Thành viên của mỗi ban khác nhau

  • Ban chấp hành Chi đoàn Thanh Niên Paris
* Bầu cử ngày 18/01/2018

Chi Đoàn trưởng : Anh TRẦN Anh Kiệt
Thư ký : Cô DƯƠNG Thanh
Thủ quỹ : Anh NGUYỄN Thomas
Nghị Viên : Cô NGUYỄN Hélène, Anh NGUYỄN Lucas, Cô TRẦN Hoàng Nhật Hồng,
Anh VÕ Châu Duy Tâm, Cô NGUYỄN Hoàng An

  • Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên Pháp
* Bầu cử ngày 15/07/2016

Chi Đoàn trưởng : Anh NGUYỄN Thanh Thuận Thomas
Đoàn phó : Anh TRẦN Anh Kiệt
Thư ký : Cô NGUYỄN Thị Bé Em
Thủ quỹ : Cô NGUYỄN Thanh Thảo Hélène
Nghị viên :  Cô DƯONG Thị Thanh; Cô TRẦN Hoàng Nhật Hồng; Anh LÊ Alphonse