Hội Đồng HTTLVN tại Pháp -> Chương Trình 

*Chương Trình Hội Đồng 2019:

Thời gian Thứ Bảy 18-05-2019
(tại Nhà Thờ Pontault-Combault)
Chúa Nhật 19-05-2019
(tại Nhà Thờ Paris)
09g30-12g00

Khai mạc Hội Đồng

HDCT: Phó Hội Trưởng & Thư Ký
Mục sư Nguyễn Thái Hồng

Giảng bồi linh: Mục sư Nguyễn Văn Bảo

Họp Ban Chấp Hành
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp
tại 5 Villa du Maine, 77186 Noisiel
12g15
-
13g30

Ăn trưa

Ăn Trưa
14g00
Thờ phượng và Bầu cử


-
17g30
HDCT: Thủ quỹ Ông Lê Văn Tâm

Giảng bồi linh:
Mục sư Nguyễn Minh Công

Thảo luận đề nghị
Bầu cử: Ban Chấp Hành Hội Thánh Pháp
Bầu cử: Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên Pháp
Bồi linh và Bế mạc Hội Đồng

HDCT: Mục sư Nguyễn văn Bình

Giảng bồi linh: Mục sư Nguyễn Văn Bảo
Ban Tiệc Thánh: Mục sư Nguyễn Thái HồngBế Mạc
18g00
-
19g30

Ăn chiều
Kính Chúc:
"Thượng Lộ Bình an"


  • HĐ HTTLVN Pháp 2019 - Sáng Thứ Bảy : 18/05/2019 lúc 09g30 tại nhà thờ Pontault-Combault
Hướng Dẫn Chương Trình : Mục sư Nguyễn Thái Hồng, PHT
Tiếp tân : Toàn Ban Tiếp Tân

I . KHAI LỄ :
-1. Lời chào mừng và thông báo ...................................... Mục sư Hội Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa : I Cô-rinh-tô 15:58 ....................... Toàn thể Hội Đồng
*3. Cầu nguyện khai lễ ................................................... Mục sư Hội Trưởng

II. CHÍNH LỄ :
-1. Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Hội Đồng
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp : TC 26 -"Phục sự Chúa ........... Toàn thể Hội Đồng
-3. Hợp ca: "Dấn thân phục vụ" ..................................... Ban hát Hội Thánh Paris
-4. Lời khai mạc ............................................................. Mục sư Hội Trưởng
*5. Cầu nguyện khai mạc Hội Đồng .................................... Mục sư Hội Trưởng
-6. Bầu cử Ban Thư Ký và Soát Sổ Viên ............................. Toàn thể Hội Đồng
-7. Hợp ca, đơn ca & ngâm thơ ........................................ Con cái Chúa & Các Ban Ngành & Các Hội Thánh
-8. Lạc hiến cho công việc Chúa ...................................... Ông Bà Lê Văn Tâm
*9. Cầu nguyện cho Hội Thánh và cho công việc Chúa ......... Ông Bà Lê Văn Tâm
*10. Đọc Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 3:9-15 ........................ Cô Lê Ngọc Anh
*11. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ........................................ Cô Lê Ngọc Anh
-12. Giảng lời Chúa : "Hầu việc Chúa" ......................... Mục sư Nguyễn Văn Bảo
*13. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ....................... Các con cái Chúa

III. TẤT LỄ :
*1. Cầu nguyện chung ................................................... Toàn thể Hội Đồng
*2. Hát tôn vinh ........................................................... Toàn thể Hội Đồng
*3. Chúc phước lành ..................................................... Mục sư Nguyễn Thái Hồng


  • HĐ HTTLVN Pháp 2019 - Chiều Thứ Bảy : 18/05/2019 lúc 14g00 tại nhà thờ Pontault-Combault
Hướng Dẫn Chương Trình : TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
Tiếp tân : Toàn Ban Tiếp Tân

I . KHAI LỄ :
-1. Lời chào mừng và thông báo ....................................... Mục sư Hội Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa : I Cô-rinh-tô 15:58 ....................... Toàn thể Hội Đồng
*3. Cầu nguyện khai lễ ................................................... Mục sư Hội Trưởng

II. CHÍNH LỄ :
-1. Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Hội Đồng
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp : Rô-ma 12:1-8 ...................... Toàn thể Hội Đồng
-3. Hợp ca: "Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời" ............ Ban hát HT Paris
-4. Lạc hiến cho công việc Chúa ...................................... Ông Bà Lê Thanh Toàn
*5. Cầu nguyện cho Hội Thánh và cho công việc Chúa ......... Ông Bà Lê Thanh Toàn
-6. Hợp ca, đơn ca & ngâm thơ ........................................ Con cái Chúa & Các Ban Ngành & Các Hội Thánh
*7. Đọc Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 15:50-58 ...................... Bà MS Nguyễn Thái Hồng
*8. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ......................................... Bà MS Nguyễn Thái Hồng
-9. Giảng lời Chúa : "Phục vụ Chúa" ........................... Mục sư NC Nguyễn Minh Công
*10. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ........................ Các con cái Chúa
-11. Thảo luận đề nghị ................................................... Mục sư Hội Trưởng
-12. Khai trình tài chánh ................................................. Thủ Quỹ
-13. Cử nhân viên trợ giúp bầu cử .................................... Toàn thể Hội Đồng
-14. Bầu cử Ban Chấp Hành & Đoàn Thanh Niên .................. Toàn thể Hội Đồng
*15. Cầu nguyện cho Tân Ban Chấp Hành .......................... Mục sư Hội Trưởng

III. TẤT LỄ :
*1. Cầu nguyện chung ................................................... Toàn thể Hội Đồng
*2. Hát tôn vinh ........................................................... Toàn thể Hội Đồng
*3. Chúc phước lành ..................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bảo

  • HĐ HTTLVN Pháp 2019 - Chúa Nhựt : 19/05/2019 lúc 14g00 tại nhà thờ Paris 13
Hướng Dẫn Chương Trình : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tiếp tân : Toàn Ban Tiếp Tân

I . KHAI LỄ :
-1. Lời chào mừng và thông báo ...................................... Mục sư Hội Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa : I Cô-rinh-tô 15:58 ....................... Toàn thể Hội Đồng
*3. Cầu nguyện khai lễ ................................................... Mục sư Hội Trưởng

II. CHÍNH LỄ :
-1. Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Hội Đồng
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp : I Phi-e-rơ 5:1-7 .................... Toàn thể Hội Đồng
-3. Tốp ca: "Khát khao dòng nước" ................................ Ban hát HT Paris
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho công việc Chúa ................... Ông Lê Văn Tâm & Ông Lê Thanh Toàn
-5. Hợp ca, đơn ca & ngâm thơ ........................................ Con cái Chúa & Các Ban Ngành & Các Hội Thánh
-6. Đọc Kinh thánh : Cô-lô-se 3:22-25 ............................ Cô Hứa Thị Hồng Châu
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ......................................... Cô Hứa Thị Hồng Châu
-8. Giảng lời Chúa : "Hết lòng phục vụ" ...................... Mục sư Nguyễn Văn Bảo
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ......................... Các con cái Chúa
-10. Tôn vinh Chúa: "Tiệc Thánh" ................................... Ban tốp ca
-11. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ......................................... Mục sư Nguyễn Thái Hồng
-12. Lời tri ân & bế mạc .................................................. Mục sư Hội Trưởng

III. TẤT LỄ :
*1. Cầu nguyện chung ................................................... Toàn thể Hội Đồng
*2. Hát tôn vinh ........................................................... Toàn thể Hội Đồng
*3. Chúc phước lành ..................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-4. Thông công nơi phòng khánh tiết ................................ Toàn thể Hội ĐồngĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc