Hội thánh ParisChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 22/09/2019 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TQ. Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Mác 1:3 .............................................. Toàn thể Hội Thánh


"Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng:
Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài
"

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ê-sai 40:1-11 .............................. Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Con cái Chúa, các ban ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Ông Bà Lê Văn Tâm
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Mác 1:1-20 ............................................. TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-8. Giảng lời Chúa: "Những nguyên tắc sống đạo" (32) ... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh Chúa ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*3. Cầu nguyện chúc phước ..................................................... Mục sư Quản NhiệmDỰ PHẦN CHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG CHÚA NHỰT 29/09/2019 lúc 14g30

-Tiếp Tân ....................................................... Ban Tiếp Tân
-Hướng Dẫn Chương Trình ................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình
-Lạc Hiến & Cầu Nguyện cho Công Việc Chúa ........ Ông Bà Hồ Văn Út Một
-Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện .........................  Bà Ayun Priscille
-Giảng Lời Chúa ............................................... TĐ Lê Nguyễn Huyền ThyChương Trình Thờ Phượng Lễ Cha & Mẹ - Chúa Nhựt 16/06/2019 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

Tiếp tân & Trật tự:               Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng ................................................................... Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ lễ


II. Chính lễ :

-1. Tôn vinh Chúa: "Bài ca tâm linh" ....................................... Ban hát lễ Hội Thánh
-2. Tôn vinh Chúa: "Je suis né pour te louer

                       & "Plonge-moi dans ta rivière" ......................... Ban hát Thiếu Niên
-3. Lịch sử ngày lễ Cha Mẹ ................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*4. Cầu nguyện cho quê hương và đồng hương Việt Nam ........... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Lời thống hối" .................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-6. Tốp ca: "Mẹ yêu" ........................................................... Ban Tốp ca Nữ
*7. Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4 ..................................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-8. Đơn ca: "Nghĩa mẹ tình cha" ............................................. Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Giảng lời Chúa: "Con cái phải hiếu kính cha mẹ" ....... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*10. Cầu nguyện cho cha mẹ và con cái .................................. Mục sư Chủ lễ

-11. Tôn vinh Chúa: "Lòng nguyện theo Giê-xu" ......................... Ban hát lễ Hội Thánh
-12. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................. Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
-13. Tôn vinh Chúa: "Cảm ơn cha mẹ" ..................................... Toàn thể quan khách

III. Tất lễ :
-1. Lời tri ân ....................................................................... Mục sư Chủ lễ
-2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể quan khách
*3. Hát Tôn vinh ................................................................. Toàn thể quan khách
*4. Chúc phước lành ............................................................ Mục sư Chủ lễ

-5. Tiệc thông công ngày lễ cha mẹ ..................................... Toàn thể quan kháchChương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 21/04/2019 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Chấp Hành Hội Thánh & Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Tôn Vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời hoan nghinh và chào mừng .......................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chính lễ :

-1. Lời giới thiệu .................................................................. Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-2. Cảnh thnh Giê-ru-sa-lem .................................................. Ban diễn lễ
-3. Thánh ca: "Tiệc Thánh" .................................................. Ban Tốp ca
-4. Thánh ca: "Ghết-sê-ma-nê" .......................................... Ban Tốp ca
-5. Múa: "Tôn vinh Chiên Con" ............................................ Ban múa Thanh Thiếu Niên
-6. Thánh ca: "Via Dolorosa - Con đường đau thương" ........... Ban hợp ca
-7. Thánh ca: "Thánh thũ" ................................................... Ban hợp ca
-8. Thánh ca: "Gần thập tự" ................................................ Ban hợp ca
-9. Thánh ca: "Christ Phục Sinh" .......................................... Ban hợp ca
*10. Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 3:7-11 ....................................... Bà Đặng Ánh Lan
*11. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn .............................................. Bà Đặng Ánh Lan
-12. Sứ điệp Phục Sinh: "Nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ
                                   là quý hơn hết"
.......................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*13. Cầu nguyện cho Hội Thánh & quan khách........................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14. Thánh ca: "Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời" .............. Ban hợp Ca
-15. Lạc hiến cho công việc Chúa ........................................... Bà Ayun Priscille & TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
*16. Cầu nguyện dâng hiến cho Chúa ...................................... TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

III. Tất lễ :

-1. Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể Quan Khách
*3. Hát Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Quan Khách
*4. Cầu nguyện chúc phước ................................................... Mục sư Chủ Lễ

-5.  Tiệc Mừng Lễ Phục Sinh .................................................. Toàn thể Quan Khách


Chương Trình Tết Kỷ Hợi - Chúa Nhựt 10/02/2019 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Toàn Ban Tiếp Tân & Trật Tự

I . Khai lễ :

-1. Đồng ca Mừng Xuân ....................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời Chào mừng và Chúc Xuân ........................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chánh lễ :

-1.  Hợp ca: "Mừng đón Chúa Xuân" ...................................... Ban hát Lễ
-2.  Hợp ca: "Ta bienveillance" ............................................. Ban Thiếu Niên
*3.  Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ............................. Bà MS Nguyễn Văn Bình
-4.  Đơn ca: "Cảm tạ Chúa suốt một năm qua" ...................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-5.  Hợp ca: "Khác khao dòng nước" ...................................... Ban Tốp Ca
*6.  Đọc Kinh Thánh: Thi thiên 1:1-6 ....................................... TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7.  Đơn ca: "Khúc ca Mùa Xuân" ........................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-8.  Sứ điệp Xuân: "Phước Lộc Thọ" .................................. Mục sư Chủ Lễ
*9.  Cầu nguyện cho thân hữu và tín hữu .................................. Mục sư Chủ Lễ
-10. Hợp ca: "Năm Mới mời Chúa vô nhà" .............................. Ban hát Lễ
-11. Lạc hiến cho công việc Chúa  ........................................... Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
*12. Cầu nguyện dâng hiến .................................................... Bà Đặng Ánh Lan
-13. Đồng ca: "Chúc xuân" ................................................... Toàn thể Quan Khách
-14. Phát quà Tết Kỷ Hợi ....................................................... Ban Tổ Chức

III. Tất lễ :

-1.  Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2.  Hát Tôn vinh .................................................................. Toàn thể Quan Khách
*3.  Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Chủ Lễ

IV. Tiệc trà :

-1.  Tiệc Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 ............................................ Toàn thể Quan Khách


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 03/02/2019 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    Anh Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng
-2. Khai trình tài chánh ......................................................... Thủ quỹ Hội Thánh
*3.
Đọc Bài Tín Điều các Sứ-đồ .............................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Giáo sở Trưởng

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Gia-cơ 4:13-17............................. Toàn thể Hội Thánh
-3. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Ông Bà Nguyễn Michel
*4. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
*5. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:25-34 .................................... Cô Lê Ngọc Anh
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Cô Lê Ngọc Anh
-7. Giảng lời Chúa:
"Những nguyên tắc sống đạo" (18)
                                                                        ................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
*9. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 ............................................ Toàn thể Hội Thánh
-10. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng


Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 20/01/2019 lúc 14g30

Chủ Tọa :                                 Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa: Cô-lô-se 3:23 ..................................... Toàn thể Hội Đồng

 "Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta."

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Giáo sở Trưởng
-4. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:22-25 ................................... Bà Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Bà Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa:
"Tôi tớ của Đức Chúa Trời" ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Anh Chị Nguyễn Thanh Tùng

II. Hội Đồng :

-1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ..................................... Mục sư Giáo sở Trưởng
-3. Kiểm danh sách đại biểu ................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ...................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Tường trình thành quả năm 2018 ........................................ Mục sư Giáo sở Trưởng
-6. Tường trình tài chánh Hội Thánh năm 2018 ........................... Hội Thánh & các Ban Ngành
-7. Tường trình của soát sổ viên ............................................. Soát sổ viên
-8. Bầu cử Chấp Sự Nam ....................................................... Toàn thể Hội Đồng
-9. Trình diện tân Ban Chấp Sự 2019 ........................................ các Chấp Sự
*10. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ..................................... Toàn thể Hội Đồng
*11. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư Giáo sở Trưởng

III. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Sự :

-1. Bầu cử Tân Ban Chấp Hành ................................................. các Chấp Sự
-2. Đề cử các ủy ban đặc trách ................................................ Ban Chấp Hành
-3. Bàn luận công việc Chúa ..................................................... Ban Chấp Hành

Chương Trình Thờ Phượng

Lễ Kỷ Niệm 32 năm Thành Lập Hội Thánh Paris

Chúa Nhựt 14/10/2018 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tiếp tân & Trật tự:                    Ban Chấp Hành Hội Thánh

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng quan khách và con cái Chúa ............................ Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Trông mong ơn chí cao" ..................................... Ban hát lễ Hội Thánh

-2. Sơ lược Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris  ................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-3. Tốp ca: "Hãy đếm các ơn phước Chúa ban" ....................... Ban Tốp ca Nữ
-4. Đơn ca: "Cho con thấy Chúa" .......................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*5. Cầu nguyện cho Hội Thánh tại Việt Nam và hải ngoại ........... Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-6. Tốp ca: "Lời tạ ơn Chúa" ................................................ Ban Tốp ca
*7. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:24-30 & 36-43  .................... Bà Ayun Priscille
-8. Đơn ca: "Cầu Chúa ở bên tôi hoài" .................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Giảng lời Chúa: "Chúa đang chờ đợi"................ Mục sư Phan Phụng Hưng
*10. Cầu nguyện cho tín hữu và đồng hương Việt Nam .............. Mục sư Nguyễn Văn Bình

-11. Tôn vinh Chúa: "Viên đá đầu tiên" ................................... Ban hát lễ Hội Thánh
-12. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................ Ông Lê Thanh Toàn & Ông Nguyễn Michel
-13. Lời tri ân .................................................................... Mục sư Chủ lễ

III. Tất lễ :
*1. Cầu nguyện chung ........................................................ Toàn thể quan khách
*2. Hát Tôn vinh ................................................................ Toàn thể quan khách
*3. Chúc phước lành ........................................................... Mục sư Phan Phụng Hưng

-4. Tiệc trà Mừng Lễ 32 Năm Thành Lập Hội Thánh Paris ............ Toàn thể quan khách