Hội Đồng HTTLVN tại Pháp -> Chương Trình 

*Chương Trình Hội Đồng:

Thời gian Thứ Bảy 12-05-2018
(tại Nhà Thờ Pontault-Combault)
Chúa Nhật 13-05-2018
(tại Nhà Thờ Paris)
09g30-12g00

Khai mạc Hội Đồng

HDCT: Phó Hội Trưởng & Thư Ký
Mục sư Nguyễn Thái Hồng

Giảng bồi linh: Mục sư Lê Hoàng Long

Họp Ban Chấp Hành
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp
tại 5 Villa du Maine, 77186 Noisiel
12g15
-
13g30

Ăn trưa

Ăn Trưa
14g00
Thờ phượng và Bầu cử


-
17g30
HDCT: Nghị viên Trương Hoàng Phương Tâm

Giảng bồi linh:
Mục sư Lê Hoàng Long

Thảo luận đề nghị
Bầu cử: Ban Chấp Hành Hội Thánh Pháp
Bầu cử: Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên Pháp
Bồi linh và Bế mạc Hội Đồng

HDCT: MS Nguyễn văn Bình

Giảng lời Chúa: Mục sư Lê Hoàng Long
Ban Tiệc Thánh: Mục sư Lê Hoàng LongBế Mạc
18g00
-
19g30

Ăn chiều
Kính Chúc:
"Thượng Lộ Bình an"


  • HĐ HTTLVN Pháp 2018 - Sáng Thứ Bảy : 12/05/2018 lúc 09g30 tại nhà thờ Pontault-Combault
Hướng Dẫn Chương Trình : Mục sư Nguyễn Thái Hồng, PHT
Tiếp tân : Toàn Ban Tiếp Tân

I . KHAI LỄ :
-1. Lời chào mừng và thông báo ...................................... Mục sư Hội Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa : Ê-phê-sô 4:13 ............................. Toàn thể Hội Đồng
*3. Cầu nguyện khai lễ ................................................... Mục sư Hội Trưởng

II. CHÍNH LỄ :
-1. Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Hội Đồng
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp : Ga-la-ti 5:16-26 ................... Toàn thể Hội Đồng
-3. Hợp ca: "Bài ca cảm tạ" ............................................ Ban hát HT Paris
-4. Lời khai mạc ............................................................. Mục sư Hội Trưởng
*5. Cầu nguyện khai mạc Hội Đồng .................................... Mục sư Hội Trưởng
-6. Bầu cử Ban Thư Ký và Soát Sổ Viên ............................. Toàn thể Hội Đồng
-7. Hợp ca, đơn ca & ngâm thơ ........................................ Con cái Chúa & Các Ban Ngành & Các Hội Thánh
-8. Lạc hiến cho công việc Chúa ...................................... Ông Bà Nguyễn Việt Anh
*9. Cầu nguyện cho Hội Thánh và cho công việc Chúa ......... Ông Bà Nguyễn Việt Anh
*10. Đọc Kinh thánh : Ê-phê-sô 4:11-16 ......................... TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
*11. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ....................................... TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
-12. Giảng lời Chúa : "Hiệp Một Trong Đức Tin" ........ Mục sư Lê Hoàng Long
*13. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ....................... Các con cái Chúa

III. TẤT LỄ :
*1. Cầu nguyện chung ................................................... Toàn thể Hội Đồng
*2. Hát tôn vinh ........................................................... Toàn thể Hội Đồng
*3. Chúc phước lành ..................................................... Mục sư Lê Hoàng Long


  • HĐ HTTLVN Pháp 2018 - Chiều Thứ Bảy : 12/05/2018 lúc 14g00 tại nhà thờ Pontault-Combault
Hướng Dẫn Chương Trình : NV Trương Hoành Phương Tâm
Tiếp tân : Toàn Ban Tiếp Tân

I . KHAI LỄ :
-1. Lời chào mừng và thông báo ....................................... Mục sư Hội Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa : Ê-phê-sô 4:13 ............................. Toàn thể Hội Đồng
*3. Cầu nguyện khai lễ ................................................... Mục sư Hội Trưởng

II. CHÍNH LỄ :
-1. Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Hội Đồng
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp : Phi-líp 2:12-18 ..................... Toàn thể Hội Đồng
-3. Hợp ca: "Hiến cả thảy cho Ngài" ................................ Ban hát HT Paris
-4. Lạc hiến cho công việc Chúa ...................................... Ông Bà Lê Văn Tâm
*5. Cầu nguyện cho Hội Thánh và cho công việc Chúa ......... Ông Bà Lê Văn Tâm
-6. Hợp ca, đơn ca & ngâm thơ ........................................ Con cái Chúa & Các Ban Ngành & Các Hội Thánh
*7. Đọc Kinh thánh : Phi-líp 2:1-4 ................................... NV Hứa Thị Hồng Châu
*8. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ......................................... NV Hứa Thị Hồng Châu
-9. Đơn ca: "Hiệp một" ................................................. Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-10. Giảng lời Chúa : "Sống Hiệp Một" ........................ Mục sư Lê Hoàng Long
*11. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ........................ Các con cái Chúa
-12. Lễ đặt tay cầu nguyện cho TĐTN ............................... Mục sư Hội Trưởng
-13. Thảo luận đề nghị ................................................... Mục sư Hội Trưởng
-14. Khai trình tài chánh ................................................. Thủ Quỹ
-15. Cử nhân viên trợ giúp bầu cử .................................... Toàn thể Hội Đồng
-16. Bầu cử Ban Chấp Hành & Đoàn Thanh Niên .................. Toàn thể Hội Đồng
*17. Cầu nguyện cho Tân Ban Chấp Hành .......................... Mục sư Lê Hoàng Long

III. TẤT LỄ :
*1. Cầu nguyện chung ................................................... Toàn thể Hội Đồng
*2. Hát tôn vinh ........................................................... Toàn thể Hội Đồng
*3. Chúc phước lành ..................................................... Mục sư Nguyễn Thái Hồng

  • HĐ HTTLVN Pháp 2018 - Chúa Nhựt : 13/05/2018 lúc 14g00 tại nhà thờ Paris 13
Hướng Dẫn Chương Trình : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Tiếp tân : Toàn Ban Tiếp Tân

I . KHAI LỄ :
-1. Lời chào mừng và thông báo ...................................... Mục sư Hội Trưởng
*2. Suy niệm lời Chúa : Ê-phê-sô 4:13 ............................. Toàn thể Hội Đồng
*3. Cầu nguyện khai lễ ................................................... Mục sư Hội Trưởng

II. CHÍNH LỄ :
-1. Tôn vinh Chúa .......................................................... Toàn thể Hội Đồng
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp : I Cô-rinh-tô 12:12-20 ........... Toàn thể Hội Đồng
-3. Hợp ca: "Gần thập tự" .............................................. Ban hát HT Paris
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho công việc Chúa ................... Ông Bà Hứa Eric
-5. Hợp ca, đơn ca & ngâm thơ ........................................ Con cái Chúa & Các Ban Ngành & Các Hội Thánh
-6. Đơn ca: "Con cần lời Chúa" ...................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*7. Đọc Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 2:42-47 ............. NV Lê Thanh Toàn
*8. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ......................................... NV Lê Thanh Toàn
-9. Đơn ca: "Tôi ước mơ là viên than hồng" ..................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-10. Giảng lời Chúa : "Quyền Năng Cho Sự Hiệp Một" .. Mục sư Lê Hoàng Long
*11. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ........................ Các con cái Chúa
-12. Tôn vinh Chúa: "Nếu khi nào" .................................. Ban tốp ca
-13. Lời tri ân & bế mạc .................................................. Mục sư Hội Trưởng

III. TẤT LỄ :
*1. Cầu nguyện chung ................................................... Toàn thể Hội Đồng
*2. Hát tôn vinh ........................................................... Toàn thể Hội Đồng
*3. Chúc phước lành ..................................................... Mục sư Lê Hoàng Long
-4. Thông công nơi phòng khánh tiết ................................ Toàn thể Hội ĐồngĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc