Hội thánh Paris -> Nghe giảng

Nghe giảng năm 2009

 • Chúa Nhật 29 tháng 11 năm 2009
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 15:50-58
Sứ Điệp : "Phục vụ Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 27 tháng 09 năm 2009
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 15:50-58
Sứ Điệp : "Phục vụ Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 30 tháng 08 năm 2009
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 12:1-3
Sứ Điệp : "Cuộc đua thuộc linh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 09 tháng 08 năm 2009
Kinh thánh : Rô-ma 14:7-9 & Phi-líp 1:20-21
Sứ Điệp : "Sống cho Chúa" : Mục sư Lê Cao Quý

 • Chúa Nhật 28 tháng 06 năm 2009
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 10:1-4
Giảng lời Chúa : "Sứ đồ Gia-cơ (con trai của Xê-bê-đê)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Lễ Hưu Trí MS Nguyễn Văn Bình & Lễ Bổ Chức Tân Quản Nhiệm HT - Chúa Nhật 31 tháng 05 năm 2009
Kinh thánh : Công vụ các Sứ đồ 20:17-35
Giảng lời Chúa : "Phao-lô từ giã Hội Thánh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Lời từ giã Hội Thánh : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 17 tháng 05 năm 2009
Kinh thánh : II Ti-mô-thê 4:6-15
Giảng lời Chúa : "Nhân sự và vấn đề phục vụ Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 10 tháng 05 năm 2009 - Hội Đồng Bất Thường
Kinh thánh : I Các Vua 19:19-21
Giảng lời Chúa : "Chuyển giao chức vụ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 12 tháng 04 năm 2009 - Lễ Phục Sinh
Kinh thánh : Khải huyền 1:17-18
Giảng lời Chúa : "Đấng Sống" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 05 tháng 04 năm 2009
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 15:1-11
Giảng lời Chúa : "Sứ điệp trọng yếu của Tin Lành" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 22 tháng 03 năm 2009
Kinh thánh : Giăng 6:1-15
Giảng lời Chúa : "Sứ đồ Anh-rê" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 08 tháng 03 năm 2009
Kinh thánh : Thi thiên 90:1-14
Chia sẻ lời Chúa : "Chúa là nơi nương tựa" : Bà Nguyễn Hổ

 • Chúa Nhật 01 tháng 03 năm 2009
Kinh thánh : Giăng 1:35-42
Giảng lời Chúa : "Sứ đồ Anh-rê" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 22 tháng 02 năm 2009
Kinh thánh : Mác 14:48-59
Giảng lời Chúa : "Phi-e-rơ, người can đảm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 15 tháng 02 năm 2009
Kinh thánh : Công vụ các Sứ đồ 5:1-11
Giảng lời Chúa : "Phi-e-rơ, người ngay thẳng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhật 25 tháng 01 năm 2009
Kinh thánh : Công vụ các Sứ đồ 20:17-21
Giảng lời Chúa : "Người hầu việc Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tường trình thành quả năm 2008 : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Tết Kỷ Sửu - Chúa Nhật 18 tháng 01 năm 2009
Kinh thánh : II Cô-rinh-tô 5:17-21
Giảng lời Chúa : "Năm mới: Người mới" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhật 04/01/2009
Kinh thánh : Cô lô se 1:8-10
Giảng lời Chúa : "Ăn ở cách xứng đáng với Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc