Hội thánh Paris -> Ban Cơ Đốc Giáo Dục

Trường Chúa Nhật, Giáo Lý Báp Têm, Thần Học, Thánh Kinh Tân-Cựu Ước, Huấn luyện lãnh đạo & Truyền giáo môn đệ hóa

  • BAN TRƯỜNG CHÚA NHỰT HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2024
Trưởng ban: Bà Lê Thị Cẩm Nhung
Thủ quỹ:      Bà Lê Thị Kim Thu
Giáo viên :   Bà MS Nguyễn Văn Bình, Bà Lê Thị Cẩm Nhung, Bà Ayun Priscille


  • Trường Chúa Nhật : Mỗi Chúa Nhật từ 14g30 đến 15g15 tại Nhà Thờ Tin Lành Việt Nam Paris


  • Lớp Giáo Lý Căn Bản : Lớp Giáo lý căn bản cho người nhận lễ Báp Têm, tại phòng Nhóm Thiếu nhi Nhà Thờ Tin Lành Việt Nam Paris, từ 14g30 tới 15g15.