Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Liên lạc

Địa chỉ liên lạc


Quản Hạt Trưởng : Mục sư Nguyễn Văn Bình
5, Villa du Maine
77186 Noisiel
Điện thoại : 01.60.05.11.93 hoặc 06.41.69.42.57

Email : duocthieng@free.fr