Hội thánh Paris
Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 24/01/2021 lúc 15g00

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Ayun Priscille
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Thi Thiên 15:4, 5b ................................ Toàn thể Hội Thánh

"Người nào khinh dể kẻ gian ác,
Nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va;
Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết;...
Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động."


*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ê-phê-sô 5:8-21 ........................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Các con cái Chúa & Các Ban Ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Ông Bà Lê Thanh Toàn
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Thi thiên 15:1-5 ...................................... Cô Lê Ngọc Anh
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Cô Lê Ngọc Anh
-8. Giảng lời Chúa: "Những người không hề bị rúng động" (bài 3)
                                                           ...........................
..... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn BìnhDỰ PHẦN CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHỰT 31/01/2021 lúc 15g00

-Tiếp Tân ....................................................... Ban Tiếp Tân
-Hướng Dẫn Chương Trình ................................. NV Võ Châu Duy Tâm                                                    
-Lạc Hiến & Cầu Nguyện ................................... ÔB Hồ Văn Út Một
-Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện .......................... Bà Thái Thị Oanh                    
-Giảng Lời Chúa ............................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 20/12/2020 lúc 15g00

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Bà Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Giăng 4:9 .......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy:
Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống"


*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Giăng 1:1-18 ................................ Toàn thể Hội Thánh
-3. Đơn ca: "Huyền diệu đêm thánh" ..................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh .............................. Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình

-5. Đơn ca: "Thông điệp đêm Nô-ên" ...................................... Bà Ayun Priscille
-6. Đọc Thánh Sử: Lu-ca 2:1-21 ............................................ TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7. Đơn ca: "Đêm yên lặng" .................................................. Nguyễn Kiều Mi
-8. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. AC Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Song ca: "Chúa đã tới" .................................................... Priscille & Ngọc Cẩm
*10. Đọc Kinh Thánh: I Giăng 4:7-10 ......................................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm
*11. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-12. Đơn ca: "Tình yêu Thiên Chúa" ........................................ Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-13. Giảng lời Chúa: "Con Một của Đức Chúa Trời đến thế gian"
                                                                           ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

*14. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-15. Phát quà Giáng Sinh ......................................................... Ban tổ chứa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn BìnhChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 13/12/2020 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Bà Ayun Priscille
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Lu-ca 1:30 .......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Thiên-sứ bèn nói rằng:
Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời."

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ma-thi-ơ 1:18-25 ......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Các con cái Chúa & Các Ban Ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Ông Bà Lê Văn Tâm
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 1:26-38 ......................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-8. Giảng lời Chúa: "Mừng lễ Giáng sinh nghĩ về sứ điệp
                            “Đừng Sợ” của Thiên sứ" 
................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Thông cáo ngày 30/10/2020: Vì dịch cúm COVID-19, trong suốt tháng 11/2020 sẽ không có lễ thờ phượng Chúa tại nhà thờ số 172 Boulevard Vincent Auriol, 75 013 Paris. Lần nhóm thờ phượng lần tới nhằm Chúa nhựt 06/12/2020 (nếu không có gì thay đổi).
Chương Trình Thờ Phượng Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 20/12/2020 lúc 15g00

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Bà Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Giăng 4:9 .......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy:
Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống"


*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Giăng 1:1-18 ................................ Toàn thể Hội Thánh
-3. Đơn ca: "Huyền diệu đêm thánh" ..................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh .............................. Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình

-5. Đơn ca: "Thông điệp đêm Nô-ên" ...................................... Bà Ayun Priscille
-6. Đọc Thánh Sử: Lu-ca 2:1-21 ............................................ TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7. Đơn ca: "Đêm yên lặng" .................................................. Nguyễn Kiều Mi
-8. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. AC Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Song ca: "Chúa đã tới" .................................................... Priscille & Ngọc Cẩm
*10. Đọc Kinh Thánh: I Giăng 4:7-10 ......................................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm
*11. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-12. Đơn ca: "Tình yêu Thiên Chúa" ........................................ Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-13. Giảng lời Chúa: "Con Một của Đức Chúa Trời đến thế gian"
                                                                           ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

*14. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-15. Phát quà Giáng Sinh ......................................................... Ban tổ chứa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn BìnhThông cáo Dịch Corona 30/10/2020 (PDF)

Noisiel ngày 30 tháng 10 năm 2020

Kính gởi :
-Ban Chấp Hành
-Con cái Chúa
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris,

Thưa quý con cái Chúa,

Đại dịch Corona virus đã lây lan có tác hại rất lớn tại nước Pháp, sau tuyên bố của Tổng Thống Pháp ngày 28/10/2020 và của Thủ Tướng Chính phủ ngày 29/10/2020, đã ban hành những phương án hạn chế lây lan đại dịch, trong đó có liên quan đến sự thờ phượng Chúa của Hội Thánh Chúa tại Paris của chúng ta. Theo đó, kể từ ngày hôm nay 30/10/2020 cho tới đầu tháng 12/2020 mọi thánh lễ thờ phượng Chúa tại nhà thờ đều bị ngăn cấm, vì vậy, với tư cách là Mục sư Quản Nhiệm, tôi xin thông báo đến quý con cái Chúa trong suốt tháng 11/2020 sẽ không có lễ thờ phượng Chúa tại nhà thờ số 172 Boulevard Vincent Auriol, 75 013 Paris. Lần nhóm thờ phượng lần tới nhằm Chúa nhựt 06/12/2020 (nếu không có gì thay đổi).
Để tinh thần thờ phượng Chúa được nuôi dưỡng, xin quý con cái Chúa vui lòng nhờ cậy Chúa thực hiện các chương trình sau đây :

1. Mỗi Chúa Nhựt : đúng vào giờ thờ phượng của Hội thánh, lúc 15g30, tại nhà riêng, xin vui lòng họp gia đình thờ phượng Chúa bằng cách hát thánh ca, đọc Kinh thánh, chia sẻ lời Chúạ, có thể đọc trong quyển Sống với Thánh Kinh (nếu có) rồi cầu nguyện Chúa cho Hội Thánh, cho từng tín hữu trong Hội Thánh, xin Chúa gìn giữ bình an giữa cơn đại dịch. (nếu có lạc hiến, xin để vào phong bì, để khi gặp Thủ quỹ Hội Thánh giao lại) vì dù không nhóm lại tại nhà thờ nhưng mọi chi phí hằng tháng của Hội thánh cũng vẫn phải chi ra như thường.

Buổi tối, lúc 21g30 quý con cái Chúa có thể thờ phượng Chúa online với Hội Thánh Akron (Hoa kỳ)  như các lần trước trên facebook, bấm chữ « Ban Phụ Nữ Akron ». Hoặc nghe giảng online của Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam bất cứ lúc nào, xin vào Facebook ; bấm https//facebook.com/tonglienhoi sẽ nghe những bài giảng bồi linh.

2. Mỗi chiều Thứ Tư trong tuần : là giờ cầu nguyện của Hội Thánh, dù đi làm, ở nhà, xin dành thì giờ cầu nguyện cho Hội Thánh và con cái Chúa. Riêng tại nhà, con cái Chúa hát thánh ca, đọc Kinh thánh (theo quyển Sống với Thánh Kinh (nếu có) rồi đọc lời giảng giải, sau đó cầu nguyện cho Hội thánh và cho con cái Chúa từng người.

3.Cầu nguyện xin Chúa cho những người lớn tuổi trong Hội Thánh để Chúa gìn giữ, thêm sức. Đặc biệt cầu nguyện cho Anh Hồ văn Út Một vào bệnh viện về bịnh tim mạch, anh Nguyễn Hữu Trung đang dưỡng bệnh.
Cầu xin Chúa ở cùng, che chở, gìn giữ và ban bình an cho quý con cái Chúa yêu dấu.

Thân mến trong tình thương của Chúa,
Mục sư Nguyễn văn Bình
Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris.


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Kỷ Niệm 34 Năm Thành Lập
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris - Chúa Nhựt 11/10/2020 lúc 15g00


Hướng Dẫn Chương Trình :    TQ Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Thi thiên 84:4 ...................................... Toàn thể Hội Thánh

"Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt"

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ma-thi-ơ 16:13-28 ........................ Toàn thể Hội Thánh
-3. Lịch sử Hội Thánh Paris ..................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*4. Cầu nguyện cho Hội Thánh ................................................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Tôn vinh Chúa: "Tìm đến Chúa khi bạn cô đơn" ................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-6. 
Làm chứng ơn phước ........................................................ Bà Phạm Thị Dư
-7. Tôn vinh Chúa: "Chúa quá yêu tôi" .................................... Ngọc Lâm & Nhật Hồng
-8. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. ÔB Nguyễn Michel
*9. Tôn vinh Chúa
................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*10. Đọc Kinh Thánh: Thi thiên 84:1-12 .................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
*11. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-12. Giảng lời Chúa: "Những người được phước" ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*13. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 02/08/2020 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    Thư ký Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
-2. Khai trình tài chánh ......................................................... Thủ quỹ Hội Thánh
*3. Đọc Bài Tín Điều các Sứ-đồ .............................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi thiên 34:1-10 .......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Ông Bà Lê Thanh Toàn
*4. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*5. Đọc Kinh Thánh: Châm ngôn 19:16-23 ............................... Bà Huỳnh Madeleine
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Huỳnh Madeleine
-7. Giảng lời Chúa: "Phước hạnh của sự kính sợ Đức Giê-hô-va"
                                                                                   ....... Mục sư Nguyễn Văn Bình

*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
*9. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 ............................................ Toàn thể Hội Thánh
-10. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Hội Thánh bắt đầu tái lập sự thờ phượng Chúa vào lúc 15g30 Chúa nhựt 07/06/2020 tại nhà thờ .

Thông cáo Dịch Corona 5 - Nhà Thờ Nhóm Lại (PDF)

Noisiel ngày 01 tháng 06 năm 2020

Kính gởi : Toàn thể tôi con Chúa Thuộc viên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris.

Thưa quý Ông Bà Anh Chị em yêu dấu,

Tin mừng cho chúng ta, sau hơn hai tháng cách ly, nhà thờ bị đóng cửa, chúng ta không được đến nhà thờ thờ phượng Chúa và thông công với nhau, nay chính phủ cho phép Hội Thánh được mở cửa nhóm lại kể từ Chúa nhựt 24/05/2020. Ngày 31/05/2020, Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris đã đến nhà thờ để chuẩn bị xem xét, họp bàn và sắp xếp cho việc tái lập sự thờ phượng Chúa.

Trong phiên họp, Ban Chấp Hành Hội Thánh đã biểu quyết, Hội Thánh bắt đầu tái lập sự thờ phượng Chúa vào lúc 15g30 Chúa nhựt 07/06/2020 tại nhà thờ số 172 Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris.

Để tuân thủ theo luật lệ của chính phủ và sự hướng dẫn của Hội Thánh chung tại Pháp, Ban Chấp Hành Hội Thánh xin thông báo đến với quý Ông Bà Anh Chị Em khi đi thờ phượng Chúa tuân hành theo các điều sau đây :

1. Khi vào cửa, phải rửa tay tẩy trùng (do Hội thánh chuẩn bị), từ 11 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang suốt thì giờ nhóm lại, chỗ ngồi mỗi người được chỉ định không được thay đổi, vì phải cách nhau đúng luật lệ ít nhất 1 mét, phải lau chỗ mình ngồi (giấy lau do Hội thánh cung cấp), vào nhà vệ sinh từng người và phải giữ vệ sinh cẩn thận. Nhớ mang theo mình chai nước nhỏ để uống, vì Hội Thánh không có bàn nước như thường lệ. Đường vào nhà thờ đi từ cửa chánh, và ra về theo cửa phụ phía sau, giữ khoảng cách mỗi người xa nhau ít nhất 1 đến 2 mét.

2. Người trong cùng một gia đình có thể ngồi chung với nhau, trẻ em không được chạy tới chạy lui để tránh lây nhiễm. Sẽ không tiếp người không phải người trong Hội Thánh.

3. Giớ thờ phượng tiếng Pháp, các lớp Trường Chúa nhật và các lớp Thiếu Nhi tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới. Hiện chỉ có sự thờ phượng Chúa chung mà thôi.

4. Chúa nhật nầy sẽ có Lễ Tiệc Thánh, được sắp xếp tối đa để không ảnh hưởng lây nhiễm.

5. Thành phần nhân cho sự thờ phượng Chúa nhật 07/06/2020 như sau :

1) Vệ sinh nhà thờ : Bà Đặng Ánh Lan, Bà Ayun Priscille.

2) Hướng dẫn buổi thờ phượng :
*Tiếp tân và xếp chỗ ngồi : Anh Nguyễn Thánh Ngôn.
*Hướng dẫn chương trình : Cô Trương Hoàng Phương Tâm,
*Đàn : Anh Võ Châu Duy Tâm,
*Ban hát dẫn : Cô Đinh Thị Hiếu, Bà Ayun Priscille.
*Lấy lạc hiến : Bà Đặng Ánh Lan,
*Đọc Kinh thánh : Cô Phương Tâm,
*Phụ giúp Tiệc Thánh : Anh Nguyễn Thánh Ngôn, anh Đặng Hữu Khánh.
*Giảng lời Chúa : Mục sư Nguyễn văn Bình với chủ đề : «Sự ban cho lạ lùng» theo Kinh thánh II Cô-rinh-tô 9:9-25.

Rất mọng được gặp lại quý Ông bà anh chị em trong buổi thờ phượng Chúa đặc biệt nầy. Nguyện xin sự bình an của Chúa luôn ở cùng quý Ông bà anh chị em.

Thân mến trong tình thương của Chúa,
Quản Nhiệm Hội Thánh
Mục sư Nguyễn văn Bình.


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 15/03/2020 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    Chấp sự Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Lu-ca 5:11 ......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài"

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi Thiên 79:9-13 .......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Các con cái Chúa & Các Ban Ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Ông Bà Lê Văn Tâm
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 5:1-11 .......................................... Bà Thái Thị Oanh
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Thái Thị Oanh
-8. Giảng lời Chúa: "Những nguyên tắc sống đạo" (44) .. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Tết Canh Tý - Chúa Nhựt 26/01/2020 lúc 14g30

Chủ Lễ & Hướng Dẫn Chương Trình : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tiếp tân & Trật tự:                       Toàn Ban Tiếp Tân & Trật Tự

I . Khai lễ :

-1. Đồng ca Mừng Xuân ....................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời Chào mừng và Chúc Xuân ........................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chánh lễ :

-1.  Hợp ca: "Vùn vụt năm cũ nay đã qua" ............................ Ban hát Lễ
*2.  Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ............................ Bà MS Nguyễn Văn Bình
-3.  Đơn ca: "Chúa là Mùa Xuân" ......................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4.  Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:3-10 ................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-5.  Đơn ca: "Xuân yêu thương" ........................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-6.  Sứ điệp Xuân: "Phước Thiên" ..................................... Mục sư Đỗ Hữu Ban
*7.  Cầu nguyện cho thân hữu và tín hữu ................................. Mục sư Chủ Lễ
-8.  Hợp ca: "Chantez Hallelujah" ......................................... Ban hát Lễ
-9.  Lạc hiến cho công việc Chúa  ........................................... Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
*10. Cầu nguyện dâng hiến .................................................... Bà Đặng Ánh Lan
-11. Đồng ca: "Chúc xuân" ................................................... Toàn thể Quan Khách

III. Tất lễ :

-1.  Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2.  Hát Tôn vinh .................................................................. Toàn thể Quan Khách
*3.  Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Đỗ Hữu Ban

IV. Tiệc trà :

Tiệc Mừng Xuân Canh Tý 2020 ............................................... Toàn thể Quan Khách

Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 12/01/2020 lúc 14g30

Chủ Tọa :                                 Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Ti-mô-thê 4:6 ................................... Toàn thể Hội Đồng

"Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jêsus Christ,
được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo.
"

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm
-4. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:1-10 ................................. Bà Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Bà Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa:
"Kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ"
                                                                         
................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Anh Chị Nguyễn Thánh Ngôn

II. Hội Đồng :

-1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ..................................... Mục sư Quản Nhiệm
-3. Kiểm danh sách đại biểu ................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ...................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Tường trình thành quả năm 2019 ........................................ Mục sư Quản Nhiệm
-6. Tường trình tài chánh Hội Thánh năm 2019 ........................... Hội Thánh & các Ban Ngành
-7. Tường trình của soát sổ viên ............................................. Soát sổ viên
-8. Bầu cử Quản Nhiệm Hội Thánh & Chấp Sự Nữ ........................ Toàn thể Hội Đồng
-9. Trình diện tân Ban Chấp Sự 2020 ........................................ các Chấp Sự
*10. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ..................................... Toàn thể Hội Đồng
*11. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư Quản Nhiệm

III. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Sự :

-1. Bầu cử Tân Ban Chấp Hành ................................................. các Chấp Sự
-2. Đề cử các ủy ban đặc trách ................................................ Ban Chấp Hành
-3. Bàn luận công việc Chúa ..................................................... Ban Chấp Hành


Chương Trình Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 22/12/2019 lúc 14g30

Chủ Lễ:                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    Cô Trương Hoàng Phương Tâm

Tiếp tân & Trật tự:              Ban Chấp Hành & Ban Tiếp Tân


I . Khai lễ :

-1. Tôn Vinh Chúa ................................................................ Toàn Thể Quan Khách
-2. Lời Hoan Nghênh và Chúc Mừng .......................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Đêm yên lặng" .................................................. Ban Hát Lễ
-2. Kịch ngắn: "Tình yêu Thiên Chúa" ...................................... Ban Thanh Thiếu Niên
-3. Hợp ca: "Phước cho nhân loại" .......................................... Ban Hát Lễ
-4. Hợp ca: "Bài ca máng cỏ" ................................................. Ban Hát Lễ
-5. Múa: "Thông điệp đêm Nô-ên" .......................................... Ban Thanh Thiếu Niên
-6. Hợp ca: "Tiếng hát thiên binh" .......................................... Ban Hát Lễ
*7. cầu nguyện cho Hội Thánh tại Việt Nam ................................ Mục sư Đỗ Hữu Ban
*8. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-25 ..................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-9. Giảng lời Chúa: "Chúa Tình Yêu Giáng Sinh" ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*10. Cầu nguyện cho Hội Thánh và Thân Hữu .............................. Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11. Đơn ca: "Khi Chúa vào đời" .............................................. Đậu Xuân Tuấn
-12. Lạc hiến và cầu nguyện ..................................................... Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
-13. Đơn ca: "Dâng Chúa đêm đông" ....................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-14. Phát quà Giáng Sinh .......................................................... Ban Tổ Chức
-15. Lời Tri Ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn Thể Quan Khách
*2. Hát Tôn vinh Chúa ............................................................ Toàn Thể Quan Khách
*3. Chúc phước lành ............................................................... Mục sư Chủ Lễ
-4. Tiệc Mừng Lễ Giáng Sinh 2019 ........................................... Toàn Thể Quan Khách


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 15/12/2019 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Võ Châu Duy Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Lu-ca 2:16 ......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép,
và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ"


*3. Cầu nguyện khai lễ ..........................................................
Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ma-thi-ơ 2:1-12 ........................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Hợp ca: "Tiếng hát thiên binh" ......................................... Ban hát lễ Hội Thánh
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Anh Chị Hoàng Đức Anh
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 2:8-24 .......................................... Bà Huỳnh Madeleine
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Huỳnh Madeleine
-8. Giảng lời Chúa: "Gặp Chúa Giáng Sinh" ........................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Cầu nguyện chúc phước .................................................... Mục sư Quản Nhiệm


Chương Trình Thờ Phượng &

Lễ Hôn Phối Anh Hoàng Đức Anh & Cô Trần hoàng Nhật Hồng

Chúa Nhựt 20/10/2019 lúc 14g30


Chủ lễ và Hành lễ :    Mục sư Nguyễn Văn Bình

A. Chương trình Thờ Phượng


-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Thông Báo ................................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Quản Nhiệm

-4. Đọc Kinh Thánh đối đáp: I Phi-e-rơ 3:1-7 ......................... Toàn thể Hội Thánh
-5. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ............................... Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo

B. Chương trình Lễ Hôn Phối


I . Khai lễ :

-1. Bài đàn ........................................................................ Võ Châu Duy Tâm

-2. Tuyên bố khai lễ ............................................................ Mục sư Chủ lễ
-3. Đồng ca: "Mừng thay hôn nhân" ....................................... Toàn thể quan khách
*4. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ lễ


II. Chính lễ :

-1. Nghi thức cô dâu vào giáo đường ..................................... Ban tổ chức

-2. Nhạc hôn lễ .................................................................. Võ Châu Duy Tâm
-3. Tốp ca: "Lời trái tim" ...................................................... Ban Tốp ca Hội Thánh Paris
*4. Đọc Kinh Thánh: Thi thiên 1:1-3 & 128:1-4 ........................ Lê Ngọc Anh
-5. Sứ điệp Hôn Nhân: "Lá thắm duyên lành" ........ Mục sư Chủ lễ
-6. Hành lễ Hôn Phối .......................................... Mục sư Chủ lễ

-7. Tứ ca: "Bức thư gởi em" ................................................. Ban Tứ ca Hội Thánh Paris

III. Tất lễ :

-1. Tặng vật lưu niệm .......................................................... Mục sư Chủ lễ
-2. Lời tri ân ...................................................................... Đại diện hai họ
*3. Hát Tôn vinh ................................................................ Hội chúng
*4. Chúc phước lành ........................................................... Mục sư Chủ lễ

-Tiệc Mừng Ngày Cưới tại phòng khánh tiết ............................. Toàn thể quan kháchChương Trình Thờ Phượng

Lễ Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập Hội Thánh Paris

Chúa Nhựt 13/10/2019 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Truyền đạo Nguyễn Lê Thanh Thủy

Tiếp tân & Trật tự:                    Ban Chấp Hành Hội Thánh

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng quan khách và con cái Chúa ............................ Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Chúa ban cho không xiết kể" ............................... Ban hát lễ Hội Thánh

-2. Sơ lược Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris  .................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-3. Đơn ca: "Khúc cảm tạ" ................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho Hội Thánh tại Việt Nam và hải ngoại ........... Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Với lòng biết ơn" ............................................... Joseph Tử Trung
*6. Đọc Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:1-4 ...................................... Bà Đặng Ánh Lan
-7. Đơn ca: "Phước thay" ..................................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-8. Giảng lời Chúa: "Đức Chúa Trời"...................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện cho tín hữu và đồng hương Việt Nam ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-10. Hợp ca: "Tâm linh tôi yên ninh thay" ................................ Ban hát lễ Hội Thánh
-11. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................ Cô Trương Hoàng Phương Tâm & Bà Ayun Priscille
-12. Lời tri ân .................................................................... Mục sư Chủ lễ

III. Tất lễ :
*1. Cầu nguyện chung ........................................................ Toàn thể quan khách
*2. Hát Tôn vinh ................................................................ Toàn thể quan khách
*3. Chúc phước lành ........................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

-4. Tiệc trà Mừng Lễ 33 Năm Thành Lập Hội Thánh Paris ............ Toàn thể quan kháchChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 06/10/2019 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TK. Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
-2. Khai trình tài chánh ......................................................... Thủ quỹ Hội Thánh
*3.
Đọc Bài Tín Điều các Sứ-đồ .............................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi Thiên 127:1-5 ......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Ông Bà Hồ Văn Út Một
*4. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
*5. Đọc Kinh Thánh: Mác 1:21-31 ........................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7. Giảng lời Chúa: "Những nguyên tắc sống đạo" (33)
                                                                        ................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
*9. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 ............................................ Toàn thể Hội Thánh
-10. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng & Hội Đồng Bất Thường Chúa Nhựt 29/09/2019 lúc 14g30 - MỜI TÂN QUẢN NHIỆM HỘI THÁNH

Hướng Dẫn Chương Trình :    Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Ma-thi-ơ 28:19-20 ............................... Toàn thể Hội Đồng


"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con,
 và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,
và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi
"

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*4. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:36-40 & 28:18-20 ................. Bà Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa: "Hội Thánh và cơ đốc nhân trong thời đại ngày nay"
 
                                                              ........................... Truyền đạo Lê Nguyễn Huyền Thy
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo

II. Hội Đồng Bất Thường :


*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ....................................... Mục sư Quản Nhiệm
-3. Kiểm danh sách đại biểu .................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ....................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Đọc các văn bản liên quan tới Hội Đồng ................................
Mục sư Quản Nhiệm
-6. Tường trình tài chánh mời Tân Quản Nhiệm HT ....................... Thủ Quỹ Hội Thánh
-7. Thảo luận: Cung lương, nhà ở, bảo lãnh cho Tân Quản Nhiệm ... Toàn thể Hội Đồng
-8. Bỏ phiếu quyết định  ......................................................... 
Toàn thể Hội Đồng
*9. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ....................................... Toàn thể Hội Đồng
*10. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư 
Quản Nhiệm


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Cha & Mẹ - Chúa Nhựt 16/06/2019 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

Tiếp tân & Trật tự:               Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng ................................................................... Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ lễ


II. Chính lễ :

-1. Tôn vinh Chúa: "Bài ca tâm linh" ....................................... Ban hát lễ Hội Thánh
-2. Tôn vinh Chúa: "Je suis né pour te louer

                       & "Plonge-moi dans ta rivière" ......................... Ban hát Thiếu Niên
-3. Lịch sử ngày lễ Cha Mẹ ................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*4. Cầu nguyện cho quê hương và đồng hương Việt Nam ........... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Lời thống hối" .................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-6. Tốp ca: "Mẹ yêu" ........................................................... Ban Tốp ca Nữ
*7. Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4 ..................................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-8. Đơn ca: "Nghĩa mẹ tình cha" ............................................. Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Giảng lời Chúa: "Con cái phải hiếu kính cha mẹ" ....... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*10. Cầu nguyện cho cha mẹ và con cái .................................. Mục sư Chủ lễ

-11. Tôn vinh Chúa: "Lòng nguyện theo Giê-xu" ......................... Ban hát lễ Hội Thánh
-12. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................. Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
-13. Tôn vinh Chúa: "Cảm ơn cha mẹ" ..................................... Toàn thể quan khách

III. Tất lễ :
-1. Lời tri ân ....................................................................... Mục sư Chủ lễ
-2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể quan khách
*3. Hát Tôn vinh ................................................................. Toàn thể quan khách
*4. Chúc phước lành ............................................................ Mục sư Chủ lễ

-5. Tiệc thông công ngày lễ cha mẹ ..................................... Toàn thể quan kháchChương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 21/04/2019 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Chấp Hành Hội Thánh & Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Tôn Vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời hoan nghinh và chào mừng .......................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chính lễ :

-1. Lời giới thiệu .................................................................. Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-2. Cảnh thnh Giê-ru-sa-lem .................................................. Ban diễn lễ
-3. Thánh ca: "Tiệc Thánh" .................................................. Ban Tốp ca
-4. Thánh ca: "Ghết-sê-ma-nê" .......................................... Ban Tốp ca
-5. Múa: "Tôn vinh Chiên Con" ............................................ Ban múa Thanh Thiếu Niên
-6. Thánh ca: "Via Dolorosa - Con đường đau thương" ........... Ban hợp ca
-7. Thánh ca: "Thánh thũ" ................................................... Ban hợp ca
-8. Thánh ca: "Gần thập tự" ................................................ Ban hợp ca
-9. Thánh ca: "Christ Phục Sinh" .......................................... Ban hợp ca
*10. Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 3:7-11 ....................................... Bà Đặng Ánh Lan
*11. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn .............................................. Bà Đặng Ánh Lan
-12. Sứ điệp Phục Sinh: "Nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ
                                   là quý hơn hết"
.......................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*13. Cầu nguyện cho Hội Thánh & quan khách........................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14. Thánh ca: "Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời" .............. Ban hợp Ca
-15. Lạc hiến cho công việc Chúa ........................................... Bà Ayun Priscille & TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
*16. Cầu nguyện dâng hiến cho Chúa ...................................... TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

III. Tất lễ :

-1. Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể Quan Khách
*3. Hát Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Quan Khách
*4. Cầu nguyện chúc phước ................................................... Mục sư Chủ Lễ

-5.  Tiệc Mừng Lễ Phục Sinh .................................................. Toàn thể Quan Khách