Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2018

  • Chúa Nhựt 14 tháng 01 năm 2018
Kinh thánh : Lu-ca 19:1-10
Sứ Điệp : "Khi Chúa vào lòng" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tải bài giảng (Télécharger)
  • Chúa Nhựt 07 tháng 01 năm 2018
Kinh thánh : Ê-sai 40:25-31
Sứ Điệp : "Trông đợi Đức Giê-hô-va" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc | Forum