Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta - Quyền Linh

Đuốc Thiêng 98, tháng 12 năm 2008"Người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên, nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." (Ma-thi-ơ 1:23b) Có ba danh xưng được dùng cho Con Đức Chúa Trời. Danh xưng Giê-Xu có nghĩa là "Đấng Cứu Rỗi" và xuất xứ từ tên gọi theo tiếng Hê-bơ-rơ, Giô-sua ("Giê-hô-va là Sự Cứu Rỗi"). Có nhiều bé trai Do-Thái mang tên Giô-sua (hoặc, theo tiếng Hy-Lạp, Giê-xu); nhưng con trai Ma-ri sinh ra được gọi là "Giê-xu Christ". Từ ngữ Christ (Cứu-Thế) có nghĩa "được xức dầu"; trong tiếng Hy-Lạp có nghĩa tương đương với Mết-si-a. Ngài là "Giê-xu Đấng Mết-si-a". Giê-xu là tên loài người, Đấng Christ là tước hiệu chính thức của Ngài. Từ ngữ thứ ba "Em-ma-nu-ên" mô tả Ngài là ai - "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta". Chúa Giê-xu Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời. Ngài đã trở thành người, để ở giữa chúng ta, để cứu rỗi nhân loại qua sự chết của Ngài. Chúng ta sẽ đồng trị với Ngài trong nước đời đời của Ngài khi Chúa Giê-xu trở lại để tiếp đón mỗi chúng ta, hầu cho Chúa ở đâu thì chúng ta là kẻ đã tin Ngài, đã trung tín hầu việc Ngài cũng sẽ ở đó.

Khi ba bạn của Đa-ni-ên bị mang sang làm phu-tù tại xứ Ba-by-lôn, họ đã có một nếp sống khác với những người trong triều đình của nhà Vua. Chẳng những thế thôi, sự thông minh do Đức Chúa Trời ban cho đã làm cho lòng ganh ghét của những thuật-sĩ của Ba-by-lôn đối với họ và Đa-ni-ên càng ngày càng gia-tăng. Khi cơ-hội đến, họ tìm cách triệt hạ ba bạn Hê-bơ-rơ bằng cách xin Vua ra lệnh; "phải sấp mình thờ lạy pho tượng vàng", cao hai mươi bảy mét, ngang hai mét bảy, được dựng trong đồng bằng Đu-ra, thuộc tỉnh Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 3:1,7,10-12). Nhưng ba người có tên: Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô đã phạm tội khi quân, vì không quì lạy và cúi đầu trước pho-tượng vàng.

Khi bị họ tố-cáo với Vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua giận dữ và truyền lệnh bắt ba người quăng vào lò lửa hực, được đốt nóng gấp bảy lần bình thường. Kinh Thánh cho biết: "Vì lệnh vua quá nghiêm-khắc, bảo đốt lò nóng quá độ, nên luồng lửa phụt lên thiêu chết các binh-sĩ khi khiêng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô quăng vào lò" (Đa-ni-ên 3:22).

Nhưng vua Nê-bu-cát-nết-sa thật sửng sốt đứng phắt dậy, hỏi các quần thần: "Có phải chúng ta quăng ba người bị trói vào lò lửa hay không?" Quần thần thưa: "Muôn tâu bệ hạ, đúng như vậy. "Vua bảo: "Nhưng ta thấy bốn người không bị trói đi lại giữa lò lử hực, không ai bị cháy cả, và hình dáng người thứ tư giống như một vị thần". Khi vua gọi họ ra thì ba người từ trong lửa đi ra và mọi người đang hiện diện đều nhận định khi xem xét kỹ: "... lửa không có quyền gì trên cơ thể họ cả. Tóc trên đầu họ không sém, quần áo họ không nám, ngay cả mùi khói cũng không dính vào họ" ( Đa-ni-ên 3:26-27).

Đây là lần đầu tiên, Đức Chúa Trời hóa thân làm người có thể hiểu được ý nghĩa danh xưng Em-ma-nu-ên, nghĩa là "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta" được bày tỏ trong Chúa Cứu-Thế Giê-Xu khi Ngài ra đời (Ma-thi-ơ 1:23).Đuốc Thiêng 98

1 Trái Tim của Phúc Âm - ĐTPÂ
2 Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu - TĐ Nguyễn Đình Liễu
3 Thơ: Hạnh phúc đêm đông - Trần Nguyên Lam Bửu
4 Thơ: Mục đồng gặp Chúa - Linh Quyền
5 Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta - Quyền Linh
6 Kéo các ngươi đến cùng ta - MS Trần Hữu Thành
7 Thơ: Đêm xưa ấy - Bình Tú Ngọc
8 Đường đến thiên đàng - Nguyễn Đình Bùi Thị
9 Thơ: Thương cảm - Võ Chánh Tiết
10 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
11 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào
12 Thơ: Tiếng chuông ngân - Emmanuel
13 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14 Em tôi - Bà Lê Văn Bắc
Người thứ tư cùng bước đi trong lò lửa với ba người Hê-bơ-rơ, bạn với Đa-ni-ên mà vua nhận ra hình dáng "giống như một vị thần", các nhà giải-kinh đều đồng ý là chính Chúa Giê-xu đồng đi, đồng ở với ba bạn trong lò lửa nóng.

Đức Chúa Trời cho phép mọi việc xảy ra để bày tỏ chính mình Chúa là ai cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết. Đức Chúa Trời có mục-đích rõ ràng khi Ngài cho phép mọi việc xảy ra và biết cách nào để làm cho mọi người thấy những người mà Ngài yêu mến, bảo vệ và thuộc về Ngài ra sao. Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài là Đấng cầm-quyền trên thế giới. Ngài chính là Vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn chúa "Ngài muốn làm nghiêng lệch lòng người, lòng vua, vận nước theo bề nào tùy ý muốn của Ngài. Ngay cả đời sống của mỗi con người ở trên đất, sự hưng vong của một đất nước cũng nằm trong tay Chúa. Sự giận dữ của vua Nê-bu-cát-nết-sa đến mức tối đa đi nữa cũng không thể nào đắc thắng quyền năng của Đức Chúa Trời để bảo vệ ba bạn của Đa-ni-ên. Sách Hê-bơ-rơ 11:33, 34 đã ghi lại: "Nhờ đức tin, họ đã chiến thắng..., tắt đám lửa hừng". Lò lửa nóng gấp bảy lần, nếu đo độ nóng trên cả ngàn độ, đến nổi nhũng người quăng họ vào phải bị thiêu chết tức khắc, nhưng Kinh-Thánh chỉ ghi vắn tắt bằng bốn chữ: "TẮT ĐÁM LỬA HỪNG", vì cả ba người có Chúa Giê-Xu đồng hành với họ.

Tiên-tri Ê-sai đã cho chúng ta biết về Chúa Giê-xu như sau: "Vậy chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên" (Ê-sai 7:14). Các lời tiên-tri trong Cựu-ước cho biết về Chúa Giê-Xu sẽ do một người nữ sinh ra (Sáng thế ký 3:15), thuộc dòng giống Áp-ra-ham (Sáng thế ký 22:18), qua chi-phái Giu-đa (Sáng-thế-ký 49:10) và ở trong gia-đình của vua Đa-vít (II Sa-mu-ên 7:12-13).

Đứng trước mùa giáng-sinh năm 2008, chúng ta nhận thấy thế giới đầy biến động về kinh-tế, chánh-trị và tai-ương. Nhiều lúc, chính những người đã tin nhận Chúa cũng bị lung lạc về niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta nên nhớ về các lời hứa của Chúa, về sự hiện diện của Chúa với ba bạn Đa-ni-ên, với Đa-ni-ên, với mỗi chúng ta: "Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế"(Ma-thi-ơ 28:20b). Khi Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào một tình huống nào đó thì Ngài đã có chương-trình và giải-pháp của Ngài cho mọi nan-đề của chúng ta. Mục-đích tối-hậu của Đức Chúa Trời hành động trong mọi sự không phải là cho sự ích-kỷ hay thanh danh của một con người nào nhưng trên hết là cho danh vinh hiển của Ngài và vì linh hồn của những người đang cần đến sự cứu- rỗi của Ngài. Trong phần cuối câu chuyện, vua Nê-bu-cát-nết-sa đã ra một tuyên bố hàm ý ngợi khen Đức Chúa Trời, đã sai các Thiên-sứ (nói theo cách hiểu của ông) để giải cứu các đầy tớ của Ngài và vua ban hành nghị định cho mọi quốc gia, dân tộc, ngôn ngữ: bất cứ ai xúc phạm đến Đức Chúa Trời... thì thân thể sẽ bị lăng trì, và nhà cửa bị tịch thu. Vì không có thần nào khác có quyền giải cứu như vậy (Đa-ni-ên 3:28-29).