............................................. Bà Đặng Ánh Lan
-12. Sứ điệp Phục Sinh: "Nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ
                                   là quý hơn hết"
.......................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*13. Cầu nguyện cho Hội Thánh & quan khách........................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14. Thánh ca: "Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời" .............. Ban hợp Ca
-15. Lạc hiến cho công việc Chúa ........................................... Bà Ayun Priscille & TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
*16. Cầu nguyện dâng hiến cho Chúa ...................................... TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

III. Tất lễ :

-1. Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể Quan Khách
*3. Hát Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Quan Khách
*4. Cầu nguyện chúc phước ................................................... Mục sư Chủ Lễ

-5.  Tiệc Mừng Lễ Phục Sinh .................................................. Toàn thể Quan Khách


Chương Trình Tết Kỷ Hợi - Chúa Nhựt 10/02/2019 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Toàn Ban Tiếp Tân & Trật Tự

I . Khai lễ :

-1. Đồng ca Mừng Xuân ....................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời Chào mừng và Chúc Xuân ........................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chánh lễ :

-1.  Hợp ca: "Mừng đón Chúa Xuân" ...................................... Ban hát Lễ
-2.  Hợp ca: "Ta bienveillance" ............................................. Ban Thiếu Niên
*3.  Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ............................. Bà MS Nguyễn Văn Bình
-4.  Đơn ca: "Cảm tạ Chúa suốt một năm qua" ...................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-5.  Hợp ca: "Khác khao dòng nước" ...................................... Ban Tốp Ca
*6.  Đọc Kinh Thánh: Thi thiên 1:1-6 ....................................... TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7.  Đơn ca: "Khúc ca Mùa Xuân" ........................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-8.  Sứ điệp Xuân: "Phước Lộc Thọ" .................................. Mục sư Chủ Lễ
*9.  Cầu nguyện cho thân hữu và tín hữu .................................. Mục sư Chủ Lễ
-10. Hợp ca: "Năm Mới mời Chúa vô nhà" .............................. Ban hát Lễ
-11. Lạc hiến cho công việc Chúa  ........................................... Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
*12. Cầu nguyện dâng hiến .................................................... Bà Đặng Ánh Lan
-13. Đồng ca: "Chúc xuân" ................................................... Toàn thể Quan Khách
-14. Phát quà Tết Kỷ Hợi ....................................................... Ban Tổ Chức

III. Tất lễ :

-1.  Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2.  Hát Tôn vinh .................................................................. Toàn thể Quan Khách
*3.  Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Chủ Lễ

IV. Tiệc trà :

-1.  Tiệc Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 ............................................ Toàn thể Quan Khách


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 03/02/2019 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    Anh Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng
-2. Khai trình tài chánh ......................................................... Thủ quỹ Hội Thánh
*3.
Đọc Bài Tín Điều các Sứ-đồ .............................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Giáo sở Trưởng

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Gia-cơ 4:13-17............................. Toàn thể Hội Thánh
-3. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Ông Bà Nguyễn Michel
*4. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
*5. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:25-34 .................................... Cô Lê Ngọc Anh
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Cô Lê Ngọc Anh
-7. Giảng lời Chúa:
"Những nguyên tắc sống đạo" (18)
                                                                        ................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
*9. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 ............................................ Toàn thể Hội Thánh
-10. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng


Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 20/01/2019 lúc 14g30

Chủ Tọa :                                 Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa: Cô-lô-se 3:23 ..................................... Toàn thể Hội Đồng

 "Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta."

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Giáo sở Trưởng
-4. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:22-25 ................................... Bà Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Bà Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa:
"Tôi tớ của Đức Chúa Trời" ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Anh Chị Nguyễn Thanh Tùng

II. Hội Đồng :

-1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ..................................... Mục sư Giáo sở Trưởng
-3. Kiểm danh sách đại biểu ................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ...................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Tường trình thành quả năm 2018 ........................................ Mục sư Giáo sở Trưởng
-6. Tường trình tài chánh Hội Thánh năm 2018 ........................... Hội Thánh & các Ban Ngành
-7. Tường trình của soát sổ viên ............................................. Soát sổ viên
-8. Bầu cử Chấp Sự Nam ....................................................... Toàn thể Hội Đồng
-9. Trình diện tân Ban Chấp Sự 2019 ........................................ các Chấp Sự
*10. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ..................................... Toàn thể Hội Đồng
*11. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư Giáo sở Trưởng

III. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Sự :

-1. Bầu cử Tân Ban Chấp Hành ................................................. các Chấp Sự
-2. Đề cử các ủy ban đặc trách ................................................ Ban Chấp Hành
-3. Bàn luận công việc Chúa ..................................................... Ban Chấp Hành