Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Nghe giảng

Nghe giảng


  • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 29 - Từ Thứ Năm 13/07/2017 đến Chúa Nhựt 16/07/2017 tại Dijon
Lời Khai Mạc : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời khai mạc (Télécharger)

Tối Thứ Năm 13/07/2017 lúc 20g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 5:1-16
Giảng lời Chúa : "Người mới bước đi mới" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Sáu 14/07/2017 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Nguyễn Công Tiển

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Thứ Sáu 14/07/2017 lúc 09g15
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 13:1-13
Giảng lời Chúa : "Nhu cầu tình yêu" : Mục sư Ngô Bá Tạo

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Sáu 14/07/2017 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa - Hội Thánh Miền Bắc Việt Nam : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Tối Thứ Sáu 14/07/2017 lúc 20g15
Kinh thánh : Phục Truyền 7:6-10 & I Phi-e-rơ 2:9-10
Giảng lời Chúa : "Được chọn là dân thánh" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 15/07/2017 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Nguyễn Thái Hồng

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 15/07/2017 lúc 09g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 4:17-32
Giảng lời Chúa : "Người mới trong tín nhân" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 15/07/2017 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Làm chứng công việc Chúa : Mục sư Lê Tự Hiển

Tải bài làm chứng (Télécharger)

Tối Thứ Bảy 15/07/2017 lúc 20g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 4:1-6
Giảng lời Chúa : "Hiệp một trong Chúa" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Chúa Nhựt 16/07/2017 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : MSNC Hoàng Daniel

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Chúa Nhựt 16/07/2017 lúc 09g15
Kinh thánh : Ê-sai 6:1-8
Giảng lời Chúa : "Hãy đi Chúa đang gọi" : Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Tải bài giảng (Télécharger)

Lời Bế Mạc & Tri Ân : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời tri ân (Télécharger)

  • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 28 - Từ Thứ Năm 14/07/2016 đến Chúa Nhựt 17/07/2016 tại Pierrefonds
Lời Khai Mạc : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời khai mạc (Télécharger)

Tối Thứ Năm 14/07/2016 lúc 19g30
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 5:8-11 
Giảng lời Chúa : "Đứng vững trong Chúa" : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Sáu 15/07/2016 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Nguyễn Công Tiển

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Thứ Sáu 15/07/2016 lúc 09g00
Kinh thánh : Cô-lô-se 4:7
Giảng lời Chúa : "Nhận lãnh chức vụ" : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài giảng (Télécharger)

Tối Thứ Sáu 15/07/2016 lúc 19g30
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 12:1-3
Giảng lời Chúa : "Nền tảng đức tin" : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 16/07/2016 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Huỳnh Văn Bé

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 16/07/2016 lúc 09g00
Kinh thánh : I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Giảng lời Chúa : "Hãy tỉnh thức và dè giữ" : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 16/07/2016 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Tối Thứ Bảy 16/07/2016 lúc 19g30
Kinh thánh : Truyền đạo 10:1-11
Giảng lời Chúa : "Vững vàng phục vụ" : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Chúa Nhựt 17/07/2016 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Vũ Ngọc Văn

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Chúa Nhựt 17/07/2016 lúc 09g00
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 4:1-5
Giảng lời Chúa : "Hãy đợi Chúa đến" : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài giảng (Télécharger)

Lời Bế Mạc & Tri Ân : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời tri ân (Télécharger)


  • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 27 - Từ Thứ Bảy 11/07/2015 đến Thứ Ba 14/07/2015 tại Pierrefonds
Lời Khai Mạc : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời khai mạc (Télécharger)

Tối Thứ Bảy 11/07/2015 lúc 19g30
Kinh thánh : Rô-ma 14:7-9
Giảng lời Chúa : "Quyết sống cho Chúa" : Mục sư Phan Vĩnh Cự

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Chúa Nhựt 12/07/2015 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Vũ Ngọc Văn

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Chúa Nhật 12/07/2015 lúc 09g00
Kinh thánh : Giăng 7:37-39
Giảng lời Chúa : "Khát khao & nhận lãnh sức sống Chúa ban" : Mục sư Phan Vĩnh Cự

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Chúa Nhật 12/07/2015 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư Phan Vĩnh Cự

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Sáng Chúa Nhật 12/07/2015 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư NC Nguyễn Văn Bảo

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Tối Chúa Nhật 12/07/2015 lúc 19g30
Kinh thánh : Thi thiên 100:1-5
Giảng lời Chúa : "Vui mừng hầu việc" : Bà Mục sư Phan Vĩnh Cự

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Hai 13/07/2015 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Nguyễn Công Tiển

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Thứ Hai 13/07/2015 lúc 09g00
Kinh thánh : Rô-ma 14:7-8
Giảng lời Chúa : "Sống cho Chúa" : Mục sư NC Nguyễn Văn Bảo

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Hai 13/07/2015 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Sáng Thứ Hai 13/07/2015 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư Hoàng Ái

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Tối Thứ Hai 13/07/2015 lúc 19g30
Kinh thánh : Thi thiên 100:1-5
Giảng lời Chúa : "Nuôi dưỡng sức sống Chúa ban" : Mục sư Phan Vĩnh Cự

Tải bài giảng (Télécharger)

Lời Bế Mạc & Tri Ân : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời tri ân (Télécharger)

Sáng Thứ Ba 14/07/2015 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Nguyễn Đức Hoà

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)


  • Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 26 - Thứ Bảy 17/05/2014 & Chúa Nhật 18/05/2014
Lời Khai Mạc : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời khai mạc (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 17/05/2014 lúc 10g00
Kinh thánh : II Phi-e-rơ 3:17-18 & Tít 2:11-14
Giảng lời Chúa : "Tấn tới trong ân điển Chúa" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

Tải bài giảng (Télécharger)

Chiều Thứ Bảy 17/05/2014 lúc 13g30
Kinh thánh : Ii Phi-e-rơ 3:17-18
Giảng lời Chúa : "Tấn tới trong sự phục vụ Chúa" : TĐTN Trần Thái Hòa

Tải bài giảng (Télécharger)

Chúa Nhật 18/05/2014 lúc 14g30
Kinh thánh : Phi-líp 3:4-11
Giảng lời Chúa : "Tấn tới trong sự thông biết Chúa" : Truyền đạo Nguyễn Thái Hồng

Tải bài giảng (Télécharger)

  • Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 25 - Thứ Bảy 11/05/2013 & Chúa Nhật 12/05/2013
Sáng Thứ Bảy 11/05/2013 lúc 10g00
Kinh thánh : Ga-la-ti 5:22-26 & 6:1-10
Giảng lời Chúa : "Sống với Thánh Linh" : Mục sư Nguyễn Công Tiển

Tải bài giảng (Télécharger)

Chiều Thứ Bảy 11/05/2013 lúc 13g30
Kinh thánh : Ga-la-ti 5:13-26
Giảng lời Chúa : "Bước theo Thánh Linh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải bài giảng (Télécharger)

Chúa Nhật 12/05/2013 lúc 14g30
Kinh thánh : Công vụ 2:14-21, 37-41
Giảng lời Chúa : "Hiệp một cứu người" : Mục sư Nguyễn Công Tiển

Tải bài giảng (Télécharger)

  • Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 24 - Thứ Bảy 12/05/2012 & Chúa Nhật 13/05/2012
Sáng Thứ Bảy 12/05/2012 lúc 09g30
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 2:21-23
Giảng lời Chúa : "Giống như Chúa" : Mục sư Nguyễn Quang Vinh

Tải bài giảng (Télécharger)

Chiều Thứ Bảy 12/05/2012 lúc 13g30
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 2:18-24
Giảng lời Chúa : "Noi dấu chân Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải bài giảng (Télécharger)

Chúa Nhật 13/05/2012 lúc 14g30
Kinh thánh : Ê-sai 40:27-31
Giảng lời Chúa : "Nhờ sức Chúa" : Mục sư Nguyễn Quang Vinh

Tải bài giảng (Télécharger)

  • Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 23 - Thứ Bảy 30/04/2011 & Chúa Nhật 01/05/2011
Sáng Thứ Bảy 30/04/2011 lúc 09g30
Kinh thánh : Thi thiên 77:11-12
Giảng lời Chúa : "Nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va" : Mục sư Giáo sĩ Daniel Bordreuil

Tải bài giảng (Télécharger)

Chiều Thứ Bảy 30/04/2011 lúc 13g30
Kinh thánh : Thi thiên 126:1-6
Giảng lời Chúa : "Việc lớn Chúa làm" : Mục sư Đặng Đức Tín

Tải bài giảng (Télécharger)

Chúa Nhật 01/05/2011 lúc 14g00
Kinh thánh : Giô-suê 4:1-10 & 19-24
Giảng lời Chúa : "Cơ hội viết trang sử mới" : Mục sư Hoàng Ái

Tải bài giảng (Télécharger)

  • Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 21 - Thứ Bảy 25/04/2009 & Chúa Nhật 26/04/2009
Sáng Thứ Bảy 25/04/2009 lúc 10g00
Kinh thánh : Cô-lô-se 1:3-14
Giảng lời Chúa : "Lời kêu gọi đến nếp sống xứng đáng" : Mục sư Trần Trọng Nha

Tải bài giảng (Télécharger)

Chiều Thứ Bảy 25/04/2009 lúc 14g00
Kinh thánh : Cô-lô-se 1:15-23
Giảng lời Chúa : "Đấng kêu gọi đến nếp sống xứng đáng" : Mục sư Trần Trọng Nha

Tải bài giảng (Télécharger)

Chúa Nhật 26/04/2009 lúc 14g30
Kinh thánh : Cô-lô-se 3:1-17
Giảng lời Chúa : "Biểu hiện của nếp sống xứng đáng" : Mục sư Trần Trọng Nha

Tải bài giảng (Télécharger)
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc