Mục Vụ Vỡ Đất Mới -> Thông Báo & Sinh Hoạt

Mục Vụ Vỡ Đất MớiCẬP NHẬT - MISE À JOUR:

-09/04/2018: Xây cất nhà tình thương - Tháng 10/2017
-09/04/2018: Xây cất nhà tình thương - Tháng 04/2017
-09/04/2018: Xây cất nhà tình thương - Tháng 08/2015
-09/04/2018: Xây cất nhà tình thương - Tháng 10/2014


Năm 2019:
Đã cất xong trong năm 2019 1 nhà ở Lai Vung (Đồng Tháp), 1 nhà ở Giồng Riềng (Kiên giang), 2 nhà đang xây ở Trà Vinh (Vĩnh Bình) và Tam Bình (Vĩnh Long), mỗi nhà là 1.600,00 Euros do Hội Thánh TLVN Paris tài trợ.


Ban Truyền Giáo Việt Nam: "Mục Vụ Vỡ Đất Mới"

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp thành lập Mục Vụ Vỡ Đất Mới nhằm 3 mục tiêu sau đây:

1. Trợ giúp các Hội Thánh Tin Lành địa phương tại Việt Nam mở mang và duy trì các Nhóm Tín Hữu ở xa Hội Thánh. Nhân sự không phải là Mục sư, Truyền Đạo, nhưng là các Chấp Sự có ơn Chúa hoặc các tín hữu đã trải qua các khóa Kinh Thánh căn bản do Hội Thánh tổ chức, được Mục sư và Ban Trị Hội Thánh tuyển chọn, hoàn toàn đặt dưới sự chỉ đạo của Mục sư và Ban Trị Sự Hội Thánh địa phương.

Mỗi nhân sự được Mục Vụ VỠ ĐẤT MỚI yểm trợ 500.000 đồng VN mỗi tháng để đến Nhóm Tín hữu thăm viếng, chăm sóc mỗi tuần trong thời hạn 3 năm cho đến khi Nhóm Tín Hữu thành hình hoặc có thể trở thành Hội Thánh Nhánh. Số tiền nầy sẽ được gởi vào ngân quỹ Hội Thánh địa phương và thủ quỹ của Hội Thánh xuất ra yểm trợ cho nhân sự. Nếu có thể, mỗi nhân sự hoặc Hội Thánh tường trình công việc Chúa cho Mục Vụ Vỡ Đất Mới mỗi 6 tháng một lần để cùng cảm tạ Chúa.

2. Mỗi năm, Mục Vụ Vỡ Đất Mới sẽ cậy ơn Chúa cổ động tài chánh xây cất một Nhà Tình Thương cho một gia đình tín hữu nghèo do Hội Thánh địa phương tại Việt Nam đề nghị. Sau khi được thư yêu cầu, Mục Vụ Vỡ Đất Mới sẽ cổ động rộng rải trong Giáo Hạt và các nơi để gởi đến Hội Thánh trong thời gian sớm nhất. Số tiền yểm trợ cho Nhà Tình Thương ấn định là 1.000 Euros, tương đương 28 triệu đồng Việt Nam.Việc xây cất hoàn toàn do Hội Thánh địa phương đảm trách.

3. Mục Vụ Vỡ Đất Mới cũng cậy ơn Chúa cổ động trợ giúp Sinh Viên nghèo một phần chi phí học hành tuỳ theo nhu cầu từng sinh viên và do Hội Thánh địa phương chứng nhận.

*Các nhân sự được Mục Vụ Vỡ Đất Mới chấp thuận trợ giúp đều phải có thư yêu cầu Mục Vụ Vỡ Đất Mới trợ giúp qua sự chứng nhận của Mục sư sở tại hoặc do Hội Thánh Địa Phương có văn thư đề nghị trợ giúp gởi đến Mục Vụ Vỡ Đất Mới.

*Đơn xin của các nhân sự hoặc đề nghị của Mục sư sở tại hay Ban Trị Sự Hội Thánh gởi đến Mục Vụ Vỡ Đất Mới theo thể thức tự do, không cần theo khuôn mẩu bắt buộc, chỉ cần nêu rõ danh tánh, lý lịch, nhu cầu người thụ hưởng, sao cho đơn giản là được.

*Xin cầu nguyện và ủng hộ Mục Vụ VỠ ĐẤT MỚI để Tin Lành cứu rỗi của Chúa được rao truyền, nhiều người được cứu rỗi, nhiều Nhóm Tín Hữu được thành lập, nhiều người nghèo có Nhà Tình Thương che nắng che mưa, nhiều sinh viên được thêm phương tiện học hành trở thành người hữu dụng cho nhà Chúa sau nầy.

*MỤC VỤ VỠ ĐÂT MỚI chân thành cám ơn sự ủng hộ và cộng tác của toàn thể quý đầy tớ, con cái Chúa khắp nơi. Tiền bạc ủng hộ bằng chèques xin đề: Eglise Evangélique Vietnamienne và gởi về địa chỉ của Mục Vụ Vỡ Đất Mới ghi trên, hoặc trao cho Thủ quỹ của Mục Vụ. Thành thật cám ơn quý Đầy tớ, con cái Chúa.

Mục Vụ VỠ ĐẤT MỚI kính báo."Mục Vụ Vỡ Đất Mới"

Trưởng ban: Mục sư Nguyễn Văn Bình

"Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhơn từ; hãy Vỡ Đất Mới Vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi." (Ô-sê 10:12)

Nhận thấy có nhiều làng mạc, nhiều quận huyện hoặc nhiều thành phố ở Việt Nam chứa có Hội Thánh Chúa, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp nhờ ơn Chúa kêu gọi cổ động con cái Chúa khắp nơi cầu nguyện, hổ trợ tài chánh và tham gia chương trình truyền giáo "Vỡ Đất Mới" nhằm rao truyền Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho người Việt Nam nơi Tin Lành chưa được truyền đến, thành lập các "nhóm tín hữu" cũng như hổ trợ người phục vụ Chúa những nơi chưa có Hội Thánh, đặt biệt ủng hộ các Hội Thánh địa phương tai Việt Nam trong chương trình mở Hội Thánh mới.

Nếu được Chúa cảm động cho khải tượng nầy, kính mời quý đầy tớ Chúa và con ái Chúa khắp nơi góp phần như sau:

1. Cầu nguyện cho khải tượng "Vỡ Đất Mới" mỗi ngày ít nhất một lần, xin Chúa cho Giáo Hạt Pháp có ơn Chúa và sự khôn ngoan điều hành mục vụ nầy đạt được thành quả quy vinh hiển danh Chúa.
2. Ủng hộ tài chánh theo ơn sức Chúa cho, mỗi tháng cậy ơn Chúa ủng hộ số tiền (5€, 10€, 20€, 50€, ...)

Trong năm 2011-2012, Mục Vụ Vỡ Đất Mới đã giúp 10 Nhóm Tín Hữu ở Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm chi tiết về mục vụ này, hoặc để góp phần cầu nguyện và dâng hiến hỗ trợ, xin quý vị liên hệ trực tiếp địa chỉ sau:

Mục sư Nguyễn Văn Bình
5 Villa du Maine
77186 Noisiel
France.
Tel : +33 1 60 05 11 93
Email : duocthieng@free.fr


ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc