Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Tin tức & Thông cáo

Tin tức & Thông cáo



-05/06/2022: HĐ Hội Thánh TLVN tại Pháp 2022 - Bài giảng Thứ Bảy 04/06/2022 (Pontault-Combault) & Chúa Nhựt 05/06/2022 (Paris)

-15/05/2022: HTTLVN Pháp - Chương Trình Thờ Phượng HĐ HTTLVN Pháp Thứ Bảy 04/06/2022 & Chúa Nhựt 05/06/2022

-28/04/2022: HĐ Hội Thánh TLVN tại Pháp 2022 - Hội Đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 32: tổ chức từ Thứ Bảy 04/06/2022 (Pontault-Combault) đến Chúa Nhựt 05/06/2022 (Paris)


-13/11/2019: Hủy Bỏ - HĐ Hội Thánh TLVN tại Pháp 2020 - Hội Đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 32: tổ chức từ Thứ Bảy 02/05/2020 (Pontault-Combault) đến Chúa Nhựt 03/05/2020 (Paris)

-13/11/2019: Hủy Bỏ - HĐ Liên Hiệp Âu Châu 2020 - Hội Đồng lần III của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu : tổ chức từ Thứ Bảy 11/07/2020 đến Thứ Ba 14/07/2020 (Dijon - Pháp)


-23/07/2019: Bài Giảng - Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu lần thứ 2 từ Thứ Sáu 19/07/2019 đến Thư Hai 22/07/2019 tại Hannover (Đức)
-04/07/2019: HĐ Liên Hiệp Âu Châu 2019 & Chương Trình - Hội Đồng lần II của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu : tổ chức từ Thứ Sáu 19/07/2019 đến Thứ Hai 22/07/2019 (Hannover - Đức)

-19/05/2019: HĐ Hội Thánh TLVN tại Pháp 2019 - Bài giảng Thứ Bảy 18/05/2019 (Pontault-Combault) & Chúa Nhựt 19/05/2019 (Paris)

-01/04/2019: HTTLVN Pháp - Chương Trình Thờ Phượng HĐ HTTLVN Pháp Thứ Bảy 18/05/2019 & Chúa Nhựt 19/05/2019

-24/12/2018: HĐ Hội Thánh TLVN tại Pháp 2019 - Hội Đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 31: tổ chức từ Thứ Bảy 18/05/2019 (Pontault-Combault) đến Chúa Nhựt 19/05/2019 (Paris)

-25/08/2018: HĐ Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu 2018 - Tổng Kết Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu lần 1 từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018
-29/07/2018: Bài Giảng & Vidéo Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018 tại Dijon - Bài giảng & Vidéo
-15/07/2018: Trại Hè Thanh Niên Tin Lành 2018 - Tổng Kết Trại Hè Thanh Niên Tin Lành - Saint-Claude (39200) từ Thứ Sáu 30/06/2018 đến Chúa Nhựt 01/07/2018

-26/05/2018: HĐ Hội Thánh TLVN tại Pháp 2018 - Tổng Kết Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 30 từ Thứ Bảy 12/05/2018 đến Chúa Nhựt 13/05/2018

-12/05/2018: HĐ Hội Thánh TLVN tại Pháp 2018 - Bài giảng Thứ Bảy 12/05/2018 (Pontault-Combault) & Chúa Nhựt 13/05/2018 - Mục sư Lê Hoàng Long

-20/04/2018: HĐ Hội Thánh TLVN tại Pháp 2018 - Hội Đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 30: tổ chức từ Thứ Bảy 12/05/2018 (Pontault-Combault) đến Chúa Nhựt 13/05/2018 (Paris)

-08/05/2018: HTTLVN Pháp - Chương Trình Thờ Phượng HĐ HTTLVN Pháp Thứ Bảy 12/05/2018 & Chúa Nhựt 13/05/2018

-20/04/2018: HĐ Liên Hiệp Âu Châu 2018 - Hội Đồng lần I của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu : tổ chức từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018 (Dijon)

-21/04/2018: Giới thiệu về Trung tâm ETHIC ETAPES DIJON, địa điểm tổ chức Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018 tại Dijon


-20/07/2017: HĐ Pháp 29 & Bồi Linh Âu Châu 2017 - Tổng Kết Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 29 & Bồi Linh Âu Châu từ Thứ Năm 13/07/2017 đến Chúa Nhựt 16/07/2017 tại Dijon

-20/07/2017: HĐ Pháp 29 & Bồi Linh Âu Châu 2017 - Nghe Bài giảng Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 29 & Bồi Linh Âu Châu từ Thứ Năm 13/07/2017 đến Chúa Nhựt 16/07/2017 tại Dijon

-20/07/2017: HĐ Pháp 29 & Bồi Linh Âu Châu 2017 - Thư Mời & Chương Trình Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 29 & Bồi Linh Âu Châu từ Thứ Năm 13/07/2017 đến Chúa Nhựt 16/07/2017 tại Dijon


-15/07/2017: Giáo Hội Tin Lành Pháp chinh phục dân Pháp cách nào




ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc