Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2019

  • Chúa Nhựt 17 tháng 02 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 10:16-23
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (19)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/BpSrYYwz95s
  • Tết Kỷ Hợi - Chúa Nhựt 10 tháng 02 năm 2019
Kinh thánh : Thi Thiên 1:1-6
Sứ Điệp : "Phước Lộc Thọ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/MPrsMB4fDlw
  • Chúa Nhựt 03 tháng 02 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 6:25-34
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (18)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/A5F96IvMZWQ
  • Chúa Nhựt 27 tháng 01 năm 2019
Kinh thánh : Khải huyền 3:7-13
Sứ Điệp : "Thơ gởi cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tải bài giảng (Télécharger)
  • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 20 tháng 01 năm 2019
Kinh thánh : Cô-lô-se 3:22-25
Sứ Điệp : "Tôi tớ ca Đức Chúa Trời" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)
  • Chúa Nhựt 13 tháng 01 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 6:19-24
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (17)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/PQfnbxo4jCo
  • Chúa Nhựt 06 tháng 01 năm 2019
Kinh thánh : Thi Thiên 84:4-12
Sứ Điệp : "Người được phước" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/WafMfeDhR70

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc