Hội thánh Paris

Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 18/11/2018 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    Ông Lê Văn Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa: Ma-thi-ơ 5:9
...................................... Toàn thể Hội Thánh

         "Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận,
vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời"

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Giáo sở Trưởng

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ê-phê-sô 4:25-32 ......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Quý con cái Chúa & các Ban Ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Ông Bà Nguyễn Michel
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:21-26 ..................................... Cô Lê Thị Phước Ân
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Cô Lê Thị Phước Ân
-8. Giảng lời Chúa:
"Những nguyên tắc sống đạo" (13) ..  Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Cầu nguyện chúc phước .................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình


DỰ PHẦN CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHỰT 25/11/2018 lúc 15g30

-Tiếp Tân ...................................................... Ban Tiếp Tân
-Hướng Dẫn Chương Trình ................................. Ông Lê Thanh Toàn

-Lạc Hiến & Cầu Nguyện cho Công Việc Chúa ........ Anh Chị Nguyễn Thanh Tùng

-Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện .......................... Cô Trần Hoàng Nhật Hồng

-Giảng Lời Chúa ............................................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Chương Trình Thờ Phượng

Lễ Kỷ Niệm 32 năm Thành Lập Hội Thánh Paris

Chúa Nhựt 14/10/2018 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tiếp tân & Trật tự:                    Ban Chấp Hành Hội Thánh

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng quan khách và con cái Chúa ............................ Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Trông mong ơn chí cao" ..................................... Ban hát lễ Hội Thánh

-2. Sơ lược Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris  ................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-3. Tốp ca: "Hãy đếm các ơn phước Chúa ban" ....................... Ban Tốp ca Nữ
-4. Đơn ca: "Cho con thấy Chúa" .......................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*5. Cầu nguyện cho Hội Thánh tại Việt Nam và hải ngoại ........... Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-6. Tốp ca: "Lời tạ ơn Chúa" ................................................ Ban Tốp ca
*7. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:24-30 & 36-43  .................... Bà Ayun Priscille
-8. Đơn ca: "Cầu Chúa ở bên tôi hoài" .................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Giảng lời Chúa: "Chúa đang chờ đợi"................ Mục sư Phan Phụng Hưng
*10. Cầu nguyện cho tín hữu và đồng hương Việt Nam .............. Mục sư Nguyễn Văn Bình

-11. Tôn vinh Chúa: "Viên đá đầu tiên" ................................... Ban hát lễ Hội Thánh
-12. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................ Ông Lê Thanh Toàn & Ông Nguyễn Michel
-13. Lời tri ân .................................................................... Mục sư Chủ lễ

III. Tất lễ :
*1. Cầu nguyện chung ........................................................ Toàn thể quan khách
*2. Hát Tôn vinh ................................................................ Toàn thể quan khách
*3. Chúc phước lành ........................................................... Mục sư Phan Phụng Hưng

-4. Tiệc trà Mừng Lễ 32 Năm Thành Lập Hội Thánh Paris ............ Toàn thể quan kháchChương Trình Thờ Phượng Lễ Cha & Mẹ - Chúa Nhựt 17/06/2018 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm

Tiếp tân & Trật tự:               Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng ................................................................... Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ lễ


II. Chính lễ :

-1. Tôn vinh Chúa: "Hiếu kính trong Chúa" ............................... Ban hát lễ Hội Thánh
-2. Tôn vinh Chúa: "Mon ancre et ma voile" ............................. Ban hát Thiếu Niên

-3. Đơn ca: "Mẹ yêu" .......................................................... Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy
*4. Cầu nguyện cho quê hương và đồng hương Việt Nam ........... Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Cám ơn Cha" .................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-6. Tôn vinh chúa: "Viên ngọc đẹp ròng" (TC396) ..................... Toàn thể quan khách

-7. Lễ dâng con cho Chúa (cháu Zoé Đan Vy, 

                                     con AC Eliot & Ngọc Lâm Bonvalot) .... Mục sư Chủ lễ

-8. Tôn vinh Chúa: "Hiến cả thay cho Ngài" .............................. Ban hát lễ Hội Thánh
*9. Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4 ..................................... Bà Ayun Priscille
-10. Đơn ca: "Nghĩa tình mẹ cha" ........................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-11. Giảng lời Chúa: "Hãy hiếu kính cha mẹ" ................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*12. Cầu nguyện cho cha mẹ và con cái .................................. Mục sư Chủ lễ

-13. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................. Ông Nguyễn Michel & Ông Lê Thanh Toàn
-14. Tôn vinh Chúa: "Nếu khi nào" .......................................... Ban Tốp ca

III. Tất lễ :
-1. Lời tri ân ....................................................................... Mục sư Chủ lễ
-2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Hát Tôn vinh ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Chúc phước lành ............................................................ Mục sư Chủ lễ

-5. Tiệc thông công ngày lễ cha mẹ ..................................... Toàn thể quan kháchChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 06/05/2018 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    Anh Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng
-2. Khai Trình Tài Chánh ....................................................... Thủ Quỹ Hội Thánh
*3. Đọc Bài Tín Điều các Sứ-đồ ............................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Giáo sở Trưởng

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ma-thi-ơ 5:38-48.......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Ông Bà Nguyễn Michel
*4. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
*5. Đọc Kinh Thánh: Rô-ma 12:17-21 ..................................... Bà Mar Kinoyane
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Mar Kinoyane
-7. Giảng lời Chúa:
"Người tín đồ Tin Lành đối với kẻ thù" .. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
*9. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 ............................................ Toàn thể Hội Thánh
*10. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng


Chương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 01/04/2018 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Chấp Hành Hội Thánh & Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Tôn Vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Chào mừng quan khách ................................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chánh lễ :

-1. Hợp ca: "Ngày nay Chúa Phục Sinh" ................................ Ban hát Lễ Hội Thánh
-2. Hợp ca: "Lumière du monde" ......................................... Ban Thiếu Niên
-3. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-10.................................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-4. Đơn ca: "Đồi Gô-tha xưa" .............................................. Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-5. Hợp ca: "Gần thập tự" .................................................. Ban hát Lễ Hội Thánh
*6. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ............................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-7. Đơn ca: "Thập tự xưa" .................................................. Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-8. Thi ca: "Báo tin Phục Sinh" ............................................ Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy
*9. Đọc Kinh Thánh: Giăng 14:18-21 ..................................... Bà Lê Thị Kim Thu
*10. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn .............................................. Bà Lê Thị Kim Thu
-11. Sứ điệp: "Lời tiên tri của Chúa Phục Sinh" ............ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*12. Cầu nguyện cho quan khách............................................ Mục sư Chủ Lễ
-13. Hợp ca: "Chúa oai quyền phục sinh" .............................. Ban Tốp Ca
-14. Lạc hiến cho công việc Chúa và cầu nguyện ...................... Ông Nguyễn Văn Hà & Ông Lê Văn Tâm

III. Tất lễ :

-1. Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2. Hát Tôn vinh .................................................................. Toàn thể Quan Khách
*3. Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Chủ Lễ

IV. Tiệc trà :

Tiệc Trà Mừng Chúa Phục Sinh ................................................ Toàn thể Quan Khách


Chương Trình Tết Mậu Tuất - Chúa Nhựt 18/02/2018 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Toàn Ban Tiếp Tân & Trật Tự

I . Khai lễ :

-1. Đồng ca Mừng Xuân ....................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời Chào mừng và Chúc Xuân ........................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chánh lễ :

-1. Hợp ca: "Bài ca cảm tạ" .................................................. Ban hát Lễ
-2. Hợp ca: "Ta bienveillance" ............................................. Ban Thiếu Niên
*3. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ............................. Bà MS Nguyễn Văn Bình
-4. Đơn ca: "Xuân về tạ ơn Chúa" ........................................ Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-5. Ngâm thơ: "Ước mơ Xuân" .............................................. Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy
*6. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-10 ..................................... Cô Lê Ngọc Anh
-7. Đơn ca: "Rồi ngày sẽ trôi qua" ........................................ Cô Trần Thanh Mai
-8. Đơn ca: "Chúa mãi là mùa Xuân" .................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Sứ điệp Xuân: "Phước" ................................................. Mục sư Chủ Lễ
*10. Cầu nguyện cho thân hữu và tín hữu ................................ Mục sư Chủ Lễ
-11. Hợp ca: "Khác khao dòng nước" ..................................... Ban Tốp Ca
-12. Lạc hiến cho công việc Chúa  .......................................... Ông Lê Thanh Toàn & Ông Lê Văn Tâm
*13. Cầu nguyện dâng hiến .................................................... Ông Lê Thanh Toàn
-14. Đồng ca: "Chúc xuân" ................................................... Toàn thể Quan Khách

III. Tất lễ :

-1. Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2. Hát Tôn vinh .................................................................. Toàn thể Quan Khách
*3. Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Chủ Lễ

IV. Tiệc trà :

Tiệc Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 ............................................... Toàn thể Quan Khách


Chương Trình Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 21/01/2018 lúc 14g30

Chủ tọa:                                  Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Ông Lê Thanh Toàn

I . Thờ Phượng :
-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng
-2. Suy niệm lời Chúa: I Cô-rinh-tô 15:58 .............................. Toàn thể Hội Đồng

"Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động,
hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn,
vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu."

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Giáo sở Trưởng
-4. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: Rô-ma 16:1-2 ....................................... Cô Trần Marion
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ............................................... Cô Trần Marion
-7. Giảng lời Chúa: "Nữ Chấp sự Phê-bê" ............................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ............................... Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến và cầu nguyện cho Hội Thánh .............................. Anh Chị Đặng Hữu Khánh

II. Hội Đồng :
-1. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ..................................... Mục sư Giáo sở Trưởng
-3. Kiểm danh sách đại biểu .................................................. Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ...................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Tường trình thành quả năm 2017 ....................................... Mục sư Giáo sở Trưởng
-6. Tường trình tài chánh Hội Thánh năm 2017 .......................... Hội Thánh & Các Ban Ngành
-7. Tường trình của soát sổ viên ............................................ Soát sổ viên
-8. Lưu mời Quản Nhiệm ........................................................ Toàn thể Hội Đồng
-9. Bầu cử Chấp Sự Nữ ......................................................... Toàn thể Hội Đồng
-10. Trình diện Tân Ban Chấp Sự 2018 ...................................... Các Chấp Sự
*11. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh .................................... Toàn thể Hội Đồng
*12. Chúc phước lành ............................................................ Mục sư Giáo sở Trưởng

III. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Sự :
-1. Bầu cử Tân Ban Chấp Hành ............................................... Các Chấp Sự
-2. Đề cử các Ủy Ban đặc trách .............................................. Ban Chấp Hành
-3. Bàn luận công việc Chúa ................................................... Ban Chấp Hành

Chương Trình Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 24/12/2017 lúc 14g30

Chủ Lễ:                            Mục sư Nguyễ Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :  
Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:             Ban Chấp Hành & Ban Tiếp Tân


I . Khai lễ :
-1. Tôn Vinh Chúa .............................................................. Toàn Thể Quan Khách
-2. Lời Hoan Nghênh và Chào Mừng ........................................ Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ Lễ

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Tình yêu giáng thế" ............................................ Ban Hát Lễ
-2. Hoạt cảnh:
"Tại làng Na-xa-rét năm xưa" ............................ Ban Thiếu Niên
-3. Hát: "Ô, Bết-lê-hem ấp nhỏ" ............................................. Tốp Ca
-4. Hoạt cảnh: "Tại thành Bết-lê-hem năm xưa" ........................ Ban Thiếu Niên
-5. Hát: "Đêm hòa bình cho loài người" .................................... Tốp Ca
-6. Hoạt cảnh: "Trên cánh đồng năm xưa" ................................ Ban Thiếu Niên
-7. Hát: "Đêm Chúa Giáng Sinh" .............................................. Tốp Ca
-8. Múa: "Huyền diệu đêm thánh" ............................................ Nhóm Múa
-9. Hát: "Giê-xu Cứu Chúa đã hạ sinh" ..................................... Tốp Ca
-10. Hoạt cảnh: "Bên máng cỏ năm xưa" .................................. Ban Thiếu Niên
-11. Hát: "Liên khúc Giáng Sinh" ............................................. Tốp Ca
-12. Hợp ca và múa: "Rao tin bình an" ..................................... Ban Hát Lễ & Nhóm Hoạt Cảnh
*13. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-20 ........................................ Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-14. Sứ điệp Giáng Sinh: "Sự vui mừng lớn cho muôn dân" ......... Mục sư Nguyễn Văn Bình

-15. Đơn ca: "Ca vang lên" ..................................................... Anh Xuân Tuấn
-16. Lạc hiến và cầu nguyện .................................................. Ông Nguyễn Văn Hà & Ông Lê Văn Tâm
-17. Lời Tri Ân ...................................................................... Mục sư Chủ Lễ

-18. Phát Quà Giáng Sinh ....................................................... Ban Tổ Chức


III. Tất lễ :

*1. Cầu nguyện chung ........................................................... Toàn Thể Quan Khách
*2. Hát Tôn vinh Chúa............................................................ Toàn Thể Quan Khách
*3. Chúc phước lành............................................................... Mục sư Chủ Lễ
-4. Tiệc Mừng Lễ Giáng Sinh 2017 .......................................... Toàn Thể Quan Khách