Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Kinh Thánh nói về sự tái lâm và tận thế - Mục sư Nguyễn Văn Bình

Đuốc Thiêng 102, tháng 05 năm 2010


Sự tái lâm của Đức Chúa Giê Xu và ngày tận thế, cả hai là sự mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của con người, nếu không có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời thì chẳng một ai có thể biết được những điều thuộc về sự mầu nhiệm ấy. Nhưng tạ ơn Chúa, Đức Chúa Giê Xu có phán rằng: «Song khi Thần lẽ thật đến, thì Ngài sẽ báo cáo cho các ngươi những điều tương lai» (Giăng 16:13), nhờ vậy, chúng ta có thể hiểu những biến cố tương lai nầy qua lời Kinh thánh do chính Đức Thánh mạc khải.

Trong bài nầy, tôi chỉ trưng ra những câu Kinh thánh để sơ lược về sự tái lâm của Chúa Giê Xu và những biến cố liên quan tới ngày tận thế theo thứ tự từng sự việc xảy ra.

I. LỜI HỨA CỦA CHÚA VỀ SỰ TÁI LÂM

A.  Lời hứa:

1.
«Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, thì ta sẽ trở lại tiếp các ngươi về với ta» (Giăng 14:2-3).

2. «Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi và ta trở lại cùng các ngươi» (Giăng 14:28).

3. «Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha» (Giăng 16:16).

4. «Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê Xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy» (Sứ đồ 1:11).

5. «Nầy ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm» Khải huyền 22:12).

6. «Phải, ta đến mau chóng» (Khải huyền 22:20).

B. Sự thành tín trong lời hứa:

1. «Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài» (II Phierơ 3:9).
2. «Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Đấng phải đến sẽ đến, không chậm trễ đâu» (Hêbơrơ 10:37).
3. «Vì Đấng đã hứa là thành tín» (Hê 10:23).

C. Hội Thánh hy vọng vào lời hứa:

1. «Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê Xu Christ» (Philíp 3:20).

2. «Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê Xu Christ chúng ta hiện đến» (I Cô 1:7).

3. «Vả, mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê Xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau» (I Tê 1:9-10).

II. ĐIỀM BÁO VỀ SỰ TÁI LÂM

A. Christ giả xuất hiện

«Ngài đương ngồi trên núi Ôlive, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giê Xu đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người» (Mathiơ 24:3-4).

B. Tiên tri giả nổi lên

«Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ» (Mathiơ 24:11).

C. Chiến tranh

«Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia» (Mathiơ 24:7).

D. Đói kém

«Nhiều chỗ sẽ có đói kém» (Mathiơ 24:7)

E. Động đất

«Nhiều chỗ sẽ có... động đất» (Mathiơ 24:7).

F. Tín đồ bị bắt bớ

«Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi, các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta» (Mathiơ 24:9).

G. Nhiều kẻ sa vào chước cám dỗ

 «Khi ấy cũng có nhiều người sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau» (Mathiơ 24:10).

H. Tội ác thêm nhiều

«Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu» (Mathiơ 24:12-13).

I. Tin Lành được giảng ra khắp đất

« Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến » (Mathiơ 24:14).

J. Dân Do Thái trở về lập quốc

1. «Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con Người gần đến, Ngài đương ở trước cửa» (Mathiơ 24:32-33).

2. «Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy ấy là cả nhà Ysơraên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả. Vậy, hãy nói tiên tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa Giêhôva phán như vầy: Hỡi dân ta, nầy, ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Ysơraên» (Êx 37:11-12).

K. Thời kỳ chót của các đế quốc xuất hiện

«Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra, nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nữa mạnh nửa dòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người; song không dính vào nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, thì mình thì đứng đời đời» (Đaniên 2:41-44).

III. CHÚA GIÊ XU TÁI LÂM CÁCH ẨN NHIÊN TRÊN KHÔNG TRUNG

A. Chúa từ trời giáng xuống không trung

«Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống» (I Tê 4:16).

B. Những kẻ chết trong Đấng Christ được sống lại

1. «Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt» (Giăng 6:40).
2. «Chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết » (I Tê 4:16).

C. Những kẻ đương sống mà tin Chúa sẽ được biến hóa

1. «Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi» (I tê 4:15).

2. «Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa» (I Cô 15:51-52).

3. «Nhưng chúng ta là công dân trên trời ; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê Xu Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật» (Philíp 3:20-21).

D. Cả hai hạng tín đồ đều sẽ được cất lên không trung

«Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa» (I Tê 4:17).

E. Tín đồ sẽ ở cùng Chúa luôn luôn

«Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn» (I Tê 4:17)

F. Tòa án Đấng Christ

1. Tòa án

-«Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt» (II Cô 5:10).

2. Khai trình công việc

-«Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời» (Rô 14:12).

-«Nếu có kẻ lấy vàng bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì kẻ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy» (I cô 3:12-15).

3. Phần thưởng

1. «Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm» (Khải 22:12).

2. «Ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo công việc mình đã làm» (I Cô 3:8).

3. «Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng» (Côl 3:24).

-«Mão miện sự sống» (Gia 1:12, Khải 2:10).
-«Mão miện công nghĩa» (II Ti 4:8).
-«Mão miện vinh hiển » (I Phi 5:4).
-«Mão miện khoe khoang» (I Tê 2:19-20).
-«Mão miện chẳng hay hư nát» (I Cô 9:25).

G. Lễ cưới Chiên Con

1. «Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ» (II Cô 11:2).

2. «Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới, là vợ Chiên Con» (Khải 21:9).

3. «Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con» (Khải 19:7-9).

4. «Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi đã lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài» (Êph 5:25-27).

IV. CƠN ĐẠI NẠN TRÊN ĐẤT

A. Thế giới do kẻ vô đạo cầm quyền

1. «Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra... Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Stan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi» (II Tê 2:8-10).

2. «Đoạn, tôi thấy ở giữa biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng... Nó được ban cho cái miệng nói lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế» (Khải 13:1, 5-8).

3. «Tôi thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên, và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lạy con thú trước, là con có vít thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được» (Khải 13:11-17).

4. «Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ, mà sau nầy cũng không hề có nữa» (Mathiơ 24:21).

5. «Các vua trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?» (Khải 6:15-17).

B. Dân Do thái ăn năn tin Chúa

1. «Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đavít và trên dân cư Giêrusalem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng...» (Xa 12:10-14).

2. «Đức Giêhôva phán rằng: Xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất, song một phần ba sẽ được còn lại. Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng; chúng nó sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó; ta sẽ phán rằng: Ấy là dân ta đây. Và nó sẽ nói rằng: Đức Giêhôva là Đức Chúa Trời tôi» (Xa 13:8-9).

3. «Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: Ấy là một phần dân Ysơraên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ; vậy thì cả dân Ysơraên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng giải cứu sẽ đến từ Siôn, cất sự vô đạo ra khỏi nhà Giacốp; ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ, khi ta xóa tội lỗi họ rồi» (Rô 11:25-27).

4. «Tôi lại được nghe số người được đóng ấn là: Mười bốn vạn bốn ngàn (144.000) người được đóng ấn từ trong các chi phái Ysơraên... đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình... Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con» (Khải 7:1-8, 14:1-5, 14:1, 4).

C. Dân Do thái truyền giáo

«Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi (1260) ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây ôlive và hai chơn đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian... Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú ở vực sâu lên, sẽ chiến đấu cùng hai người; thú ấy sẽ thắng và giết đi... Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thây hai người trong ba ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thây ấy trong mồ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người, và gởi lễ vật cho nhau, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Nhưng, sau ba ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người, hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây ! Hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù nghịch đều trông thấy» (Khải 11:3-4, 7, 9-12).

D. Trận đại chiến sau cùng tại Hamaghêôn (Khải 16:16).

1. «Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Ơphơrát, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ Đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng... Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hêbơrơ gọi là Hamaghêđôn» (Khải 16:12-16).

2. «Vậy nên, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo Gót rằng: Trong ngày đó, khi dân Ysơraên của ta ở yên ổn, ngươi há chẳng phải biết sao? Bấy giờ ngươi sẽ đến từ nơi ngươi, từ phương cực Bắc, ngươi và nhiều dân ở với ngươi, hết thảy đều cỡi ngựa, người đông nhiều hiệp nên một đạo binh mạnh. Hỡi Gót! Ngươi sẽ đến đánh dân Ysơraên ta, như một đám mây che phủ đất. Thật vậy, trong những ngày sau rốt, ta sẽ khiến ngươi đi đánh dân ta, hầu cho các dân tộc học mà nhìn biết ta, khi ta sẽ được tỏ ra thánh bởi ngươi trước mắt chúng nó» (Êx 38:14-16).

3. «Vả, mười cái sừng mà ngươi đã thấy, là mười vì vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Chúng cũng một lòng một ý  trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nó» (Khải 17:12-14).

4. «Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Đấng cỡi ngựa và với đạo binh của Ngài» (Khải 19:19).

5. «Chúa Giêhôva phán như vầy: Hỡi Gót, vua của Rơsơ, Mêsiếc và Tubanh, nầy ta nghịch cùng ngươi... Ta sẽ đánh rơi cung của ngươi khỏi tay tả, và làm rớt những tên của ngươi khỏi tay hữu. ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của Ysơraên, ngươi và mọi đạo binh ngươi, cả đến những dân theo ngươi nữa. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt, và cho loài thú đồng nuốt đi. Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng, vì ta đã phán, Chúa Giêhôva phán vậy» (Êx 39:1-5).

6. «Bấy giờ dân cư của các thành Ysơraên sẽ đi ra, đặng đốt và phó cho lửa những khí giới, những thuẫn lớn và nhỏ, những cung và tên, những giáo và sào, chúng nó đem chụm lửa được bảy năm» (Êx 39:9).

7. «Nhà Ysơraên sẽ phải mất bảy tháng để chôn chúng nó, hầu cho làm sạch trong đất» (Êx 39:12).

Xem tiếp phần 2
 


Đuốc Thiêng 102

01 Kho tàng vô giá - ĐTPÂ
02 Thơ: Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời - Tam Hải Trình Hữu Lân
03 Kinh Thánh là gì ? - Thánh Thơ Công Hội
04 Kinh Thánh nói về tái lâm và tận thế - Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Điều gi là quan trọng nhất trong cuộc đời - Bình Tú Ngọc
06 Thơ: Đi với Chúa - Tuyết Vân
07 Đấng ban sự sống - Mục sư Trần Hữu Thành
08 Thơ: Ấm áp - Võ Chánh Tiết
09 Tiểu sử Thánh Ca: "Vì Giê-xu sống" - Fanyia
10 Thơ: Cẩn thận làm theo lời Chúa - Trần Nguyên Lam Bửu
11 Phục vụ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
12 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
13 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
14 Phân loại thực vật - Dr Trương Hoàng Lâm
15 Tôi là mẹ - Bà Lê Văn Bắc
16 Tin Tức 1/2: Tin Vắn Khắp Nơi & Việt Nam và Hải Ngoại - Vinh Bằng
17 Tin Tức 2/2: Hội Thánh Paris và Giáo Hạt Pháp & Liên Quan tới Đuốc Thiêng - Vinh Bằng