Mục Vụ Vỡ Đất Mới -> Thông Báo & Sinh Hoạt

Mục Vụ Vỡ Đất Mới


  • Mục vụ Vỡ Đất Mới - Xây cất nhà tình thương - Tháng 10/2014
Tạ ơn Chúa, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp, qua Mục Vụ Vỡ Đất Mới được con cái Chúa tại Paris và vài nơi đã ủng hộ xây cất Một Nhà Tinh Thương thật khang trang cho Bà Bùi Thị Kim Dung và đứa con gái nhỏ. Việc xây cất do Ban Xây dựng của Hội Thánh Tin Lành Hòa Ninh (Vĩnh Long) xây cât xong cách nhanh chóng, an ủi cho gia đình Bà Bùi Thị Kim Dung rất nhiều, danh Chúa được cả sáng qua Hội Thánh của Ngài.

Mục Vụ Vỡ Đất Mới -> Thông Báo & Sinh Hoạt

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc