Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Ban Chấp Hành


Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp
            * Bầu cử : 06/2022

- Quản Hạt trưởng: Mục sư Nguyễn văn Bình
- Phó Quản Hạt trưởng & Thư ký: Mục sư Nguyễn Thái Hồng
- Thủ quỹ: Anh Nguyễn Hoàng Anh Thi
- Nghị viên: TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
- Nghị viên: Bà Ayun Priscille