Đặc san báo Đuốc Thiêng - Chủ bút Mục sư Nguyễn Văn Bình

Người nữ khôn ngoan - Bà MS Nguyễn Văn Bình

Đuốc Thiêng 104, năm 2011


«Bấy giờ có một người nữ khôn ngoan ở trên đầu đồn thành la lên cùng chúng rằng: Các ngươi hãy nghe, hãy nghe! Xin hãy nói cùng Giôáp lại gần đây, tôi muốn nói chuyện cùng người» (II Samuên 20:16).

Kính thưa Đại Hội,

Năm vừa qua, tôi có cơ hội được Cô Tường Loan, trưởng Ban Phụ Nữ Âu Châu cho tôi được chia sẻ lời Chúa và tâm tình với chị em phụ nữ trong đêm phụ nữ của Đại Hội, năm nay, một lần nữa tôi lại được Cô Tường Loan dành cho dịp tiện nói lên tiếng nói phụ nữ giữa Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu cũng là Đại Hội dành thì giờ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam. Trước hết tôi xin «Cảm Tạ Chúa của muôn chúa, vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời» (Thi thiên 136:3) như câu Kinh thánh khẩu hiệu của Đại Hội, và sau, xin cám ơn thật nhiều đến Cô Tường Loan đã nghĩ đến tôi và dành cho tôi dịp tiện quý báu chia sẻ lời Chúa và tâm tình với chị em phụ nữ trong đêm phụ nữ hôm nay.

Có một tờ nguyệt san uy tín mở một cuộc thi với câu hỏi «Phụ nữ là?» kèm theo phần thưởng khá lớn cho ai có định nghĩa hay nhất. Rất đông độc giả gồm nhiều thành phần khác nhau trong xã hội từ các nhà trí thức đến những người bình dân gởi bài dự thi. Kết quả, định nghĩa của một nhà toán học được chọn và được coi là hay nhất trong các định nghĩa về phụ nữ. Nhà toán học định nghĩa phụ nữ như sau:

Phụ nữ là:

    Bài toán nhân của nhân loại
    Bài toán chia của trái tim
    Bài toàn trừ của túi tiền
    Bài toán cộng của mọi sự rắc rối.

Tôi rất đồng ý với hai bài toán đầu, nhưng không đồng ý với hai bài toán sau. Vì không phải phụ nữ nào cũng làm hao hụt túi tiền của gia đình, trái lại có nhiều phụ nữ đảm đang làm cho túi tiền của gia đình mỗi ngày một đầy thêm. Cũng không phải phụ nữ nào cũng là bài toán cộng của mọi sự rắc rối, trái lại có nhiều phụ nữ tạo được an vui cho gia đình và xã hội lắm. Bằng chứng là người nữ khôn ngoan ở thành Abên Bếtmaca, được ghi trong II Samuên 20:1-26 mà chúng ta vừa nghe đọc qua.
Triều đại của vua Đavít, quốc gia Ysơraên phải bị nhiều rối loạn. Đứa con trai của vua tên là Ápsalôm giết anh mình. Sau khi được vua đồng ý cho trở về sum họp gia đình sau 3 năm chạy trốn lưu lạc, đã lấy được lòng dân, nổi lên đảo chánh cha mình. Hậu quả là Đavít phải bỏ kinh thành Giêrusalem, vượt lên đồi ôlive, vừa đi vừa khóc chạy trốn đến Mahanaim. Ápsalôm đuổi theo. Chiến trận giữa hai đạo quân diễn ra khốc liệt. Cuối cùng Ápsalôm bại trận, thoát chạy, tóc vướng vào nhành thông treo lơ lửng mà chết.

Khi đạo quân chiến thắng đưa Đavít trở về Giêrusalem, thì lại có một người tên là Sêba, con trai của Biếcri, thuộc chi phái Bêngiamin dấy loạn, kêu gọi dân chúng hãy lìa bỏ Đavít, đừng theo Đavít nữa. Kết quả là hết thảy người Ysơraên lìa Đavít đi theo Sêba, chỉ có người Giuđa là trung thành với Đavít mà thôi.

