Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/

Nghe giảng năm 2020

  • Chúa Nhựt 08 tháng 03 năm 2020
Kinh thánh : Lu-ca 4:14-21
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (43)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/ZN6yeWw_UB4
  • Chúa Nhựt 01 tháng 03 năm 2020
Kinh thánh : Lu-ca 3:7-14
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (42)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/kFxRgKn6bUs
  • Chúa Nhựt 23 tháng 02 năm 2020
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 6:25-34
Sứ Điệp : "Chớ lo lắng" : Chấp sự Ayun Priscille
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/Sh-u0225ByY
  • Chúa Nhựt 16 tháng 02 năm 2020
Kinh thánh : Lu-ca 2:41-52
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (41)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/Vrf1JqYfdMw
  • Chúa Nhựt 09 tháng 02 năm 2020
Kinh thánh : Lu-ca 1:26-38
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (40)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)
  • Chúa Nhựt 02 tháng 02 năm 2020
Kinh thánh : Mác 16:9-20
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (39)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/6iQAYEKC-S8
  • Chúa Nhựt 26 tháng 01 năm 2020 - Tết Canh Tý
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:3-10
Sứ Điệp : "Phước Thiên" : Mục sư Đỗ Hữu Ban
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/0odUkEJfGL8
  • Chúa Nhựt 19 tháng 01 năm 2020
Kinh thánh : E-xơ-ra 7:1-10
Sứ Điệp : "Những điều cần phải làm trong ngày Tết" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/GVp5MGXh9RM
  • Chúa Nhựt 12 tháng 01 năm 2020 - Hội Đồng Thường Niên
Kinh thánh : I Ti-mô-thê 4:1-10
Sứ Điệp : "Kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/odJ9N09Uass
  • Chúa Nhựt 05 tháng 01 năm 2020
Kinh thánh : Thi Thiên 23:1-6
Sứ Điệp : "Hình ảnh của Đức Giê-hô-va trong Thi Thiên 23" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/zd78QaWWXNI

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc