Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2010

 • Lễ Giáng Sinh: Chúa Nhật 26 tháng 12 năm 2010
Kinh thánh : Lu-ca 2:1-20
Sứ Điệp : "Sự vui mừng lớn" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 28 tháng 11 năm 2010
Kinh thánh : Giăng 14:1-7
Sứ Điệp : "Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai ?" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 31 tháng 10 năm 2010
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 11:25-30
Sứ Điệp : "Học theo Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 26 tháng 09 năm 2010
Kinh thánh : Thi-thiên 139:1-10
Sứ Điệp : "Chúa biết tôi" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 29 tháng 08 năm 2010
Kinh thánh : Ê-sai 6:1-13
Sứ Điệp : "Người được Chúa sai đi" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 25 tháng 07 năm 2010
Kinh thánh : Giăng 10: 22-30
Sứ Điệp : "Chiên Của Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 27 tháng 06 năm 2010
Kinh thánh : II Các Vua 4:17-77 & 8:1-6
Sứ Điệp : "Người nữ Su-nem (tiếp theo)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 30 tháng 05 năm 2010
Kinh thánh : II Các Vua 4:8-17
Sứ Điệp : "Người nữ Su-nem" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 18 tháng 04 năm 2010
Kinh thánh : E-xơ-ra 7:6-10
Sứ Điệp : "E-xơ-ra, người được Chúa dùng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 14 tháng 03 năm 2010
Kinh thánh : Mác 10:35-45
Sứ Điệp : "Môn đệ của Chúa Giê-xu" : Mục sư Võ Đìng Dương

 • Chúa Nhật 28 tháng 02 năm 2010
Kinh thánh : Ô-sê 10:12
Sứ Điệp : "Vỡ đất mới" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 17 tháng 01 năm 2010 - Hội Đồng Thường Niên Hội Thánh Paris
Kinh thánh : Cô-lô-se 4:17
Sứ Điệp : "Chức vụ nhận lãnh nơi Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc