Thành viên của mỗi ban khác nhau

  • Ban chấp hành Chi đoàn Thanh Niên Paris
* Bầu cử ngày 20/01/2019

Chi Đoàn trưởng : Anh TRẦN Anh Kiệt
Thư ký : Cô TRẦN Hoàng Nhật Hồng
Thủ quỹ : Anh NGUYỄN Thomas
Nghị Viên : Cô NGUYỄN Hélène, Anh NGUYỄN Lucas,  Anh VÕ Châu Duy Tâm

  • Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên Pháp
* Bầu cử ngày 12/05/2018

Chi Đoàn trưởng : Anh NGUYỄN Thanh Thuận Thomas
Đoàn phó : Anh NGUYỄN Hoàng Anh Thi
Thư ký : Cô TRẦN Hoàng Nhật Hồng
Thủ quỹ : Chị LÊ Ngọc Anh
Nghị viên : Anh VÕ Châu Duy Tâm ; Cô AYUN Hliza