Hội thánh Paris


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 21/08/2022 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Ayun Priscille
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1.Chào mừng và thông báo .................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Lu-ca 22:26 ......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Về phần các ngươi, đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong
các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc."

*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Cô-lô-se 3:18-25 .......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Con cái Chúa & các ban ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. ÔB Nguyễn Michel
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 22:24-30 ....................................... Cô Lê Thị Phước Ân
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Cô Lê Thị Phước Ân
-8. Giảng lời Chúa:
"Những nguyên tắc sống đạo" (bài 83)
                                                                           
................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn BìnhDỰ PHẦN CHƯƠNG TRÌNTHỜ PHƯỢNG CHÚA NHỰT 28/08/2022 lúc 15g30

-Tiếp Tân ....................................................... Ban Tiếp Tân
-Hướng Dẫn Chương Trình ............................... TQ Lê Thanh Toàn
-Lạc Hiến & Cầu Nguyện .................................... ÔB Ayun Edouard
-Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện .......................... Cô Phạm Thị Hồng Vân
-Giảng Lời Chúa ............................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 31/07/2022 lúc 14g30

LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM DÂNG MÌNH HẦU VIỆC CHÚA CỦA ÔB MỤC SƯ NGUYỄN VĂN BÌNH

Hướng Dẫn Chương Trình :    TK Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Cô-rinh-tô 15:10a ............................. Toàn thể Hội Thánh

"Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời,
và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy."


*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: II Cô-rinh-tô 10:12-18 ................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Hợp ca: "Hết lòng cảm tạ Chúa" & "Trung thành quản trị Hội Thánh"
                                                      
..................................... Gia đình ÔB Mục sư

-4. Đọc điện văn chúc mừng ..................................................... Cô Nguyễn Thị Xuân Hiền
-5. Đơn ca: "Tôi ước mơ là viên than hồng" ................................. Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-6. Đơn ca: "Xin Chúa cứu gia đình con" ..................................... Ông Nguyễn Michel
-7. Lời tâm tình ...................................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-8. Đơn ca: "Ngài ban cho thêm ơn" ........................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................... AC Nguyễn Thánh Đạo
-10. Đơn ca: "Hát cho người hầu việc Chúa" ................................ Bà Ayun Priscille
*11. Đọc Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 15:9-11 .............................. Cô Nguyễn Thị Xuân Trang
*12. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Nguyễn Thị Xuân Trang
*13. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-14. Giảng lời Chúa: "Ơn Chúa trên sứ đồ Phao-lô" .......... Mục sư Đặng Ngọc Minh
*15. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-16. Lời tri ân ......................................................................... Bà MS Nguyễn Văn Bình

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Đặng Ngọc Minh


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 01/05/2022 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TK Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1.Chào mừng và thông báo .................................................... Mục sư Quản Nhiệm
-2. Khai Trình Tài Chánh ......................................................... Thủ Quỹ Hội Thánh
*3. Đọc Bài Tín Điều các Sứ-đồ ............................................... Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: II Ti-mô-thê 3:14-4:5 .................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Con cái Chúa & các ban ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. ÔB. Lê Thanh Toàn
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 18:15-17 ........................................ Cô Hoàng Sylvie
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Cô Hoàng Sylvie
-8. Giảng lời Chúa:
"Những nguyên tắc sống đạo" (bài 74)
                                                                           
................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-10. Tôn vinh Chúa Thánh Ca 399 ............................................. Toàn thể Hội Thánh
-11. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 24/04/2022 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TQ Lê Thanh Toàn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1.Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Lu-ca 18:13 ....................................... Toàn thể Hội Thánh

"Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng:
Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!
"

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Gia-cơ 2:1-13 ............................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Con cái Chúa & các ban ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. ÔB. Nguyễn Michel
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 18:9-14 ......................................... Bà Thái Thị Oanh
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Thái Thị Oanh
-8. Giảng lời Chúa:
"Những nguyên tắc sống đạo" (bài 73)
                                                                           
................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 17/04/2022 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Lê Thị Kim Thu
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
*1. Đồng ca......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Giăng 11:25-26 ................................... Toàn thể Hội Thánh

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống;
kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.
Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?
"

*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Hợp ca: "Je loue ton Nom" ............................................... Ban Thiếu Nhi
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ma-thi-ơ 28:1-10 ........................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Song ca: "Từ đồi Gô-gô-tha" ............................................ Cô Hiếu & Cô Hồng Vân
*4. Cầu nguyện cho đất nước và Hội Thánh ................................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
*5. Đọc Kinh Thánh: Mác 16:9-20 ........................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-6. Đơn ca: "Chiều trên đồi Gô-gô-tha" .................................. Cô Đinh Thị Hiếu
-7. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. A.Lê Thanh Toàn & A.Nguyễn Thánh Ngôn
*8. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*9. Đọc Kinh Thánh: Giăng 11:7-27 ......................................... Bà Đặng Ánh Lan
*10. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Bà Đặng Ánh Lan
-11. Giảng lời Chúa:
"Sứ điệp Phục Sinh của Đức Chúa Giê-xu"
                                                                           
................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*12. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng - TẾT NHÂM DẦN - Chúa Nhựt 30/01/2022 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Bà Lê Thị Kim Thu
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng & chúc Tết & Thông báo..................................... Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Giô-suê 1:8 .......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm,
hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong;
vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước
"

*4. Cầu nguyện khai lễ ........................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi Thiên 1:1-6 .............................. Toàn thể Hội Thánh
-3. Đơn ca: "Chúa mãi là mùa Xuân"  ..................................... Bà Ayun Priscille
*4. Cầu nguyện cho đất nước và Hội Thánh ................................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Mừng Xuân" ...................................................... Cô Hồng Vân
-6.
Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. AC Hồ Văn Út Một
*7. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*8. Đọc Kinh Thánh: Giô-suê 1:7-9 ......................................... Bà Nguyễn Michel
*9. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Nguyễn Michel
-10. Giảng lời Chúa: "Thành công và thịnh vượng" ........... Mục sư Đỗ Hữu Ban
*11. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................ TĐ Đỗ Hoàng Anh
*12. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-13. Phát quà Tết .................................................................. Ban Chấp Hành Hội Thánh

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn BìnhChương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 23/01/2022 lúc 14g30

Chủ Tọa :                                 Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Bà Ayun Priscille
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Cô-rinh-tô 4:1-2 .............................. Toàn thể Hội Đồng

"Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ,
và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại,
cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành
"

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm
-4. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 4:1-5 .................................. NV Bà Lê Thị Kim Thu
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ NV Bà Lê Thị Kim Thu
-7. Giảng lời Chúa:
"Người hầu việc Chúa" ...................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. TQ.Lê Thanh Toàn & TK.Nguyễn Thánh Ngôn

II. Hội Đồng :

-1. Tôn vinh Chúa................................................................. Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ...................................... Mục sư Quản Nhiệm
-3. Kiểm danh sách đại biểu ................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ...................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Tường trình thành quả năm 2021 ........................................ Mục sư Quản Nhiệm
-6. Tường trình tài chánh Hội Thánh năm 2021 ........................... Hội Thánh & các Ban Ngành
-7. Tường trình của soát sổ viên ............................................. Soát sổ viên
-8. Bầu cử Quản Nhiệm Hội Thánh & Chấp Sự Nữ ........................ Toàn thể Hội Đồng
-9. Trình diện tân Ban Chấp Sự 2022 ........................................ các Chấp Sự
*10. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ..................................... Toàn thể Hội Đồng
*11. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư Quản Nhiệm

III. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Sự :

-1. Bầu cử Tân Ban Chấp Hành ................................................. các Chấp Sự
-2. Đề cử các ủy ban đặc trách ............................................... Ban Chấp Hành
-3. Bàn luận công việc Chúa .................................................... Ban Chấp Hành


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 19/12/2021 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Bà Lê Thị Kim Thu
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Phi-líp 2:10-11 .................................... Toàn thể Hội Thánh

"Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất,
  bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa,
  mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha."


*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Đêm yên lặng" .................................................. Ban Hát Lễ
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Giăng 1:1-18 ................................. Toàn thể Hội Thánh
-3. Hợp ca: "Sur la paille fraiche" ........................................... Ban Ấu Nhi
-4. Đơn ca: "Ước vọng đêm thánh" ........................................ Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*5. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ............................... Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-6. Đơn ca: "Giáng Sinh xưa và nay" ...................................... Cô Hồng Vân
-7. Đọc Thánh Sử: Lu-ca 2:1-21 ............................................. Bà Lê Thị Kim Thu
-8. Đơn ca: "Đêm trần thế mong chờ" ..................................... Bà Ayun Priscille
*9. Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11 .......................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
*10. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-11. Đơn ca: "Giấc mơ thanh bình" ......................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-12. Giảng lời Chúa: "Danh của Đấng Cứu Thế" ................. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*13. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-14. Hợp ca: "Nô-ên đầu tiên" ................................................ Ban Hát Lễ
*15. Lạc hiến & Cầu nguyện ..................................................... AC Lê Văn Tâm
-16. Phát quà Giáng Sinh ......................................................... Ban tổ chức

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng

Lễ Cảm Tạ 35 năm Thành Lập Hội Thánh Paris

Chúa Nhựt 10/10/2021 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Nghị viên Bà Lê Thị Kim Thu

Tiếp tân & Trật tự:                    Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Chào mừng và thông báo ................................................ Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Cô-rinh-tô 1:4 ................................ Toàn thể Hội Thánh

"Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được
Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ


*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể Hội Thánh

-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi thiên 100:1-5
....................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Đơn ca: "Xin Ngài thương con" ..................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho Hội Thánh và Việt Nam ............................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Thằm tạ ơn Chúa" .......................................... Bà Ayun Priscille
-6. Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris  ........................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-7. Đơn ca: "Tâm giao với Giê-xu" ..................................... Cô Nguyễn Kiều Mi
-8. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể Hội Thánh

-9. Lạc hiến và cầu nguyện cho Hội Thánh .............................. Ông Bà Lê Thanh Toàn
-10. Đơn ca: "Nguyện tôi là nguồn phước" ........................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
*11. Đọc Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:1-9 ............................... Cô Lê Ngọc Anh
*12. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ............................................. Cô Lê Ngọc Anh
-13. Giảng lời Chúa: "Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời"

                                                   ...................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

*14. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .............................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................
Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình