Hội thánh Paris -> Ban Chấp Hành & Các Ban ngành

THÔNG TIN LIÊN LẠC

 • NHÀ THỜ TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS
Địa chỉ : 172, boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
Métro : Place d'Italie

Thời gian sinh hoạt của Hội Thánh:
-Chúa Nhật từ 14h30 đến 15h30: Ban Pháp Ngữ, Lớp Trường Chúa Nhật, Giáo Lý Báp-têm, Huấn Luyện.
-Chúa Nhật từ 15h30 đến 17h30: Chương trình thờ phượng Đức Chúa Trời của Hội Thánh, Tập Hát, Lớp Thiếu Nhi, Thiếu Niên
 • VĂN PHÒNG GIÁO SỞ TRƯỞNG HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS
Mục sư Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ : 5 Villa du Maine - 77186 NOISIEL - France
Điện thoại : +33.1.60.05.11.93
Email : duocthieng@free.fr


BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2020

Quản Nhiệm:   Mục sư Nguyễn Văn Bình
Thư Ký:          Anh Nguyễn Thánh Ngôn
Thủ quỹ:        Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Nghị viên:       Bà Ayun Priscille, Bà Đặng Ánh Lan, Anh Đặng Hữu Khánh, Anh Võ Châu Duy Tâm
Chấp sự:        Anh Trần Anh Kiệt


CÁC BAN NGÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2020
  • BAN TRƯỜNG CHÚA NHỰT
  - Trưởng ban:   Cô Lê Thị Cẩm Nhung
  - Thủ quỹ:        Bà Lê Thị Kim Thu
  - Giáo viên:      Bà MS Nguyễn Văn Bình, Cô Lê Thị Cẩm Nhung, Bà Ayun Priscille, Cô Trần Marion

  • BAN THẦN HỌC
  - Trưởng ban:   Mục sư Nguyễn Văn Bình
  - Phó ban:        Cô Trương Hoàng Phương Tâm
  - Thủ quỹ:        Cô Trần Thanh Mai

  • BAN MỤC VỤ VỠ ĐẤT MỚI & XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO VIỆT NAM
  - Trưởng ban:    Mục sư Nguyễn Văn Bình
  - Thủ quỹ:         Cô Trương Hoàng Phương Tâm

  • BAN CẦU NGUYỆN KHU VỰC
  - Khu vực Paris:     Bà Đặng Ánh Lan
  - Khu vực Noisiel:   Mục sư Nguyễn Văn Bình

  • BAN THỜ PHƯỢNG PHÁP NGỮ
  - Trưởng ban:   Anh Nguyễn Thánh Ngôn
  - Phó ban :        Anh Trần Anh Kiệt
  - Thư ký :          Cô Ayun Hliza
  - Thủ quỹ :        Anh Nguyễn Thomas
  - Ban viên :      TĐTN Huỳnh Caroline, Cô Trần Hoàng Nhật Hồng, Anh Võ Châu Duy Tâm,                                                             Cô Nguyễn Hélène, Anh Nguyễn Lucas

  • BAN THÔNG DỊCH
  - Trưởng ban:   Anh Nguyễn Thánh Đạo
  - Ban viên:       Anh Nguyễn Thánh Ngôn, TĐTN Huỳnh Caroline

  • BAN TRÁNG NIÊN
  - Trưởng ban:    Bà Ayun Priscille
  - Thư ký:           Bà Lê Thị Kim Thu
  - Thủ quỹ:         Cô Đinh Thị Hiếu

  • BAN KẾ TOÁN TÀI CHÁNH
  - Trưởng ban:     Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
  - Ban viên:         Ông Nguyễn Việt Anh

  • BAN TIẾP TÂN & TRẬT TỰ
  - Trưởng ban:     Cô Hoàng Sylvie
  - Ban viên:         Cô Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Cô Đoàn Thị Thanh Vân, Ông Lê Văn Tâm

  • BAN TRÀ NƯỚC
  - Trưởng ban:     Ông Hồ Văn Út Một
  - Thủ quỹ:          Cô Huỳnh Thị Cẩm Hồng

  • BAN CA HÁT THỜ PHƯỢNG
  - Trưởng ban:     Cô Đinh Thị Hiếu
  - Thủ quỹ:          Cô Trần Hoàng Nhật Hồng
  - Người đàn:       Anh Võ Châu Duy Tâm, Cô Lê Thị Phước Ân, Cô Trần Hoàng Nhật Hồng,                                                                Cô Trương Hoàng Phương Tâm, Cô Lê Ngọc Anh

  • BAN KỸ THUẬT & CHƯNG VÀ DỌN DẸP NHÀ THỜ MỖI CHÚA NHỰT
  - Trưởng ban:      Anh Nguyễn Thánh Đạo
  - Phó ban:           Anh Đặng Hữu Khánh
  - Ban viên:          Anh Nguyễn Thanh Tùng, Ông Lê Thanh Toàn, Anh Trần Anh Kiệt,
                            Ông Lê Văn Tâm, Anh Nguyễn Thomas

  • BAN THANH NIÊN
  - Trưởng ban:      Anh Trần Anh Kiệt
  - Thư ký:             Cô Trần Hoàng Nhật Hồng
  - Thủ quỹ:           Anh Nguyễn Thomas
  - Nghị viên:         Cô Nguyễn Hélène, Anh Nguyễn Lucas, Anh Võ Châu Duy Tâm

  • BAN THIẾU NIÊN & THIẾU NHI
  - Trưởng ban:      TĐTN Huỳnh Caroline
  - Thủ quỹ:           Cô Ayun HLiza

  • BAN ẤU NHI (gòm trẻ từ cấp mẫu giáo trở xuống)
  - Trưởng ban:      TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
  - Phó ban:           Cô Lê Thị Ngọc Lâm