Chương trình


  • Thờ phượng Chúa bằng tiếng Pháp từ 14h30 đến 15h15
Xin mời các bạn xem trang tiếng Pháp ("Programmes"): Programmes

(Các bạn có thể tham dự buổi nhóm bằng tiếng Việt lúc 15h30. Những ai không hiểu tiếng Việt, xin vui lòng liên hệ với Ban Tiếp Tân để được cung cấp tai nghe thông dịch sang tiếng Pháp)
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc