Hội thánh Paris
Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 23/02/2020 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV. Đặng Hữu Khánh
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
-2. Suy niệm lời Chúa: Ma-thi-ơ 6:34
..................................... Toàn thể Hội Thánh

"Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai.
Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy."

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ê-phê-sô 4:4-14 ........................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Các con cái Chúa & các ban ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Anh Chị Hồ Văn Út Một
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:25-34 .................................... Cô Đặng Trung Diễm Trang
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Cô Đặng Trung Diễm Trang
-8. Giảng lời Chúa: "Chớ lo lắng" ......................................... Chấp sự Ayun Priscille
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn BìnhDỰ PHẦN CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHỰT 01/03/2020 lúc 15g30

-Tiếp Tân ....................................................... Ban Tiếp Tân
-Hướng Dẫn Chương Trình ................................. TK Nguyễn Thánh Ngôn
-Lạc Hiến & Cầu Nguyện ................................... Ông Bà Nguyễn Michel
-Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện .......................... Cô Đinh Thị Hiếu
-Giảng Lời Chúa ............................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Tết Canh Tý - Chúa Nhựt 26/01/2020 lúc 14g30

Chủ Lễ & Hướng Dẫn Chương Trình : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tiếp tân & Trật tự:                       Toàn Ban Tiếp Tân & Trật Tự

I . Khai lễ :

-1. Đồng ca Mừng Xuân ....................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời Chào mừng và Chúc Xuân ........................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chánh lễ :

-1.  Hợp ca: "Vùn vụt năm cũ nay đã qua" ............................ Ban hát Lễ
*2.  Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ............................ Bà MS Nguyễn Văn Bình
-3.  Đơn ca: "Chúa là Mùa Xuân" ......................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4.  Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:3-10 ................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-5.  Đơn ca: "Xuân yêu thương" ........................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-6.  Sứ điệp Xuân: "Phước Thiên" ..................................... Mục sư Đỗ Hữu Ban
*7.  Cầu nguyện cho thân hữu và tín hữu ................................. Mục sư Chủ Lễ
-8.  Hợp ca: "Chantez Hallelujah" ......................................... Ban hát Lễ
-9.  Lạc hiến cho công việc Chúa  ........................................... Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
*10. Cầu nguyện dâng hiến .................................................... Bà Đặng Ánh Lan
-11. Đồng ca: "Chúc xuân" ................................................... Toàn thể Quan Khách

III. Tất lễ :

-1.  Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2.  Hát Tôn vinh .................................................................. Toàn thể Quan Khách
*3.  Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Đỗ Hữu Ban

IV. Tiệc trà :

Tiệc Mừng Xuân Canh Tý 2020 ............................................... Toàn thể Quan Khách

Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 12/01/2020 lúc 14g30

Chủ Tọa :                                 Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Ti-mô-thê 4:6 ................................... Toàn thể Hội Đồng

"Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jêsus Christ,
được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo.
"

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm
-4. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:1-10 ................................. Bà Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Bà Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa:
"Kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ"
                                                                         
................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Anh Chị Nguyễn Thánh Ngôn

II. Hội Đồng :

-1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ..................................... Mục sư Quản Nhiệm
-3. Kiểm danh sách đại biểu ................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ...................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Tường trình thành quả năm 2019 ........................................ Mục sư Quản Nhiệm
-6. Tường trình tài chánh Hội Thánh năm 2019 ........................... Hội Thánh & các Ban Ngành
-7. Tường trình của soát sổ viên ............................................. Soát sổ viên
-8. Bầu cử Quản Nhiệm Hội Thánh & Chấp Sự Nữ ........................ Toàn thể Hội Đồng
-9. Trình diện tân Ban Chấp Sự 2020 ........................................ các Chấp Sự
*10. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ..................................... Toàn thể Hội Đồng
*11. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư Quản Nhiệm

III. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Sự :

-1. Bầu cử Tân Ban Chấp Hành ................................................. các Chấp Sự
-2. Đề cử các ủy ban đặc trách ................................................ Ban Chấp Hành
-3. Bàn luận công việc Chúa ..................................................... Ban Chấp Hành


Chương Trình Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 22/12/2019 lúc 14g30

Chủ Lễ:                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    Cô Trương Hoàng Phương Tâm

Tiếp tân & Trật tự:              Ban Chấp Hành & Ban Tiếp Tân


I . Khai lễ :

-1. Tôn Vinh Chúa ................................................................ Toàn Thể Quan Khách
-2. Lời Hoan Nghênh và Chúc Mừng .......................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Đêm yên lặng" .................................................. Ban Hát Lễ
-2. Kịch ngắn: "Tình yêu Thiên Chúa" ...................................... Ban Thanh Thiếu Niên
-3. Hợp ca: "Phước cho nhân loại" .......................................... Ban Hát Lễ
-4. Hợp ca: "Bài ca máng cỏ" ................................................. Ban Hát Lễ
-5. Múa: "Thông điệp đêm Nô-ên" .......................................... Ban Thanh Thiếu Niên
-6. Hợp ca: "Tiếng hát thiên binh" .......................................... Ban Hát Lễ
*7. cầu nguyện cho Hội Thánh tại Việt Nam ................................ Mục sư Đỗ Hữu Ban
*8. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-25 ..................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-9. Giảng lời Chúa: "Chúa Tình Yêu Giáng Sinh" ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*10. Cầu nguyện cho Hội Thánh và Thân Hữu .............................. Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11. Đơn ca: "Khi Chúa vào đời" .............................................. Đậu Xuân Tuấn
-12. Lạc hiến và cầu nguyện ..................................................... Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
-13. Đơn ca: "Dâng Chúa đêm đông" ....................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-14. Phát quà Giáng Sinh .......................................................... Ban Tổ Chức
-15. Lời Tri Ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn Thể Quan Khách
*2. Hát Tôn vinh Chúa ............................................................ Toàn Thể Quan Khách
*3. Chúc phước lành ............................................................... Mục sư Chủ Lễ
-4. Tiệc Mừng Lễ Giáng Sinh 2019 ........................................... Toàn Thể Quan Khách


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 15/12/2019 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Võ Châu Duy Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Lu-ca 2:16 ......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép,
và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ"


*3. Cầu nguyện khai lễ ..........................................................
Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ma-thi-ơ 2:1-12 ........................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Hợp ca: "Tiếng hát thiên binh" ......................................... Ban hát lễ Hội Thánh
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Anh Chị Hoàng Đức Anh
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 2:8-24 .......................................... Bà Huỳnh Madeleine
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Huỳnh Madeleine
-8. Giảng lời Chúa: "Gặp Chúa Giáng Sinh" ........................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Cầu nguyện chúc phước .................................................... Mục sư Quản Nhiệm


Chương Trình Thờ Phượng &

Lễ Hôn Phối Anh Hoàng Đức Anh & Cô Trần hoàng Nhật Hồng

Chúa Nhựt 20/10/2019 lúc 14g30


Chủ lễ và Hành lễ :    Mục sư Nguyễn Văn Bình

A. Chương trình Thờ Phượng


-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Thông Báo ................................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Quản Nhiệm

-4. Đọc Kinh Thánh đối đáp: I Phi-e-rơ 3:1-7 ......................... Toàn thể Hội Thánh
-5. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ............................... Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo

B. Chương trình Lễ Hôn Phối


I . Khai lễ :

-1. Bài đàn ........................................................................ Võ Châu Duy Tâm

-2. Tuyên bố khai lễ ............................................................ Mục sư Chủ lễ
-3. Đồng ca: "Mừng thay hôn nhân" ....................................... Toàn thể quan khách
*4. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ lễ


II. Chính lễ :

-1. Nghi thức cô dâu vào giáo đường ..................................... Ban tổ chức

-2. Nhạc hôn lễ .................................................................. Võ Châu Duy Tâm
-3. Tốp ca: "Lời trái tim" ...................................................... Ban Tốp ca Hội Thánh Paris
*4. Đọc Kinh Thánh: Thi thiên 1:1-3 & 128:1-4 ........................ Lê Ngọc Anh
-5. Sứ điệp Hôn Nhân: "Lá thắm duyên lành" ........ Mục sư Chủ lễ
-6. Hành lễ Hôn Phối .......................................... Mục sư Chủ lễ

-7. Tứ ca: "Bức thư gởi em" ................................................. Ban Tứ ca Hội Thánh Paris

III. Tất lễ :

-1. Tặng vật lưu niệm .......................................................... Mục sư Chủ lễ
-2. Lời tri ân ...................................................................... Đại diện hai họ
*3. Hát Tôn vinh ................................................................ Hội chúng
*4. Chúc phước lành ........................................................... Mục sư Chủ lễ

-Tiệc Mừng Ngày Cưới tại phòng khánh tiết ............................. Toàn thể quan kháchChương Trình Thờ Phượng

Lễ Kỷ Niệm 33 năm Thành Lập Hội Thánh Paris

Chúa Nhựt 13/10/2019 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Truyền đạo Nguyễn Lê Thanh Thủy

Tiếp tân & Trật tự:                    Ban Chấp Hành Hội Thánh

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng quan khách và con cái Chúa ............................ Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Chúa ban cho không xiết kể" ............................... Ban hát lễ Hội Thánh

-2. Sơ lược Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris  .................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-3. Đơn ca: "Khúc cảm tạ" ................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho Hội Thánh tại Việt Nam và hải ngoại ........... Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Với lòng biết ơn" ............................................... Joseph Tử Trung
*6. Đọc Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:1-4 ...................................... Bà Đặng Ánh Lan
-7. Đơn ca: "Phước thay" ..................................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-8. Giảng lời Chúa: "Đức Chúa Trời"...................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện cho tín hữu và đồng hương Việt Nam ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-10. Hợp ca: "Tâm linh tôi yên ninh thay" ................................ Ban hát lễ Hội Thánh
-11. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................ Cô Trương Hoàng Phương Tâm & Bà Ayun Priscille
-12. Lời tri ân .................................................................... Mục sư Chủ lễ

III. Tất lễ :
*1. Cầu nguyện chung ........................................................ Toàn thể quan khách
*2. Hát Tôn vinh ................................................................ Toàn thể quan khách
*3. Chúc phước lành ........................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

-4. Tiệc trà Mừng Lễ 33 Năm Thành Lập Hội Thánh Paris ............ Toàn thể quan kháchChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 06/10/2019 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TK. Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
-2. Khai trình tài chánh ......................................................... Thủ quỹ Hội Thánh
*3.
Đọc Bài Tín Điều các Sứ-đồ .............................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi Thiên 127:1-5 ......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Ông Bà Hồ Văn Út Một
*4. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
*5. Đọc Kinh Thánh: Mác 1:21-31 ........................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7. Giảng lời Chúa: "Những nguyên tắc sống đạo" (33)
                                                                        ................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
*9. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 ............................................ Toàn thể Hội Thánh
-10. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng & Hội Đồng Bất Thường Chúa Nhựt 29/09/2019 lúc 14g30 - MỜI TÂN QUẢN NHIỆM HỘI THÁNH

Hướng Dẫn Chương Trình :    Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Ma-thi-ơ 28:19-20 ............................... Toàn thể Hội Đồng


"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con,
 và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,
và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi
"

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*4. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:36-40 & 28:18-20 ................. Bà Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa: "Hội Thánh và cơ đốc nhân trong thời đại ngày nay"
 
                                                              ........................... Truyền đạo Lê Nguyễn Huyền Thy
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo

II. Hội Đồng Bất Thường :


*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ....................................... Mục sư Quản Nhiệm
-3. Kiểm danh sách đại biểu .................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ....................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Đọc các văn bản liên quan tới Hội Đồng ................................
Mục sư Quản Nhiệm
-6. Tường trình tài chánh mời Tân Quản Nhiệm HT ....................... Thủ Quỹ Hội Thánh
-7. Thảo luận: Cung lương, nhà ở, bảo lãnh cho Tân Quản Nhiệm ... Toàn thể Hội Đồng
-8. Bỏ phiếu quyết định  ......................................................... 
Toàn thể Hội Đồng
*9. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ....................................... Toàn thể Hội Đồng
*10. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư 
Quản Nhiệm


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Cha & Mẹ - Chúa Nhựt 16/06/2019 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

Tiếp tân & Trật tự:               Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng ................................................................... Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ lễ


II. Chính lễ :

-1. Tôn vinh Chúa: "Bài ca tâm linh" ....................................... Ban hát lễ Hội Thánh
-2. Tôn vinh Chúa: "Je suis né pour te louer

                       & "Plonge-moi dans ta rivière" ......................... Ban hát Thiếu Niên
-3. Lịch sử ngày lễ Cha Mẹ ................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*4. Cầu nguyện cho quê hương và đồng hương Việt Nam ........... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Lời thống hối" .................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-6. Tốp ca: "Mẹ yêu" ........................................................... Ban Tốp ca Nữ
*7. Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4 ..................................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-8. Đơn ca: "Nghĩa mẹ tình cha" ............................................. Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Giảng lời Chúa: "Con cái phải hiếu kính cha mẹ" ....... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*10. Cầu nguyện cho cha mẹ và con cái .................................. Mục sư Chủ lễ

-11. Tôn vinh Chúa: "Lòng nguyện theo Giê-xu" ......................... Ban hát lễ Hội Thánh
-12. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................. Bà Đặng Ánh Lan & Bà Ayun Priscille
-13. Tôn vinh Chúa: "Cảm ơn cha mẹ" ..................................... Toàn thể quan khách

III. Tất lễ :
-1. Lời tri ân ....................................................................... Mục sư Chủ lễ
-2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể quan khách
*3. Hát Tôn vinh ................................................................. Toàn thể quan khách
*4. Chúc phước lành ............................................................ Mục sư Chủ lễ

-5. Tiệc thông công ngày lễ cha mẹ ..................................... Toàn thể quan kháchChương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 21/04/2019 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Chấp Hành Hội Thánh & Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Tôn Vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời hoan nghinh và chào mừng .......................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chính lễ :

-1. Lời giới thiệu .................................................................. Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-2. Cảnh thnh Giê-ru-sa-lem .................................................. Ban diễn lễ
-3. Thánh ca: "Tiệc Thánh" .................................................. Ban Tốp ca
-4. Thánh ca: "Ghết-sê-ma-nê" .......................................... Ban Tốp ca
-5. Múa: "Tôn vinh Chiên Con" ............................................ Ban múa Thanh Thiếu Niên
-6. Thánh ca: "Via Dolorosa - Con đường đau thương" ........... Ban hợp ca
-7. Thánh ca: "Thánh thũ" ................................................... Ban hợp ca
-8. Thánh ca: "Gần thập tự" ................................................ Ban hợp ca
-9. Thánh ca: "Christ Phục Sinh" .......................................... Ban hợp ca
*10. Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 3:7-11 ....................................... Bà Đặng Ánh Lan
*11. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn .............................................. Bà Đặng Ánh Lan
-12. Sứ điệp Phục Sinh: "Nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ
                                   là quý hơn hết"
.......................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*13. Cầu nguyện cho Hội Thánh & quan khách........................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14. Thánh ca: "Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời" .............. Ban hợp Ca
-15. Lạc hiến cho công việc Chúa ........................................... Bà Ayun Priscille & TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
*16. Cầu nguyện dâng hiến cho Chúa ...................................... TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

III. Tất lễ :

-1. Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể Quan Khách
*3. Hát Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Quan Khách
*4. Cầu nguyện chúc phước ................................................... Mục sư Chủ Lễ

-5.  Tiệc Mừng Lễ Phục Sinh .................................................. Toàn thể Quan Khách