Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2011

 • Chúa Nhật 25 tháng 12 năm 2011
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 2:1-12
Sứ Điệp : "Các bác sĩ tìm Chúa"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 27 tháng 11 năm 2011
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 20:1-34
Sứ Điệp : "Những qui luật của Chúa Cứu Thế" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 25 tháng 09 năm 2011
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 10:24
Sứ Điệp : "Một mô hình cho Hội Thánh phát triển" : Mục sư Phạm Văn An

 • Chúa Nhật 21 tháng 08 năm 2011
Kinh thánh : Thi-thiên 136:1-26
Sứ Điệp : "Lý do phải cảm tạ Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 31 tháng 07 năm 2011
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 19:1-30
Sứ Điệp : "Những việc không nên làm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 24 tháng 07 năm 2011
Kinh thánh : Phi-líp 1:3-11
Sứ Điệp : "Tấn tới trong Đạo Tin Lành" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 29 tháng 05 năm 2011
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 2:42-3:1
Sứ Điệp : "Điểm hẹn trong sự cầu nguyện" : Thầy Triệu Thái Phong

 • Chúa Nhật 22 tháng 05 năm 2011
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 18:1-35
Sứ Điệp : "Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 15 tháng 05 năm 2011
Kinh thánh : Ê-phê-sô 6:10-18
Sứ Điệp : "Cuộc chiến thuộc linh" : Thầy Trần Văn Hiếu

 • Chúa Nhật 08 tháng 05 năm 2011
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 17:1-27
Sứ Điệp : "Giải quyết các nan đề của cuộc cống bằng đức tin" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 17 tháng 04 năm 2011
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 16:1-28
Sứ Điệp : "Người theo Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 27 tháng 03 năm 2011
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 15:1-39
Sứ Điệp : "Những điều không nên bỏ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 27 tháng 02 năm 2011
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 14:1-33
Sứ Điệp : "Đừng sợ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc