Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/@tinlanhparis

Nghe giảng năm 2023

 • Chúa Nhựt 31 tháng 12 năm 2023
Kinh thánh : Phi-líp 4:8-9
Sứ Điệp : "Những điều cần phải nghĩ đến (5)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

PHẢI NGHĨ ĐẾN ĐIỀU NHƠN ĐỨC ĐÁNG KHEN
 1. May áo cho người góa bụa (Công vụ 9:36-43)
 2. Cứu giúp kẻ hoạn nạn (Lu-ca 10:25-37)
 3. Đem Tin Lành cứu sống người sắp chết (II Các vua 7:1-20)
Video trên Youtube: https://youtu.be/yMwvVBy2hEM
 • Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 24 tháng 12 năm 2023
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 2:1-18
Sứ Điệp : "Gương của các bác sĩ Đông phương" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Thờ lạy hài nhi Giê-xu
 2. Dâng lễ vật cho hài nhi Giê-xu
 3. Đi đường khác mà về xứ mình
Video trên Youtube: https://youtu.be/7wzyvQ5WzUk
 • Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 17 tháng 12 năm 2023
Kinh thánh : Ê-sai 9:1-6
Sứ Điệp : "Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đức Chúa Giê-xu là sự sáng lớn  
 2. Người tin Chúa Giê-xu nhận được sự sáng lớn
 3. Thiên đàng là nơi có sự sáng lớn
Video trên Youtube: https://youtu.be/UefPMwOyvvM
 • Chúa Nhựt 10 tháng 12 năm 2023
Kinh thánh : Phi-líp 4:8-9
Sứ Điệp : "Những điều cần phải nghĩ đến (4)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Nghĩ đến điều có tiếng tốt
 1. Điều có tiếng tốt theo kinh nghiệm sống
 2. Điều có tiếng tốt trong lãnh vực xã hội
 3. Điều có tiếng tốt theo lời Chúa
Video trên Youtube: https://youtu.be/WD0FW2JaY3s
 • Chúa Nhựt 03 tháng 12 năm 2023
Kinh thánh : Phi-líp 4:8-9
Sứ Điệp : "Những điều cần phải nghĩ đến (3)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải nghĩ đến điều đáng yêu chuộng
  A.    Sự hiệp một
  B.    Sự trung thành
  C.    Sự thân ái
Video trên Youtube: https://youtu.be/dakyPVA9hus
 • Chúa Nhựt 26 tháng 11 năm 2023
Kinh thánh : Phi-líp 4:8-9
Sứ Điệp : "Những điều cần phải nghĩ đến (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải nghĩ đến điều công bình 
 2. Phải nghĩ đến điều thanh sạch
Video trên Youtube: https://youtu.be/QY7O2AjomQ8
 • Chúa Nhựt 19 tháng 11 năm 2023
Kinh thánh : Phi-líp 4:8-9
Sứ Điệp : "Những điều cần phải nghĩ đến" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải nghĩ đến điều chơn thật (c.8)
 2. Phải nghĩ đến điều đáng tôn (c.8)
Video trên Youtube: https://youtu.be/rzZkPitKwIU
 • Chúa Nhựt 12 tháng 11 năm 2023
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 12:12-17
Sứ Điệp : "Những điều cần phải coi chừng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển (c.15)
 2. Hãy coi chừng chớ có ai gian dâm (c.16)
 3. Hãy coi chừng đừng có ai khinh quyền con trưởng (c.16-17)
Video trên Youtube: https://youtu.be/ToDfpdijn9w
 • Chúa Nhựt 05 tháng 11 năm 2023
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 12:12-17
Sứ Điệp : "Những điều cần phải tìm cầu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Hãy cầu sự bình an với mọi người (c.14)
 2. Hãy tìm theo sự nên thánh (c.14)
Video trên Youtube: https://youtu.be/gp5VZhIvzJY
 • Chúa Nhựt 29 tháng 10 năm 2023
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 12:12-17
Sứ Điệp : "Những điều cần phải làm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Hãy dở bàn tay yếu đuối của anh em lên (c.12)
 2. Hãy dở đầu gối lỏng lẻo của anh em lên (c.12)
 3. Hãy làm đường thẳng cho chơn mình theo (c.13)
Video trên Youtube: https://youtu.be/OuMS8khPKdI
 • Chúa Nhựt 22 tháng 10 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 21:15-25
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 117) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Theo Chúa đừng thắc mắc chuyện người khác (Giăng 21:22)
 2. Theo Chúa phải đặt Chúa lên hàng đầu (Ma-thi-ơ 10:37-38)
 3. Theo Chúa phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo Chúa (Ma-thi-ơ 16:24)
Video trên Youtube: https://youtu.be/gcitKCW8sWE
 • Chúa Nhựt 15 tháng 10 năm 2023
Kinh thánh : Thi Thiên 1:1-3 & Ma-thi-ơ 5:1-12
Sứ Điệp : "Người được phước" : Mục sư Trần Lưu Chuyên
Video trên Youtube: https://youtu.be/CPRn9yTjRu8
 • Chúa Nhựt 08 tháng 10 năm 2023 - Lễ Kỷ Niệm 37 năm Thành Lập Hội Thánh
Lược sử Hội Thánh Paris


Kinh thánh : Ma-thi-ơ 16:13-20
Sứ Điệp : "Hội Thánh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Ý nghĩa
 2. Căn nguyên
 3. Nền tảng
 4. Đặc ân
Video trên Youtube: https://youtu.be/AnbffBV0KsI
 • Chúa Nhựt 01 tháng 10 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 21:15-25
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 116) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Hãy chăn chiên con Của Chúa (c.15)
 2. Hãy chăn chiên của Chúa (c.16,17)
Video trên Youtube: https://youtu.be/WlNFn6CFJXU
 • Chúa Nhựt 24 tháng 09 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 21:15-25
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 115) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải yêu Chúa bằng tình yêu thiên thượng (c.15-25)
  a.    Phải yêu Chúa hơn những người khác yêu Chúa  (c.15)
  b.    Phải yêu Chúa bằng tình yêu Chúa yêu chúng ta (c.15-19)
Video trên Youtube: https://youtu.be/dmE_zOCTJ_U
 • Chúa Nhựt 17 tháng 09 năm 2023
Kinh thánh : Gia-cơ 1:19-24
Sứ Điệp : "Sống đạo" : Mục sư Nguyễn Giô Na
 1. Sống những gì mình nghe
  a.    Đối với Chúa
  b.    Đối với người
 2. Sống chậm nói
  a.    Không vội nói
  b.    Suy nghĩ kỹ mới nói
 3. Sống chậm giận
  a.    Không có nghĩa không giận
  b.    Giận đúng chuyện
Video trên Youtube: https://youtu.be/MiBImAutXVk
 • Chúa Nhựt 10 tháng 09 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 15:12-17
Sứ Điệp : "Bạn hữu của Đấng Christ" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
 1. Là người biết vâng phục Đấng Christ (c.14)
 2. Là người được Đấng Christ cứu chuộc (c.13)
 3. Là người sống có kết quả cho Đấng Christ (c.16)
Video trên Youtube: https://youtu.be/4Dpus-C7drY
 • Chúa Nhựt 03 tháng 09 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 17:1-21
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 114) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải làm trọn công việc mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta làm (c.4)
 2. Phải nhờ lời Đức Chúa Trời để được nên thánh (c.17)
 3. Phải hiệp một như Đức Chúa Giê-xu hiệp một với Đức Chúa Trời (c.20)
Video trên Youtube: https://youtu.be/jHBdDYZ0ENk
 • Chúa Nhựt 27 tháng 08 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 16:16-33
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 113) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Chúng ta có đau buồn, nhưng Chúa đổi đau buồn ra vui vẻ cho chúng ta (c.20)
 2. Hãy cầu xin đi, chúng ta sẽ được (c.24)
 3. Có sự hoạn nạn trong thế gian, hãy vững lòng, vì Chúa đã thắng thế gian rồi (c.33)
Video trên Youtube: https://youtu.be/xUff5U_0vh4
 • Chúa Nhựt 20 tháng 08 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 15:16-27
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 112) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Không phải chúng ta chọn Chúa, nhưng Chúa đã chọn chúng ta (c.16, c.19)
 2. Nếu thế gian bắt bớ Chúa, cũng sẽ bắt bớ chúng ta (c.20)
 3. Ai ở trong Chúa, phải làm chứng về Chúa (c.27)
Video trên Youtube: https://youtu.be/EomTCX6VBIY
 • Chúa Nhựt 13 tháng 08 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 15:1-17
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 111) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó (c.7)
 2. Nếu chúng ta kết nhiều quả, thì sẽ được làm môn đồ Chúa (c.8)
 3. Nếu chúng ta làm theo điều Chúa dạy, thì chúng ta là bạn hữu Chúa (c.15)
Video trên Youtube: https://youtu.be/aUc58YxQvVM
 • Chúa Nhựt 06 tháng 08 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 15:1-17
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 110) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Nhánh nào không kết quả thì Ngài chẵt hết (c.1)
 2. Chúa tỉa sửa nhánh nào kết quả để được sai trái hơn (c.1)
 3. Nếu không cứ ở trong Chúa, thì không kết quả được (c.4)
Video trên Youtube: https://youtu.be/vSMpDAt6YtI
 • Chúa Nhựt 30 tháng 07 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 14:12-24
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 109) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Ai tin Chúa cũng sẽ làm việc Chúa làm (c.12)
 2. Ai yêu mến Chúa thì phải giữ điều răn Chúa (c.15, c.21)
 3. Ai yêu mến Chúa thì phải giữ lời Chúa (c.23-24)
Video trên Youtube: https://youtu.be/xT7tlfJRpgE
 • Chúa Nhựt 23 tháng 07 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 13:31-38
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 108) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải giữ điều răn mới Chúa ban (c.34)
 2. Phải yêu nhau để thiên hạ biết chúng ta là môn đồ của Chúa (c.35)
 3. Phải yêu Chúa với tất cả tấm lòng của mình (c.37-38)
Video trên Youtube: https://youtu.be/sgO5rpXoVVU
 • Chúa Nhựt 17 tháng 07 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 13:1-20
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 107) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Ai tắm rồi, chỉ cần rửa chơn là sạch cả (c.10)
 2. Phải rửa chơn lẫn nhau (c.14)
 3. Phải tiếp người mà Chúa sai đến (c.20)
Video trên Youtube: https://youtu.be/buuhrmcAWvg
 • Chúa Nhựt 09 tháng 07 năm 2023
Kinh thánh : II Cô-rinh-tô 5:14-15
Sứ Điệp : "Sống cho Chúa" : Mục sư Nguyễn Thái Hồng
 1. Tự bỏ mình đi (Phi-líp 2:7-8)
 2. Đi vào đường hẹp (Ma-thi-ơ 7:13-14)
 3. Giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời (Giăng 15:9-10) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/ONkL6jfAJA0
 • Chúa Nhựt 02 tháng 07 năm 2023
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 3:1-10
Sứ Điệp : "Có gì để cho" : Mục sư Đỗ Hữu Ban
 1. Đời sống có Chúa (c.6)
 2. Cho điều mình có (c.6)
 3. Đức Chúa Trời được ngợi khen (c.8-9)
Video trên Youtube: https://youtu.be/WURsH1kvQpo
 • Chúa Nhựt 25 tháng 06 năm 2023
Kinh thánh : Thi Thiên 19:1-14
Sứ Điệp : "Nhận biết Đức Chúa Trời" : Chấp sự Ayun Priscille
 1. Nhận biết Đức Chúa Trời trong thiên nhiên
 2. Nhận biết Đức Chúa Trời trong lời Ngài
 3. Nhận biết Đức Chúa Trời kinh nghiệm
Video trên Youtube: https://youtu.be/rWJUUgHTuQU
 • Chúa Nhựt 18 tháng 06 năm 2023
Kinh thánh : Ê-phê-sô 6:1-4
Sứ Điệp : "Bổn phận Cha Mẹ đối với con cái" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Chớ chọc giận con cái (Ê-phê-sô 6:4)
  a.    Bằng cách yêu con cái không đồng đều (Sáng thế ký 25:28)
  b.    Bằng cách dạy con cái gian dối, lường gạt (Sáng thế ký 27:11-12)
 2. Phải nuôi nấng con cái (Ê-phê-sô 6:4)
  a.    Bằng sự sửa phạt
  b.    Bằng lời khuyên bảo
Video trên Youtube: https://youtu.be/IMxWKSvuL-E
 • Chúa Nhựt 11 tháng 06 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 12:27-36
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 106) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải cầu xin cho được làm sáng danh Đức Chúa Trời (c.28)
 2. Hãy kéo mọi người đến cùng Chúa (c.32)
 3. Hãy đi trong sự sáng khi chúng ta còn có sự sáng (c.35)
 • Chúa Nhựt 04 tháng 06 năm 2023
Kinh thánh : Lu-ca 2:36-40
Sứ Điệp : "Nữ tiên tri An-ne" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Chẳng hề ra khỏi đền thờ (c.37)
 2. Đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời (c.37)
 3. Kiêng ăn và cầu nguyện (c.37)
 4. Nói chuyện về Đức Chúa Giê-xu cho mọi người (c.38)
Video trên Youtube: https://youtu.be/EMbwOrvbgn0
 • Chúa Nhựt 28 tháng 05 năm 2023
Kinh thánh : Ê-phê-sô 5:18-21
Chia sẻ : "Dấu hiệu của người đầy dẫy Đức Thánh Linh" : Chấp sự Đặng Ánh Lan
 1. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa
 2. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự
 3. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người kính sợ Đấng Christ mà vậng phục nhau
Video trên Youtube: https://youtu.be/ggO9VE5Mu5Y
 • Chúa Nhựt 21 tháng 05 năm 2023
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Sứ Điệp : "Sứ điệp lễ Thăng Thiên" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Thông báo về Đức Thánh Linh giáng lâm (c.4-5)
 2. Thông báo về sự tái lâm của Đức Chúa Giê-xu (c.11)
