Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Nghe giảng

Nghe giảng


  • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 28 - Từ Thứ Năm 14/07/2016 đến Chúa Nhựt 17/07/2016 tại Pierrefonds
Lời Khai Mạc : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời khai mạc (Télécharger)

Tối Thứ Năm 14/07/2016 lúc 19g30
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 5:8-11 
Giảng lời Chúa : "Đứng vững trong Chúa" : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Sáu 15/07/2016 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Nguyễn Công Tiển

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Thứ Sáu 15/07/2016 lúc 09g00
Kinh thánh : Cô-lô-se 4:7
Giảng lời Chúa : "Nhận lãnh chức vụ" : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài giảng (Télécharger)

Tối Thứ Sáu 15/07/2016 lúc 19g30
Kinh thánh : Hê-bơ-rơ 12:1-3
Giảng lời Chúa : "Nền tảng đức tin" : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 16/07/2016 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Huỳnh Văn Bé

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 16/07/2016 lúc 09g00
Kinh thánh : I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Giảng lời Chúa : "Hãy tỉnh thức và dè giữ" : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 16/07/2016 lúc 11g00
Thuyết trình công việc Chúa : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài thuyết trình (Télécharger)

Tối Thứ Bảy 16/07/2016 lúc 19g30
Kinh thánh : Truyền đạo 10:1-11
Giảng lời Chúa : "Vững vàng phục vụ" : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài giảng (Télécharger)

Sáng Chúa Nhựt 17/07/2016 lúc 07g00
Tĩnh Nguyện : Mục sư Vũ Ngọc Văn

Tải bài tĩnh nguyện (Télécharger)

Sáng Chúa Nhựt 17/07/2016 lúc 09g00
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 4:1-5
Giảng lời Chúa : "Hãy đợi Chúa đến" : Mục sư Thái Phước Trường

Tải bài giảng (Télécharger)

Lời Bế Mạc & Tri Ân : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời tri ân (Télécharger)
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc