Membres des différents conseils d'administration

  • Culte en Français
* Election le 15/01/2017

Président : NGUYỄN Thánh Ngôn
Vice-président : TRẦN Anh-Kiệt
Secrétaire : AYUN Hliza
Trésorier : NGUYỄN Thomas
Suppléants : NGUYỄN Hélène

  • Groupe de Jeunes de Paris
* Election le 15/01/2017

Président : TRẦN Anh-Kiệt
Secrétaire : NGUYỄN Thị Bé Em
Trésorièr : NGUYỄN Thomas

  • Groupe de Jeunes de France
* Election 15/07/2016

Président : NGUYỄN Thomas
Vice-président : TRẦN Anh Kiệt
Secrétaire : NGUYỄN Thị Bé Em
Trésorière : NGUYỄN Hélène
Suppléants : DƯƠNG Thị Thanh; TRẦN Hoàng Nhật Hồng; LÊ Alphonse


ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc | Forum