Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/

Nghe giảng năm 2020

  • Chúa Nhựt 19 tháng 01 năm 2020
Kinh thánh : E-xơ-ra 7:1-10
Sứ Điệp : "Những điều cần phải làm trong ngày Tết" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/GVp5MGXh9RM
  • Chúa Nhựt 12 tháng 01 năm 2020 - Hội Đồng Thường Niên
Kinh thánh : I Ti-mô-thê 4:1-10
Sứ Điệp : "Kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/odJ9N09Uass
  • Chúa Nhựt 05 tháng 01 năm 2020
Kinh thánh : Thi Thiên 23:1-6
Sứ Điệp : "Hình ảnh của Đức Giê-hô-va trong Thi Thiên 23" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/zd78QaWWXNI

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc