Nhóm Tín Hữu -> NTH Cergy Pontoise

Nhóm Tín Hữu Cergy PontoiseDo TĐ. Nguyễn Quốc Hoàng đảm trách với các tín hữu thuộc khu vực Cergy Pontoise và département 95.

Địa chỉ liên lạc :
TĐ. Nguyễn Quốc Hoàng
79, rue d'Eaubonne - 95210 Saint Gratien
Tel: (33) 01 34 12 96 32
Portable: 06 16 96 70 27