Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2019

 • Chúa Nhựt 23 tháng 06 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 20:1-28
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (25)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/zBs5wl1G2J8
 • Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 16 tháng 06 năm 2019
Kinh thánh : Ê-phê-sô 6:1-4
Sứ Điệp : "Con cái phải hiếu kính cha mẹ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/ZQcKz84Ak2s
 • Chúa Nhựt 09 tháng 06 năm 2019
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Sứ Điệp : "Công tác của Đức thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/Goo-BKQLlX8
 • Chúa Nhựt 02 tháng 06 năm 2019
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Sứ Điệp : "Những thông báo của ngày thăng thiên" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/14rDP2AOlBg
 • Chúa Nhựt 26 tháng 05 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 20:20-23
Sứ Điệp : "Mẹ của Gia-cơ và Giăng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/P6G0O9ft-ic
 • Chúa Nhựt 12 tháng 05 năm 2019
Kinh thánh : Thi Thiên 119:10-16
Sứ Điệp : "Giấu lời Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bảo
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/P_s39J1Z538
 • Chúa Nhựt 05 tháng 05 năm 2019
Kinh thánh : Giê-rê-mi 17:5-8
Sứ Điệp : "Phước hạnh và sự rủa sả" : Mục sư Nguyễn Văn Bảo
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/NyoMhpJd-HM
 • Chúa Nhựt 28 tháng 04 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 19:1-30
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (24)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/AiqxT_H47uU
 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 21 tháng 04 năm 2019
Kinh thánh : Phi-líp 3:7-11
Sứ Điệp : "Nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/lIHN9uQnh5Y
 • Chúa Nhựt 14 tháng 04 năm 2019
Kinh thánh : Giăng 19:1-5
Sứ Điệp : "Mão gai" : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
Tải bài giảng (Télécharger)
 • Chúa Nhựt 07 tháng 04 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 18:1-22
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (23)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)
 • Chúa Nhựt 31 tháng 03 năm 2019
Kinh thánh : Khải huyền 2:12-17
Sứ Điệp : "Thơ gởi cho Hội Thánh Bẹt-găm" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/FM1OX5CrBrs
 • Chúa Nhựt 24 tháng 03 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 16:1-28
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (22)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/DhXk9hAjTTo
 • Chúa Nhựt 17 tháng 03 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 11:25-30
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (21)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/gbGQaAYOtkA
 • Chúa Nhựt 10 tháng 03 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 10:24-39
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (20)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/FIj_AYZRrAg
 • Chúa Nhựt 03 tháng 03 năm 2019
Kinh thánh : Khải huyền 2:1-7
Sứ Điệp : "Thơ gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/0oB3uF1Pxr4
 • Chúa Nhựt 24 tháng 02 năm 2019
Kinh thánh : Lu-ca 19:1-10
Sứ Điệp : "Được cứu bởi tình yêu" : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
Tải bài giảng (Télécharger)
 • Chúa Nhựt 17 tháng 02 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 10:16-23
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (19)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/BpSrYYwz95s
 • Tết Kỷ Hợi - Chúa Nhựt 10 tháng 02 năm 2019
Kinh thánh : Thi Thiên 1:1-6
Sứ Điệp : "Phước Lộc Thọ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/MPrsMB4fDlw
 • Chúa Nhựt 03 tháng 02 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 6:25-34
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (18)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/A5F96IvMZWQ
 • Chúa Nhựt 27 tháng 01 năm 2019
Kinh thánh : Khải huyền 3:7-13
Sứ Điệp : "Thơ gởi cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Tải bài giảng (Télécharger)
 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 20 tháng 01 năm 2019
Kinh thánh : Cô-lô-se 3:22-25
Sứ Điệp : "Tôi tớ ca Đức Chúa Trời" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)
 • Chúa Nhựt 13 tháng 01 năm 2019
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 6:19-24
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (17)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/PQfnbxo4jCo
 • Chúa Nhựt 06 tháng 01 năm 2019
Kinh thánh : Thi Thiên 84:4-12
Sứ Điệp : "Người được phước" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tải bài giảng (Télécharger)  - Video trên Youtube: https://youtu.be/WafMfeDhR70

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc