Hình ảnh


- Chúa nhật 11-10-2009 : 23 năm thành lập Hội thánh Paris
- Chúa nhật 14-10-2007 : 21 năm thành lập Hội thánh Paris
- Chúa nhật 08-10-2006 : 20 năm thành lập Hội thánh Paris
- Chúa nhật 08-10-2005 : 19 năm thành lập Hội thánh Paris
1 - 2