Nhóm Tín Hữu -> NTH Paris & Saint Denis

Nhóm Tín Hữu Paris & Saint Denis

Các tín hữu thuộc khu vực Paris & Saint Denis và các vùng phụ cận thuộc département 75 và 93.