Khi trở về tới kinh thành, «Đavít bèn nói với Abisai, em trai Tổng Binh Giôáp rằng: Bây giờ Sêba, con Biếcri sẽ làm hại chúng ta hơn Ápsalôm. Vậy, ngươi hãy đem các chiến sĩ của chúa ngươi đuổi theo Sêba, kẻo nó choán lấy thành nào kiên cố và thoát khỏi chúng ta chăng?» (II Sa 20:6). Vâng lệnh Đavít «Họ đi ra khỏi thành Giêrusalem, đuổi theo Sêba, con trai Biếcri» (II Sa 20:7). II Sa 20:14-15 chép rằng: «Giôáp đi khắp các chi phái Ysơraên, cho đến Abên Bếtmaca, và hết thảy những dõng sĩ đều nhóm hiệp lại và đi theo đạo quân người. Vậy, họ đến vây phủ Sêba trong Abên Bếtmaca, đắp lên một cái lũy cao hơn đồn thành, và cả đạo quân Giôáp đào tường thành đặng làm cho nó ngã xuống» để từ đó có thể tràn vào thành bắt cho được Sêba.

Thình lình, ở trên thành Abên Bếtmaca xuất hiện một người nữ, mà Kinh thánh gọi là «một người nữ khôn ngoan» (II Sa 20:16), đứng «ở trên đầu đồn thành la lên cùng chúng rằng: Các ngươi hãy nghe, hãy nghe! Xin hãy nói cùng Giôáp lại gần đây, tôi muốn nói chuyện cùng người» (II Sa 20:16). Chúng ta tự hỏi tại sao Kinh thánh gọi đây là một người nữ khôn ngoan? Người nữ như thế nào mà được gọi là người nữ khôn ngoan? Chúng ta có thể thấy có 3 lý do sau đây:

I. Người nữ khôn ngoan biết điều đình

Trước tiên, người nữ khôn ngoan là người biết điều đình. Đang khi đạo quân do Tổng binh Giôáp vây kín thành Abên Bếtmaca, đấp lũy cao xung quanh, hối hả đào cho tường thành ngã xuống, người đàn bà thấy tình thế nguy khốn, không khéo gây nên chiến trận, thành bị sụp đỗ, sinh mạng của toàn dân trong thành lâm nguy. Người đàn bà chưa biết nguyên do gì mà quân lính vây kín xông hãm thành trầm trọng như thế. Bà tức tốc leo lên trên bờ thành, đứng ngay chỗ đầu đồn, có lẽ là nơi cao nhất, nhằm giải nguy cho dân thành bằng cách khôn ngoan điều đình, can gián hơn thiệt. Bà la lớn tiếng cho những người đang xông hãm thành nghe: «Các ngươi hãy nghe, hãy nghe! Xin hãy nói cùng Giôáp lại gần đây, tôi muốn nói chuyện cùng người» (II Sa 20:16).

Người ta gọi Giôáp, vị Tổng binh đến. Khi Giôáp lại gần, người nữ hỏi rằng:
-Ông có phải là Giôáp chăng?

Người đáp:
-Phải, Ta là Giôáp đây!

Nàng tiếp:
-Hãy nghe lời con đòi ông!

Người đáp:
-Ta nghe!

Nàng bèn nói lời nầy:
-Thuở xưa, người ta có thói quen nói rằng: Hãy đi hỏi ý dân Abên thì mới nên việc được. Tại sao việc lớn như thế nầy mà ông không hỏi ý kiến chúng tôi?

Rồi bà tiếp:
-Trong Ysơraên, thành chúng tôi là một thành hòa bình và trung hậu hơn hết, mà ông muốn diệt một thành là chánh đô của Ysơraên sao? Nhân sao ông muốn phá hủy cơ nghiệp của Đức Giêhôva?

Giôáp đáp rằng:
-Không, không phải vậy đâu! Ta quyết hẳn không muốn diệt, không muốn phá hủy đâu! Đó chẳng phải là ý ta. Nhưng có một người ở núi Épraim, tên là Sêba, con trai của Biếcri, đã phản nghịch cùng vua, tức Đavít. Hãy nộp một mình hắn thôi, thì ta sẽ dan ra khỏi thành.

Người nữ nói cùng Giôáp rằng:
-Có chuyện đó xảy ra sao? Nếu quả có như thế, người ta sẽ ném đầu hắn qua tường cho ông (II Sa 20:17-21). Nếu ông ngưng phá thành, chờ đợi, tôi sẽ giúp ông. Ông đừng tấn công thành nữa. Hãy dừng lại. Tin tôi đi!

Người nữ điều đình khôn ngoan vô cùng, đến nỗi cuộc tấn công vào thành của Giôáp và đạo binh bên ngoài phải ngừng lại. Nếu không có người nữ của thành Abên Bếtmaca khôn ngoan điều đình hơn thiệt thì thành đỗ, nhà tan cửa nát, chiến trường nổ tung, xương tan máu đổ ngập tràn rồi. Hãy cảm tạ Chúa, vì thành Abên Bếtmaca có một người nữ khôn ngoan.

Người nữ khôn ngoan là người lúc nào cũng biết điều đình, trình bày hơn thiệt, không phải đụng đâu ứng chiến đó, giận một chút là cằn nhằn đến nhức xương, nghe gì một chút thì đôi chối rùm lên. Chị em phụ nữ chúng ta hãy chứng tỏ cho mọi người biết rằng mình không phải là «bài toán cộng của mọi sự rắc rối», trái lại, người phụ nữ Cơ Đốc có bổn phận cao quý đem an ổn, hạnh phúc cho gia đình, cho Hội thánh  và cho xã hội nữa.

Gia đình và Hội thánh là «cơ nghiệp của Đức Giêhôva» (II Sa 20:19). Nó phải là «thành hòa bình và trung hậu hơn hết». Trước tiên, chị em phụ nữ chúng ta phải gìn giữ gia đình trong yêu thương thông cảm. Nếu lỡ có xảy ra chiến trận cãi vã, khiến tường thành nghiêng ngửa, vợ chồng hãy khôn ngoan điều đình hơn thiệt, dàn xếp với nhau, nắm tay nhau cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho mình và đồng thời tha thứ cho nhau, rồi tái lập mối thông công yêu thương với nhau. Gia đình là «thành hoà bình và trung hậu hơn hết... Nhân sao ta lại dám phá hủy cơ nghiệp của Đức Giêhôva?».

Nhiều gia đình bị sụp đỗ vì không biết điều đình và dàn xếpvới nhau. Khi cơm không lành, canh không ngọt, mỗi người cần phải hạ mình xuống xưng tội cùng Chúa và xưng tội cùng nhau. Chị em phụ nữ chúng ta hãy tiên phong lên đứng ở đầu đồn điều đình đi. Hãy nắm tay người phối ngẫu mình và nói: «Xin anh đừng phá hủy cơ nghiệp của Đức Giêhôva». Hãy nắm tay nhau quỳ xuống cầu nguyện cùng Chúa như thế, mọi cuộc tấn công làm sụp đỗ tường thành sẽ ngừng lại và lùi xa.

Hội thánh cũng vậy, là « cơ nghiệp của Đức Giêhôva... Nhân sao ta lại phá hủy cơ nghiệp của Đức Giêhôva?». Bất đồng với nhau hoặc giận nhau một chút lại hận thù, chinh chiến, bỏ nhóm. Tại sao không điều đình với nhau? Tại sao ta lại dám «phá hủy cơ nghiệp của Đức Giêhôva?».

Hãy học gương người nữ khôn ngoan thành Abên Bếtmaca nầy thì biết bao nhiêu tai họa sẽ chấm dứt, thành trì không bị tấn công sụp đỗ. Hội thánh sẽ hòa bình, con cái Chúa sẽ an ổn chung lo phát triển công việc nhà Chúa. Chị em phụ nữ chúng ta đừng vì bất cứ lý do gì mà «phá hủy cơ nghiệp của Đức Giêhôva», nhưng hãy khôn ngoan điều đình để bảo tồn Hội thánh của Chúa, hầu cho «các cửa âm phủ cũng không thắng được hội đó» (Mathiơ 16:18).

II. Người nữ khôn ngoan biết phân biệt phải trái

Người nữ khôn ngoan chẳng những là người biết điều đình, dàn xếp, nhưng cũng phải là người biết phân biệt phải trái nữa. Khi nghe Giôáp trình bày lý do tại sao ông kéo quân tới vây thành Abên Bếtmaca vì có một người phản nghịch vua Đavít lôi kéo dân Ysơraên theo mình, tên là Sêba đang ẩn trốn trong thành. Người nữ khôn ngoan thành Abên Bếtmaca với tài khôn ngoan biện biệt sớm nhận rõ đâu là đúng đâu là sai, đâu là phải đâu là trái ngay.

Đavít đã được xức dầu làm vua. Ông vừa phải gánh vác giang sơn, vừa phải đương đầu với trăm ngàn thử thách gian lao đối nội cũng như đối ngoại. Ông đã bị vua Saulơ ghen ghét tìm giết phải trốn chạy rày đây mai đó, rồi lại bị đứa con ngỗ nghịch nổi lên đảo chánh phải bỏ kinh thành chạy loạn trong đau xót, bây giờ lại bị Sêba dấy nghịch kéo phe cánh chống đối nhằm gây yếu kém vương quyền mình nữa, trong khi đó bên ngoài giặc Philitin quấy nhiễu xâm lăng, sự toàn vẹn lãnh thổ của Ysơraên đang hồi nguy khốn. Kẻ dấy loạn trong lúc nầy là chia rẽ quốc gia dân tộc, làm mất sức mạnh chính trị, quân sự, phá hủy sự đoàn kết dân tộc, đồng thời khiến cho tiềm năng kinh tế quốc gia khủng hoảng di hại tới sự phồn vinh, an ninh,và hoà bình xứ sở.

Thay vì hiệp tác đoàn kết xây dựng đất nước, Sêba chỉ là một kẻ phá rối, làm sao theo hắn được? «Người nữ nói cùng Giôáp rằng: Người ta sẽ ném đầu hắn qua tường cho ông» (II Sa 20:1). Đây là một câu nói đanh thép chứng tỏ người nữ khôn ngoan nầy biết nhận diện đâu là điều phải, đâu là điều quấy, bà sáng suốt phân biệt điều đúng, điều sai cách rõ ràng. Bà không vì tư lợi bênh vực cho kẻ làm sai hoặc như những người mù quáng bênh vực cho kẻ yếu chống lại kẻ mạnh vì thương hại. Nếu bà muốn, bà có thể hô hào toàn dân trong thành đứng lên dũng mãnh chống lại đạo quân của Giôáp bên ngoài để giữ thành không bị sụp đổ. Nhưng không, bà không làm như thế, vì bà biết phân biệt phải trái rõ ràng. Bà nhất quyết đứng với điều đúng.

Người nữ khôn ngoan là người nữ biết suy nghĩ chín chắn để chọn điều đúng. Ngày nay có nhiều tà giáo quá khích len lỏi vào trong Hội thánh thuần túy của Chúa, chị em phụ nữ chúng ta cần  phải nhận diện cho rõ đâu là đúng với lời Chúa, đâu là đi ngược với lời Chúa và cần phải dứt khoát giữ vững niềm tin của mình để không bị lôi kéo xa rời chân lý của Chúa. Hội thánh như đã nói là «cơ nghiệp của Đức Giêhôva, là thành hòa bình và trung hậu hơn hết», chị em phụ nữ chúng ta cần phân biệt đúng sai khi hành xử để không làm gì phương hại tới sự hiệp một và sự phát triển của Hội thánh. Khi có bất đồng xảy ra, chị em chúng ta cần nhận diện rõ đâu là đúng, đâu là không đúng, và nhất quyết đứng với điều đúng. Nhất quyết không về hùa dù biết là sai.

Một số chị em nêu câu hỏi: Làm sao biết được ý Chúa để quyết định cho đúng? Câu trả lời thật dễ dàng không có gì là khó cả. Trước nhất, chị em phụ nữ chúng ta hãy xem điều đó có đúng với lời Chúa dạy không? Điều đó có đi ngược lại với lời Chúa không? Nếu không đúng với lời Chúa thì không phải là ý Chúa rồi. Thứ hai, chúng ta xem, nếu tôi làm điều đó có làm vinh hiển danh Chúa không? Nếu không, thì không phải ý Chúa rồi. Lời Chúa trong Hêbơrơ 4:12 chép rằng: «Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng». Lời Chúa như gươm chẽ làm hai, bên trái và bên phải rõ ràng. Biết lời Chúa, chị em phụ nữ chúng ta dễ dàng khám phá ra được mưu kế của ma quỉ và có được nhận định sâu sắc đúng sai để đặt ý Chúa lên trên hết trong lối hành xử của mình.

Nhưng để biết được ý Chúa và để phân biệt đúng sai, chị em phụ nữ chúng ta cần phải đọc lời Chúa mỗi ngày, cần để nhiều thi giờ học và suy gẫm lời Chúa. Một người không đọc, không học, không suy gẫm lời Chúa mỗi ngày, rất khó để phân biệt đúng sai khi đối diện với những sự việc xảy đến cho mình. Vì vậy dễ bị cám dỗ đụng đâu đánh đó làm rối loạn mối thông công với Chúa và với nhau, làm sụp đổ thành trì của gia đình và Hội thánh. Chị em phụ nữ chúng ta phải coi «Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi» (Thi thiên 119:105), hãy lấy lời Chúa soi đường cho mình, như vậy sẽ không bị vấp ngã, mà còn có ánh sáng chiếu rọi làm phân biệt đúng sai cho cuộc sống của mình. Người biết lời Chúa không phải là không bị cám dỗ, thất bại. Nhưng nếu có, người đó biết ngay, ăn năn khóc lóc xưng tội với Chúa, quyết tâm từ bỏ, tái lập sự tương giao với Chúa. Trái lại, người không sâu nhiệm trong lời Chúa, rất khó để nhận định đúng sai, có ai khuyên can vẫn không nghe, cứ làm theo ý mình muốn. Vì vậy, để biết nhận định và phân biệt đúng sai, người nữ khôn ngoan cần phải đọc, học, suy gẫm lời Chúa mỗi ngày. Lời Chúa khuyên: «Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa GiêXu Christ. cả Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành» (II Timôthê 3:14-17). Biết Kinh thánh vốn khiến chị em phụ nữ chúng ta khôn ngoan, nhờ Kinh thánh mà chị em phụ nữ chúng ta phân biệt được đúng sai rõ ràng, do đó, người nữ khôn ngoan là người nữ hiểu biết Kinh thánh và sâu nhiệm trong lời Chúa.

III. Người nữ khôn ngoan biết dứt khoát quăng bỏ điều xấu

Người nữ khôn ngoan chẳng những là người biết điều đình hơn thiệt, biết phân biệt đúng sai rõ ràng, mà còn là người biết dứt khoát quăng bỏ điều xấu. II Samuên 20:21 chép: «Người nữ nói cùng Giôáp rằng: Người ta sẽ ném đầu hắn qua tường cho ông». Nói xong, bà xuống khỏi tường thành, họp dân chúng trong thành lại trình bày phải quấy cho họ nghe và cho họ biết tại sao quân Ysơraên vây phá thành mình như vậy. Bà nói với dân thành: Sêba đã làm điều xấu liên lụy đến chúng ta. Hiện kẻ ấy đang ẩn trốn trong thành chúng ta. Muốn bảo toàn thành trì và muốn toàn dân được yên ổn, chúng ta phải đoàn kết truy lùng Sêba, dứt khoát loại trừ kẻ xấu, thì thành mới yên, dân chúng mới có hoà bình được. Nghe như thế, muôn người như một, ai nấy tham gia lục soát tìm kiếm Sêba cho bằng được. Khi tìm được rồi, người ta chém đầu, ném ra ngoài tường cho Giôáp. Tức thì đạo quân đang vây kín bên ngoài dan ra khỏi thành. Kết quả thành Abên Bếtmaca không sụp đổ, dân trong thành được bình an vô sự.

Người nữ khôn ngoan ở thành Abên Bếtmaca đã biết loại trừ kẻ gian, quăng bỏ điều xấu, đã đem lại hòa bình, yên ổn cho thành Abên Bếtmaca. Nhiều khi chị em phụ nữ chúng ta bối rối, sợ hãi, lo lắng quá đổi, chỉ vì chúng ta chưa dứt khoát loại bỏ những điều sai quấy, hay còn che giấu tội lỗi, chưa dám can đảm quăng nó ra khỏi lòng mình. Nếu người nữ thành Abên Bếtmaca không can đảm quăng Sêba ra khỏi thành, chắc thành bị nguy khổn, chiến tranh xảy ra, tường thành sẽ sụp đổ, chết chóc khổ đau, cửa nhà tan nát cả thành rồi. Lòng chúng ta khác nào một cái thành mà tội lỗi đang ẩn núp trong đó. Nhưng tệ hại hơn thành Abên Bếtmaca nhiều, vì chúng ta giấu nó, che chở cho nó. Chúng ta không dám lùng bắt nó và dứt khoát quăng nó ra khỏi lòng mình. Đó là lý do lòng chúng ta bất an, lo lắng, sợ sệt, mất phước, dù chúng ta là con cái Chúa.

Lời Chúa trong thư Hêbơrơ 12:1 khuyên chúng ta rằng: «Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta». Ngày xưa Giôáp và đạo quân Ysơraên vây thành Abên Bếtmaca chực phá thành bắt kẻ dấy loạn Sêba, ngày nay, chúng ta có nhiều người gồm các thánh trên trời vây lấy chúng ta như một đám mây rất lớn, không phải để phá thành, mà để nhìn xem chúng ta có quăng bỏ những tội lỗi và những gánh nặng đang vấn vương không? Chúng ta đã quăng hết tội lỗi và gánh nặng dễ vấn vương ra khòi lòng chúng ta chưa? 

Trong cuốn "Chuyện Hay Ý Đẹp" có câu chuyện rất kỳ cục như sau: «Trên chuyến xe lửa Sàigòn - Đàlạt ngày xưa, hành khách ngồi cùng băng ghế đều chú ý tới một ông khách kỳ cục ngồi gần cửa sổ . Ông ta mở giỏ lấy ra một trái chối rồi lột vỏ, nhét vào ổ bánh mì như ta nhét paté hay súc xích vậy. Xong rồi, ông lấy muối ớt rắc lên trái chuối. Cuối cùng ông mở cửa sổ quăng cả bánh lẫn chuối ra ngoài. Độ nửa giờ sau, ông lại lấy một trái chuối và một khúc bánh mì khác tái diễn trò cũ. Tới trái chuối thứ 5, thì một bà khách ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa, bèn hỏi:

-Ông làm gì kỳ cục vậy?
-Tôi quăng nó ra ngoài xe, bà không thấy sao?
-Thấy, nhưng tại sao ông làm như vậy?
-Thế bà thích ăn chuối chấm muối ớt lắm sao? Thứ kỳ cục như vậy mà để làm gì? Tôi phải quăng bỏ nó.

Bánh mì nhét chuối rắc muối ớt  là một thứ kỳ cục, không ai ăn như thế bao giờ. Quăng bỏ nó là vừa. Nhưng thưa quý chị em, có những tội lỗi rất kỳ cục đang ở trong lòng chúng ta, nhất là phụ nữ chúng ta, nó làm cho lòng chúng ta bất an, làm cho gia đình xào xáo, làm cho Hội thánh mất an vui hiệp một, đừng giữ nó làm gì, hãy dứt khoát quăng bỏ nó đi để cho lòng chúng ta có bình an, gia đình chúng ta được hạnh phúc và Hội thánh được yên ổn phát triển.

Lời Chúa phán: «Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót» (Châm ngôn 28:13).

Nếu người nữ khôn ngoan thành Abên Bếtmaca không dứt khoát quăng bỏ điều xấu ra khỏi thành, thì làm gì có bình an, yên ổn và hoà bình cho toàn dân trong thành lúc bấy giờ.

IV. Kết luận

Chúng ta cảm tạ Chúa vì thành Abên Bếtmaca có người nữ khôn ngoan cứu được thành không bị sụp đổ, toàn dân được hưởng hòa bình an lạc. Hơn bao giờ hết, gia đình con dân Chúa và Hội thánh Chúa ngày nay rất cần có nhiều người nữ khôn ngoan biết điều đình khôn khéo, biết phân biệt phải trái, và biết dứt khoát quăng bỏ những điều xấu, những tội lỗi dễ vấn vương, để mọi gia đình con dân Chúa được hạnh phúc và Hội thánh Chúa được bảo toàn trong bình an, phát triển và phấn hưng. Để thấy những phước hạnh nầy trong gia đình và trong Hội thánh, chị em phụ nữ chúng ta hãy nhờ cậy Chúa quyết tâm cho mình trở thành một người nữ khôn ngoan như người nữ khôn ngoan ở thành Abên Bếtmaca ngày xưa. Ước gì mỗi người trong chị em phụ nữ chúng ta đều là những người nữ khôn ngoan. Amen!


Đuốc Thiêng 104

01 Khắc phụng bản năng - ĐTPÂ
02 Hãy cảm tạ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
03 Thơ: Kỷ niệm 100 năm Tin Lành Việt Nam - Trần Nguyên Lam Bửu
04 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (1/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Thơ: 100 năm kỷ niệm Tin Lành đến Việt Nam - Đức Huy
06 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (2/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
07 Thơ: Tạ ơn Chúa 100 năm Tin Lành đến Việt Nam - Đức Huy
08 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (3/4) - Mục sư Trần Hữu Thành
09 Người nữ khôn ngoan - Bà MS Nguyễn Văn Bình
10 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (4/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
11 Nỗi lòng người đầy tớ Chúa - Bà Lê Văn Bắc
12 Một trăm năm Tin Lành đến Việt Nam - Mục sư Trần Hữu Thành
13 Thử hình dung con tàu Nôê của những ngày sắp đến - Dr Trương Hoàng Lâm
14 Tin Tức - Vinh Bằng
15 Thơ: Không tiếc, mãi yêu - Võ Chánh Tiết