Hình ảnh


- Lễ Phục Sinh Thứ Bảy 11-04-2009 & Chúa nhật 12-04-2009

- Lễ Phục Sinh Chúa nhật 16-04-2006

- Lễ Phục Sinh Chúa nhật 11-04-2004