Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Liên lạc

Địa chỉ liên lạc


Hội Trưởng : Mục sư Nguyễn Văn Bình
5, Villa du Maine
77186 Noisiel
Điện thoại : 01.64.62.28.36 hoặc 01.60.05.11.93

Email : duocthieng@free.fr