 3. Thông báo về việc giảng Tin Lành cho muôn dân (c.8)
Video trên Youtube: https://youtu.be/Icx3wgrKeE0
 • Chúa Nhựt 14 tháng 05 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 12:20-26
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 105) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải muốn ra mắt Chúa (c.21)
 2. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi (c.25)
 3. Nếu ai hầu việc Chúa phải theo Chúa (c.26)
 • Chúa Nhựt 07 tháng 05 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 12:1-11
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 104) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải hầu hạ Chúa (c.2)
 2. Được ngồi chung bàn với Chúa (c.2)
 3. Phải xức dầu thơm cho Chúa (c.3)
Video trên Youtube: https://youtu.be/MgcmEx9DgrA
 • Chúa Nhựt 30 tháng 04 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 11:1-27
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 103) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải biết rằng ai cũng bị bệnh tật (c.3)
 2. Phải biết rằng ai cũng phải chết (c.14)
 3. Phải biết rằng ai tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (c.40)
Video trên Youtube: https://youtu.be/B7nXL60Diwk
 • Chúa Nhựt 23 tháng 04 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 10:22-30
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 102) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Chiên của Chúa phải tin Chúa (c.26)
 2. Chiên của Chúa phải sống với Chúa (c.27)
 3. Chiên của Chúa phải biết Chúa là Đấng ban sự sống và bảo vệ mình (c.28)
Video trên Youtube: https://youtu.be/orMqLL5lEW0
 • Chúa Nhựt 16 tháng 04 năm 2023
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 15:12-19
Sứ Điệp : "Sức sống của Chúa Phục Sinh" : Mục sư Võ Đình Dương
  1. Quang cảnh sự Phục sinh của Chúa Giê-xu (Giăng 20:1-18)
  2. Sức sống Phục Sinh của Chúa Giê-xu qua 21 thế kỷ  (Công vụ 1:8)
  3. Sức sống Phục sinh cho con dân Chúa ngày nay (Mathiơ 25:31-46)
  4. Kết luận: Chúa Jêsus đã thật sống lại
Video trên Youtube: https://youtu.be/HwnODHwuVzo
 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 09 tháng 04 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 20:1-29
Sứ Điệp : "Đức Chúa Giê-xu Phục Sinh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
  1. Chứng cớ sự Phục Sinh của Đức Chúa Giê-xu
   A.    Cửa mộ mở toang
   B.    Tấm vải liệm
   C.    Chúa hiện ra với các môn đồ
  2. Hiệu quả sự Phục Sinh của Đức Chúa Giê-xu trên các môn đồ
   A.    Ma-ri
   B.    Phi-e-rơ
   C.    Giăng
   D.    Thô-ma
   E.    Hai môn đồ về Em-ma-út
   F.    Các môn đồ
Video trên Youtube: https://youtu.be/jgX7zmv3mRI
 • Chúa Nhựt 02 tháng 04 năm 2023
Kinh thánh : Ê-sai 53:1-12
Sứ Điệp : "Sự thương khó của Đức Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Lý do Đức Chúa Giê-xu chịu thương khó (c.5a)
  1. Vì tội lỗi chúng ta 
  2. Vì sự gian ác chúng ta
 2. Kết quả sự thương khó của Đức Chúa Giê-xu (c.5b)
  1. Đem bình an cho chúng ta
  2. Làm cho chúng ta được lành bịnh
Video trên Youtube: https://youtu.be/zmC3vu2nIzA
 • Chúa Nhựt 26 tháng 03 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 10:1-18
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 101) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Người chăn chiên phải bởi cửa chính mà vào (c.1-2)
 2. Người chăn chiên phải đi trước, chiên theo sau (c.4)
 3. Người chăn chiên phải làm cho chiên có sự sống và sống dư dật (c.10)
 • Chúa Nhựt 19 tháng 03 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 9:1-12
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 100) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Bệnh tật là phương tiện bày tỏ việc làm quyền năng của Đức Chúa Trời (c.3)
 2. Trong khi ban ngày ta phải làm trọn việc Đức Chúa Trời sai ta đến (c.4)
 3. Để được chữa lành phải vâng lời Chúa (c.7)
Video trên Youtube: https://youtu.be/RxiQ0K4KEgk
 • Chúa Nhựt 12 tháng 03 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 8:46-59
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 99) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Ngài (c.47)
 2. Ai biết Đức Chúa Trời thì giữ lời Ngài (c.55)
 3. Ai giữ lời Đức Chúa Trời, thì chẳng hề chết (c.51-52)
Video trên Youtube: https://youtu.be/R7Lf4LH0UMA
 • Chúa Nhựt 05 tháng 03 năm 2023
Kinh thánh : Phi-líp 2:1-11
Sứ Điệp : "Tâm tình Đấng Christ" : Mục sư  Đỗ  Hữu Ban
 1. Hiệp một (c.1-2)
 2. Quên mình (c.3-4)
 3. Hy sinh (c.6-8)
Video trên Youtube: https://youtu.be/yPY2ZuNUVto
 • Chúa Nhựt 26 tháng 02 năm 2023
Kinh thánh : Thi Thiên 136:1-5
Sứ Điệp : "Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va" : Chấp sự Ayun Priscille
 1. Vì Ngài là thiện (c.1)
 2. Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời (c.1) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/2fN6Y8g93sk
 • Chúa Nhựt 19 tháng 02 năm 2023
Kinh thánh : Thi Thiên 119:17-22
Sứ Điệp : "Các điều cầu xin phải lẽ" : TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
 1. Xin Chúa ban ơn lành (c.17)
 2. Xin Chúa mở mắt (c.18)
 3. Xin lăn khỏi sự sỉ nhục và sự khinh dễ (c.22) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/Q-5--qDlEBU
 • Chúa Nhựt 12 tháng 02 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 8:20-34
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 98) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Điều chi ta nghe nơi Ngài, ta truyền lại cho thế gian (c.26)
 2. Để trở thành môn đồ thật của Chúa phải hằng ở trong đạo Chúa (c.31)
 3. Ai phạm tội là tôi mọi cho tội lỗi (c.34) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/Ckl82-44wDw
 • Chúa Nhựt 05 tháng 02 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 8:1-11
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 97) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đừng thử để dò xét Chúa (c.6)
 2. Chớ vội định tội người khác, nhưng phải biết rõ chính mình (c.10)
 3. Hãy đi, đừng phạm tôi nữa (c.11) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/T7jJ1pkV1yw
 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 29 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Mác 1:16-20
Sứ Điệp : "Lời kêu gọi hầu việc Chúa" : Mục sư Đỗ Hữu Ban
 1. Ý nghĩa sự hầu việc Chúa
 2. Hai sự kêu gọi
 3. Đáp ứng lời Chúa gọi 
 • Tết Việt Nam - Chúa Nhựt 22 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Dân số ký 6:22-27
Sứ Điệp : "Chúc Tết bằng lời cầu nguyện" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho anh chị em (c.24)
 2. Cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ anh chị em  (c.24)
 3. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em (c.25)
 4. Cầu xin Đức Giê-hô-va làm ơn cho anh chị em (c.25)
 5. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem anh chị em (c.26)
 6. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban bình an cho anh chị em (c.26) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/56nep8TbbjQ
 • Chúa Nhựt 15 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 7:1-24
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 96) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đừng làm tín đồ mà không tin Chúa (c.5)
 2. Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì biết đạo lý Ngài (c.17)
 3. Đừng xét đoán theo bề ngoài, mà phải xét đoán theo lẽ công bình (c.24) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/foj7-7ahyko
 • Chúa Nhựt 08 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 6:22-40
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 95) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải tìm kiếm Chúa với nhu cầu chính đáng (c.26)
 2. Khi làm việc gì phải nhằm mục đích cho sự sống đời đời (c.27-29)
 3. Sự gì Đức Chúa Trời ban cho ta, chớ làm mất (c.39)
Video trên Youtube: https://youtu.be/0XC2TAAh3cM
 • Chúa Nhựt 01 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Cô-lô-se 3:1-14
Sứ Điệp : "Năm Mới - Người Mới" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải lột bỏ người cũ (c.6, c.9)
 2. Phải mặc lấy người mới (c.12)

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc