Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ : Chúa toàn năng - Trần Nguyên Lam Bửu

Đuốc Thiêng 95, tháng 6 năm 2008Đấng Tạo Hóa oai quyền cao cả

Dựng núi non, vũ trụ, biển, trời

Từ đất khô Chúa dựng loài người

Ban sự sống cấp đồ ăn đầy đủ

"Giê Hô Va vạn quân vi chủ"

"Tạo hóa quyền vô sở bất năng"

Há có điều chi Chúa làm chẳng được chăng?

Mọi tạo vật Chúa đều làm ra cả

Tin Lành là quyền năng phép lạ

Cứu người tin hưởng phước thiên đàng

Người người vui sống bình an.
Đuốc Thiêng 95

1 Những gì không rúng chuyển - ĐTPÂ
2 Thơ : Chúa toàn năng - Trần Nguyên Lam Bửu
3 Uy quyền của Đức Chúa Giê Xu - MS Nguyễn Văn Bình
4 Thơ: Loài người quý nhất - Trần Nguyên Lam Bửu
5 Phải chăng đạo Tin Lành là đạo bỏ ông bỏ bà - H4
6 Hồn ở đâu bây giờ? - Bình Tú Ngọc
7 Nhớ cha - H4
8 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
9 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
10 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào
11 Đêm nhớ về quê cũ - Bà Lê Văn Bắc
12 Thơ : Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - Trần Nguyên Lam Bửu
13 Đọc truyện ngắn của Bà Lê Văn Bắc - Nguyễn Đình Bùi Thị
14 Đôca ngày nay - H4
15 Ước ao của tôi - Bình Tú Ngọc