Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Ban Chấp Hành


Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp
            * Bầu cử : 05/2018

- Hội trưởng: Mục sư Nguyễn văn Bình
- Phó Hội trưởng & Thư ký: Mục sư Nguyễn Thái Hồng
- Thủ quỹ: Ông Lê Văn Tâm
- Nghị viên: Cô Trương Hoàng Phương Tâm
- Nghị viên: Cô Hứa Hồng Châu
- Nghị viên: Ông Lê Thanh Toàn


Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên HTTLVN tại Pháp
            * Bầu cử : 05/2018

- Đoàn trưởng: Anh Nguyễn Thanh Thuận Thomas
- Đoàn Phó: Anh Nguyễn Hoàng Anh Thi
- Thư ký: Cô Trần Hoàng Nhật Hồng
- Thủ quỹ: Cô Lê Ngọc Anh
- Nghị viên: Cô Ayun Hliza & Anh Võ Châu Duy Tâm