Ca Ngợi Chúa / Chants


 • Chúa Nhựt - 14/02/2010
  • "Car Dieu est si grand" - Kiệt & Justin
  Tải bài hát (Télécharger)

 • Chúa Nhựt - 31/01/2010
  • "Kết chúng con làm một" - Adeline - Caroline - Kiệt - Justin
  Tải bài hát (Télécharger)
  ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc