Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2014

 • Chúa Nhựt 28 tháng 12 năm 2014
Kinh thánh : Thi thiên 16:1-2
Sứ Điệp : "Ngài là Chúa tôi" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 21 tháng 12 năm 2014
Kinh thánh : Giăng 14:1-7
Sứ Điệp : "Mặc khải về Cứu Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 14 tháng 12 năm 2014
Kinh thánh : Lu-ca 2:1-21
Sứ Điệp : "Chúng ta hãy tới xem" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 07 tháng 12 năm 2014
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 13:47-49
Sứ Điệp : "Nước thiên đàng giống như một tay lưới" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 30 tháng 11 năm 2014
Kinh thánh : I Giăng 4:7-21
Sứ Điệp : "Yêu như Chúa yêu" : Mục sư Nguyễn Sơn Minh

 • Chúa Nhựt 23 tháng 11 năm 2014
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 4:1-11
Sứ Điệp : "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ (phần 5 & hết)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
phần 1: Chúa Nhựt 16 tháng 03 năm 2014
phần 2: Chúa Nhựt 14 tháng 09 năm 2014
phần 3: Chúa Nhựt 19 tháng 10 năm 2014
phần 4: Chúa Nhựt 26 tháng 10 năm 2014

 • Chúa Nhựt 16 tháng 11 năm 2014
Kinh thánh : Mác 8:22-26
Sứ Điệp : "Con có thấy gì không ?" : Mục sư Lê Đình Trung

 • Chúa Nhựt 09 tháng 11 năm 2014
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 14:13-21
Sứ Điệp : "Trong tay Đấng Toàn Năng" : Truyền đạo Nguyễn Thái Hồng

 • Chúa Nhựt 02 tháng 11 năm 2014
Kinh thánh : Mác 13:28-37
Sứ Điệp : "Hãy nghe thí dụ về cây vả"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 26 tháng 10 năm 2014
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 4:1-11
Sứ Điệp : "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ (phần 4)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 19 tháng 10 năm 2014
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 4:1-11
Sứ Điệp : "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ (phần 3)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
phần 1: Chúa Nhựt 16 tháng 03 năm 2014
phần 2: Chúa Nhựt 14 tháng 09 năm 2014

 • Lễ 28 năm thành lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 12 tháng 10 năm 2014
Kinh thánh : Mác 4:30-32
Sứ Điệp : "Nước Đức Chúa Trời giống như một hột cải"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 05 tháng 10 năm 2014
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 13:44
Sứ Điệp : "Của báu chôn trong đám ruộng"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 28 tháng 09 năm 2014
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 13:24-30
Sứ Điệp : "Lúa mì lẫn lộn cỏ lùng"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 21 tháng 09 năm 2014
Kinh thánh : Mác 4:26-29
Sứ Điệp : "Hột giống tăng trưởng"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 14 tháng 09 năm 2014
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 4:1-11
Sứ Điệp : "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ (phần 2)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm
phần 1: Chúa Nhựt 16 tháng 03 năm 2014

 • Chúa Nhựt 07 tháng 09 năm 2014
Kinh thánh : Mác 4:1-20
Sứ Điệp : "Bốn loại đất"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 31 tháng 08 năm 2014
Kinh thánh : Cô-lô-se 3:1-7
Sứ Điệp : "Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 24 tháng 08 năm 2014
Kinh thánh : Cô-lô-se 3:1-4
Sứ Điệp : "Hãy ham mến các sự ở trên trời"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 17 tháng 08 năm 2014
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 4:7-11
Sứ Điệp : "Phải có tâm tình phục vụ"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 10 tháng 08 năm 2014
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 4:7-11
Sứ Điệp : "Phải có lòng yêu thương"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 03 tháng 08 năm 2014
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 4:7-11
Sứ Điệp : "Sự cuối cùng của muôn vật đã gần"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 27 tháng 07 năm 2014
Kinh thánh : Giăng 11:17-46
Sứ Điệp : "La-xa-rơ ở Bê-tha-ni"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 20 tháng 07 năm 2014
Kinh thánh : Mác 16:15 & Rô-ma 10:8-17
Sứ Điệp : "Tin Lành phải được  rao giảng": Mục sư Đặng Ngọc Minh

 • Chúa Nhựt 13 tháng 07 năm 2014
Kinh thánh : II Sử-ký 20:1-13
Sứ Điệp : "Tiến trình thờ phượng trong khó khăn": Truyền đạo Nguyễn Ngọc Khiêm

 • Chúa Nhựt 06 tháng 07 năm 2014
Kinh thánh : Lu-ca 13:10-17
Sứ Điệp : "Người đàn bà bị cong lưng"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 29 tháng 06 năm 2014
Kinh thánh : Mác 4:35-41
Sứ Điệp : "Đức Chúa Jêsus ở trên thuyền bị bão"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 22 tháng 06 năm 2014
Kinh thánh : Giăng 9:1-41
Sứ Điệp : "Người mù từ thuở sinh ra"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 15 tháng 06 năm 2014
Kinh thánh : Ê-phê-sô 6:1-3
Sứ Điệp : "Bổn phận con cái đối với cha mẹ"Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 08 tháng 06 năm 2014
Kinh thánh : Giăng 14:15-31
Sứ Điệp : "Đấng Yên Ủi" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 01 tháng 06 năm 2014
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 1:1-26
Sứ Điệp : "Đức Chúa Giê-xu Thăng Thiên" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 25 tháng 05 năm 2014
Kinh thánh : Mác 8:22-26
Sứ Điệp : "Người mù tại làng Bết-sai-đa" : Bà Đinh Thị Hồng Lạc

 • Chúa Nhựt 11 tháng 05 năm 2014
Kinh thánh : Giăng 2:1-11
Sứ Điệp : "Tiệc cưới tại Ca-na" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 04 tháng 05 năm 2014
Kinh thánh : Giăng 5:1-18
Sứ Điệp : "Phép lạ của Đức Chúa Giê-xu tại ao Bê-tết-đa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 27 tháng 04 năm 2014
Kinh thánh : Giăng 21:1-14
Sứ Điệp : "Phép lạ sau ngày Đức Chúa Giê-xu Phục Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 20 tháng 04 năm 2014
Kinh thánh : Giăng 20:1-23
Sứ Điệp : "Phép lạ trong ngày Chúa Phục Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 13 tháng 04 năm 2014
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 26:26-29
Sứ Điệp : "Sự thương khó của Chúa Jêsus" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 06 tháng 04 năm 2014
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 27:45-56
Sứ Điệp : "Phép lạ khi Đức Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 30 tháng 03 năm 2014
Kinh thánh : Lu-ca 5:1-11
Sứ Điệp : "Phép lạ khi Đức Chúa Giê-xu bị bắt" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 23 tháng 03 năm 2014
Kinh thánh : Lu-ca 5:1-11
Sứ Điệp : "Đức Chúa Giê-xu đi đánh lưới" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 16 tháng 03 năm 2014
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 4:1-11
Sứ Điệp : "Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ (phần 1)" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 09 tháng 03 năm 2014
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 14:22-36
Sứ Điệp : "Hai người đi bộ trên mặt biển" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 02 tháng 03 năm 2014
Kinh thánh : Mác 6:30-44
Sứ Điệp : "Chúa ban thức ăn cho đoàn dân đông" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 23 tháng 02 năm 2014
Kinh thánh : Mác 5:25-34
Sứ Điệp : "Người đàn bà bị bịnh mất huyết" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 16 tháng 02 năm 2014
Kinh thánh : Mác 5:21-24 & 35-43
Sứ Điệp : "Con gái Giai-ru" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 09 tháng 02 năm 2014
Kinh thánh : Lu-ca 3:21-38
Sứ Điệp : "Chân dung của Chúa Jêsus" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Tết Giáp Ngọ - Chúa Nhựt 02 tháng 02 năm 2014
Kinh thánh : Thi thiên 20:7-9
Sứ Điệp : "Tết Giáp Ngọ nói về ngựa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 26 tháng 01 năm 2014
Kinh thánh : Ê-phê-sô 5:15-20
Sứ Điệp : "Hãy lợi dụng thì giờ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 19 tháng 01 năm 2014
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Sứ Điệp : "Điều kiện làm chấp sự" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tường trình thành quả năm 2013 : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 12 tháng 01 năm 2014
Kinh thánh : Lu-ca 14:15-24
Sứ Điệp : "Được và mất" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

 • Chúa Nhựt 05 tháng 01 năm 2014
Kinh thánh : Châm Ngôn 30:7-9
Sứ Điệp : "Lời cầu nguyện đầu năm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc