Chương trình


  • Thờ phượng Chúa bằng tiếng Pháp từ 14h30 đến 15h15
Xin mời các bạn xem trang tiếng Pháp ("Programmes"):

(Các bạn có thể tham dự buổi nhóm bằng tiếng Việt lúc 15h30. Những ai không hiểu tiếng Việt, các bạn có thể tìm thấy những cái tai nghe thong dịch sang tiếng Pháp ở hàng ghế trên cùng)
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc