Hội thánh Paris

Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 19/11/2017 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :   Ông Nguyễn Michel
Tiếp tân & Trật tự:            Cô Huỳnh Thị Hồng Cẩm


I . Khai lễ :
-1. Chào mừng và thông báo ................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

*2. Suy niệm lời Chúa: Ma-thi-ơ 6:21 ................................... Toàn thể Hội Thánh

Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó


*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình


II. Chính lễ :
-1. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Phi-líp 1:3-11 ............................. Toàn thể Hội Thánh
-3. Ngâm thơ ...................................................................... Bà Võ Thị Nhuyến

-4. Lạc hiến và cầu nguyện cho Hội Thánh ............................... Ông Bà Nguyễn Thanh Tùng

-5. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:15-23 ................................. Cô Hoàng Sylvie
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ............................................... Cô Hoàng Sylvie
-8. Giảng lời Chúa: "Sự giàu có Chúa ban" .............................. Cô Trương Hoàng Phương Tâm

-9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................ Các con cái Chúa

III. Tất lễ :
*1. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Cầu nguyện chúc phước .................................................. Mục sư Nguyễn Văn BìnhDỰ PHẦN CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - CHÚA NHỰT 26/11/2017 lúc 15g30

-Tiếp Tân ...................................................... Bà Mar Kinoyane
-Hướng Dẫn Chương Trình .................................
Ông Lê Thanh Toàn

-Lạc Hiến & Cầu Nguyện cho Công Việc Chúa ....... ÔB Huỳnh Hữu Phước
-Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện ......................... Cô Nguyễn Lê Thanh Thủy

-Giảng Lời Chúa .............................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình
Chương Trình Thờ Phượng

Lễ Kỷ Niệm 500 năm Cải Chánh Giáo Hội Toàn Cầu

Lễ Kỷ Niệm 31 năm Thành Lập Hội Thánh Paris

Chúa Nhựt 08/10/2017 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm

Tiếp tân & Trật tự:                    Ban Chấp Hành Hội Thánh

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng và giới thiệu buổi lễ ........................................ Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Hội Thánh vững bền" ......................................... Ban hát lễ Hội Thánh

-2. Lịch sử công cuộc cải chánh Giáo Hội ............................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
-3. Hợp ca: "Grandes er merveilleuses" ................................... Ban Thiếu Niên
-4. Đơn ca: "Niềm vui mới" ................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*5. Đọc Kinh Thánh: Mác 1:9-20 .......................................... Bà Lê Thị Kim Thu
-6. Song ca: "Ngài là tất cả cho tôi" ...................................... Cô Thanh Mai & Hoàng an
-7. Đơn ca: "Thánh Chúa thành tín rất lớn thay" ...................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-8. Giảng lời Chúa: "Đạo Tin Lành" ....................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện cho tín hữu và đồng hương Việt Nam ............... Mục sư Nguyễn Văn Bình

-10. Tôn vinh Chúa: "Đất nước hoang vu" ............................... Ban hát lễ Hội Thánh
-11. Dâng hiến cho công việc Chúa và cầu nguyện ................... Ông Lê Thanh Toàn & Ông Nguyễn Michel
-12. Tôn vinh Chúa: "Chúa vốn bức thành kiên cố ta" ............... Toàn thể quan khách
-13. Lời tri ân .................................................................... Mục sư Chủ lễ

III. Tất lễ :
*1. Cầu nguyện chung ........................................................ Toàn thể quan khách
*2. Hát Tôn vinh ................................................................ Toàn thể quan khách
*3. Chúc phước lành ........................................................... Mục sư Chủ lễ

-4. Tiệc trà Mừng Lễ 500 năm Cải Chánh 

     & 31 Năm Thành Lập Hội Thánh Paris ................................. Toàn thể quan kháchChương Trình Thờ Phượng Lễ Cha & Mẹ - Chúa Nhựt 18/06/2017 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Cô Trương Hoàng Phương Tâm

Tiếp tân & Trật tự:               Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể quan khách
-2. Chào mừng ................................................................... Mục sư Chủ lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ lễ


II. Chính lễ :

-1. Tôn vinh Chúa: "Aba, Cha yêu ơi" ...................................... Ban hát lễ Hội Thánh
-2. Tôn vinh Chúa: "Tu es Dieu au-dessus de la terre" ............... Ban hát Thiếu Niên

*3. Cầu nguyện cho quê hương và đồng hương Việt Nam ........... Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-4. Tôn vinh Chúa: "Yahwé" .................................................. Ban hát Thanh Niên
-5. Đơn ca: "Con cần Cha" ................................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-6. Tôn vinh chúa: "Viên ngọc đẹp ròng" (TC396) ..................... Toàn thể quan khách

-7. Lễ dâng con cho Chúa (cháu Phú Quí) ............................... Mục sư Chủ lễ

-8. Tôn vinh Chúa: "Như ý Cha" ............................................. Ban tốp ca
*9. Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4 ..................................... Bà Lê Thị Kim Thu
-10. Đơn ca: "Dâng lên cha mẹ" ............................................. Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-11. Giảng lời Chúa: "Đạo làm con" ................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*12. Cầu nguyện cho cha mẹ và con cái .................................. Mục sư Chủ lễ

-13. Lạc hiến và cầu nguyện ................................................. Ông Nguyễn Michel & Ông Lê Thanh Toàn
-14. Tôn vinh Chúa: "Hiếu kính trong Chúa" .............................. Toàn thể quan khách

III. Tất lễ :
-1. Lời tri ân ....................................................................... Mục sư Chủ lễ
-2. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Hát Tôn vinh ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Chúc phước lành ............................................................ Mục sư Chủ lễ

-5. Tiệc thông công ngày lễ cha mẹ ..................................... Toàn thể quan khách
Chương Trình Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 16/04/2017 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Bà Lê Thị Kim Thu
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Chấp Hành Hội Thánh

I . Khai lễ :

-1. Tôn Vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Chào mừng quan khách ................................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chánh lễ :

-1. Hợp ca: "Gôgôtha" ........................................................ Ban hát Lễ Hội Thánh
-2. Hợp ca: "Lumière du monde" ......................................... Ban Thiếu Niên
-3. Đọc Kinh Thánh: Giăng 20:1-18........................................ Cô Nguyễn Hoàng An
-4. Đơn ca: "Xin Ngài thương con" ....................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-5. Hợp ca: "Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao" ............... Ban Hợp ca
*6. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ............................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-7. Đơn ca: "Tình Chúa cao vời" .......................................... Cô Trần Thanh Mai
-8. Tốp ca: "Vùng đồi xa ấy" ............................................... Ban Tốp ca
*9. Đọc Kinh Thánh: Giăng 20:19-29 ..................................... Bà Đặng Ánh Lan
*10. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn .............................................. Bà Đặng Ánh Lan
-11. Sứ điệp: "Gặp Chúa Phục Sinh" .............................. Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12. Đơn ca: "Chúa trả xong tội trái" .................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
*13. Cầu nguyện cho quan khách............................................ Mục sư Chủ Lễ
-14. Hợp ca: "Chúa oai quyền phục sinh" .............................. Ban hát Lễ Hội Thánh
-15. Lạc hiến cho công việc Chúa và cầu nguyện ...................... Ông Nguyễn Văn Hà & Ông Lê Thanh Toàn

III. Tất lễ :

-1. Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2. Hát Tôn vinh .................................................................. Toàn thể Quan Khách
*3. Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Chủ Lễ

IV. Tiệc trà :

Tiệc Trà Mừng Chúa Phục Sinh ................................................ Toàn thể Quan Khách


Chương Trình Tết Đinh Dậu - Chúa Nhựt 29/01/2017 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Bà Lê Thị Kim Thu
Tiếp tân & Trật tự:              Toàn Ban Tiếp Tân & Trật Tự

I . Khai lễ :

-1. Tôn Vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Quan Khách
-2. Lời Chào mừng và Chúc Xuân ........................................... Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Chủ Lễ

II. Chánh lễ :

-1. Hợp ca: "Thành tín Chúa rất lớn thay" ............................. Ban hát Lễ
-2. Hợp ca: "Grâce infinie" .................................................. Ban Thiếu Niên
*3. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ............................. Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-4. Đơn ca: "Gần bên Chúa" ................................................ Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*5. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-10 ..................................... Bà Đặng Ánh Lan
-6. Hợp ca: "Hãy đếm các ơn phước Chúa ban" ...................... Ban Hợp Ca
-7. Sứ điệp Xuân: "Phước cho những kẻ có lòng trong sạch"
                                                       .................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình

*8. Cầu nguyện cho thân hữu và tín hữu .................................. Mục sư Chủ Lễ
-9. Tốp ca: "Chúc mừng năm mới" ........................................ Ban Tốp Ca
-10. Lạc hiến cho công việc Chúa  .......................................... Ông Lê Thanh Toàn & Ông Lê Văn Tâm
*11. Cầu nguyện dâng hiến .................................................... Ông Lê Thanh Toàn
-12. Đồng ca: "Chúc xuân" ................................................... Toàn thể Quan Khách

III. Tất lễ :

-1. Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2. Hát Tôn vinh .................................................................. Toàn thể Quan Khách
*3. Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Chủ Lễ

IV. Tiệc trà :

Tiệc Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 ................................................ Toàn thể Quan Khách


Chương Trình Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 15/01/2017 lúc 14g30

Chủ tọa:                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :     Ông Lê Thanh Toàn

I . Thờ Phượng :
-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Giáo sở Trưởng
-2. Suy niệm lời Chúa: I Cô-rinh-tô 15:58 .............................. Toàn thể Hội Đồng

"Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động,
hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn,
vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu."

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Giáo sở Trưởng
-4. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: Châm Ngôn 24:30-34 ............................ Cô Nguyễn Hoàng An
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ............................................... Cô Nguyễn Hoàng An
-7. Giảng lời Chúa: "Người biếng nhác" .................................. Cô Trương Hoàng Phương Tâm
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ............................... Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến và cầu nguyện cho Hội Thánh .............................. Ông Bà Nguyễn Văn Hà

II. Hội Đồng :
-1. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ..................................... Mục sư Giáo sở Trưởng
-3. Kiểm danh sách đại biểu .................................................. Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ...................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Tường trình thành quả năm 2016 ....................................... Mục sư Giáo sở Trưởng
-6. Tường trình tài chánh Hội Thánh năm 2016 .......................... Hội Thánh & Các Ban Ngành
-7. Tường trình của soát sổ viên ............................................ Soát sổ viên
-8. Bầu cử Chấp Sự Nam ...................................................... Toàn thể Hội Đồng
-9. Trình diện Tân Ban Chấp Sự 2017 ...................................... Các Chấp Sự
*10. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh .................................... Toàn thể Hội Đồng
*11. Chúc phước lành ............................................................ Mục sư Giáo sở Trưởng

III. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Sự :
-1. Bầu cử Tân Ban Chấp Hành ............................................... Các Chấp Sự
-2. Đề cử các Ủy Ban đặc trách .............................................. Ban Chấp Hành
-3. Bàn luận công việc Chúa ................................................... Ban Chấp Hành


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 01/01/2017 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :   Anh Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:            
Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Chào mừng và thông báo ................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-2. Khai trình tài chánh ....................................................... Thủ quỹ Hội Thánh

*3. Đọc bài Tín Điều các Sứ-đồ ............................................ Toàn thể Hội Thánh

*4. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình


II. Chính lễ :
-1. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi Thiên 133:1-3 ....................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Lạc hiến và cầu nguyện cho Hội Thánh ............................... Ông Bà Lê Văn Tâm

-4. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*5. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 .................................... Bà Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ............................................... Bà Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa: "Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận" 

                                                                         ............... Mục sư Nguyễn Văn Bình

-8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................ Các con cái Chúa
-9. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 ........................................... Toàn thể Hội Thánh
-10. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ...............................................
Mục sư Nguyễn Văn Bình

III. Tất lễ :
*1. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Cầu nguyện chúc phước .................................................. Mục sư Nguyễn Văn BìnhChương Trình Lễ Giáng Sinh 2016 - Chúa Nhựt 18/12/2016 lúc 14g30

Chủ Lễ :                             Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng dẫn chương trình :      Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:               Ban Chấp Hành Hội Thánh

I . Khai lễ :

-1. Đồng ca ...................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Hoan nghênh và Chúc mừng ............................................ Mục sư Chủ Lễ
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Chủ Lễ

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Kìa thiên binh cùng nhau trổi hát" ......................... Ban hát Lễ
-2. Hợp ca: "We are the reason / Lý do Ngài đến" ..................... Ban Thanh Niên
-3. Đơn ca: "Đêm đông Chúa đến" .......................................... Cô Cẩm Nhung
-4. Liên khúc Giáng Sinh ....................................................... Ban tốp ca
-5. Hoạt cảnh Giáng Sinh ...................................................... Ban Thiếu Nhi & Thiếu Niên
*6. Đọc Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:15-17 .............................. Bà Lê Thị Kim Thu
-7. Ngâm thơ: "Vòng tay Giáng thế" ........................................ Bà Võ Thị Nhuyến
-8. Sứ điệp Giáng Sinh:
                  "Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian" ..... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện cho tín hữu và thân hữu ................................. Mục sư Chủ lễ
-10. Song ca: "Quà yêu thương" ............................................. Thánh Ngôn & Xuân Tuấn
-11. Lạc hiến và cầu nguyện .................................................. Ông Nguyễn Văn Hà & Ông Lê Thanh Toàn
-12. Hợp ca: "Ha-lê-lu-gia, phước cho nhân loại" ........................ Ban hát lễ

III. Tất lễ :

-1. Lời tri ân ........................................................................ Mục sư Chủ Lễ
*2. Hát Tôn vinh ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành ............................................................ Mục sư Chủ Lễ
-4. Phát quà Giáng Sinh ........................................................ Ban tổ chức
-5. Tiệc Mừng Lễ Giáng Sinh 2016 .......................................... Toàn thể quan khách


Chương Trình Thờ Phượng & Báp têm Chúa Nhựt 13/11/2016 lúc 15g00

Thờ Phượng & Lễ Báp-têm tại nhà thờ Tin Lành số 81 Quai de la Marne, 94340 Joinville le Pont

Hướng Dẫn Chương Trình :   Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:            
Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Chào mừng và thông báo ................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

*2. Suy niệm lời Chúa: Ma-thi-ơ 28:19-20 ............................ Toàn thể Hội Thánh

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, 

và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,

và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. 

Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.".

*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình


II. Chính lễ :
-1. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Rô-ma 6:1-11 ............................. Toàn thể Hội Thánh
-3. Lạc hiến và cầu nguyện cho Hội Thánh ............................... Ông Lê Thanh Toàn & Ông Lê Văn Tâm

-4. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*5. Đọc Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 3:18-22 ................................. Bà Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ............................................... Bà Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa: "Lễ Báp Têm" .......................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

-8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................ Các con cái Chúa
-9. Hành lễ Báp-têm ......................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

III. Tất lễ :
*1. Cầu nguyện chung .......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Cầu nguyện chúc phước .................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình