Hội thánh ParisChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 21/07/2024 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TK Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Phi-e-rơ 4:7 ..................................... Toàn thể Hội Thánh

"Sự cuối cùng của muôn vật đã gần;
vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện
."

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II . Chính Lễ:

*1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh Đối Đáp: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 ............... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ............................................................... Ban hát Hội thánh, các con cái Chúa
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................ ÔB Lê Văn Tâm
*5. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 4:7-11 ................................... Bà Lê Thị Kim Thu
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ...............................................
Bà Lê Thị Kim Thu
-8. Giảng lời Chúa: "Sự cuối cùng của muôn vật đã gần"
                                                           ......................................... Chấp sự Priscille Ayun

*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất Lễ :

*1. Cầu nguyện chung  ......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Cầu nguyện tất lễ ........................................................... Mục sư Nguyễn Văn BìnhDỰ PHẦN CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHỰT 28/07/2024 lúc 15g30

-Hướng Dẫn Chương Trình .................................. CS Đặng Ánh Lan
-Lạc Hiến & Cầu Nguyện .................................... AC Hồ Văn Út Một
-Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện ........................... Cô Lê Thị Phước Ân
-Giảng Lời Chúa ................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
Chương Trình Thờ Phượng Lễ Cha Mẹ Chúa Nhựt 16/06/2024 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
*1. Đồng ca......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Châm Ngôn 17:6 .................................. Toàn thể Hội Thánh

"Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu;
Còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha
."

*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Ấm áp gia đình"....................... ......................... Ban Hát Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi Thiên 128:1-6 ......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Hợp ca: "Cám ơn cha mẹ" ............................................... Ban Thiếu Nhi
-4. Hợp ca: "Reçois ma vie" ................................................. Ban Thanh Thiếu Niên
*5. Cầu nguyện cho đất nước và Hội Thánh ............................... Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-6. Đơn ca: "Như lời Ngài đã hứa" ......................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*7. Đọc Kinh Thánh & Cầu nguyện: Châm Ngôn 17:1-6 .............. Cô Trần Thị Ngọc Hà
-8. Đơn ca: "Nghĩa mẹ tình cha"............................................ Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Sứ điệp Lễ Cha Mẹ: "Triều thiên vinh hiển"................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*10. Cầu nguyện cho Hội Thánh ............................................... 
Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. AC Nguyễn Thánh Đạo
*12. Hợp ca: "Gia đình trong Chúa" ....................................... Ban Tớp Ca
-13. Lời tri ân .......................................................................
Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................. Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh Chúa ............................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành ................................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-x. Tiệc Thông Công Mừng Lễ Cha Mẹ ......................................... Toàn thể Hội Thánh
Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 09/06/2024 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Lê Thị Ngọc Lâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Công vụ các Sứ-đồ 4:36-37 ................. Toàn thể Hội Thánh

"Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi,
  về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ, có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.
"

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II . Chính Lễ:

*1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh Đối Đáp: Thi Thiên 128:1-6 ........................ Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ............................................................... Ban hát Hội thánh, các con cái Chúa
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................ AC Đặng Hữu Khánh
*5. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Công vụ các Sứ-đồ 4:32-37 .................... Bà Lê Thị Kim Thu
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ............................................... Bà Lê Thị Kim Thu
-8. Giảng lời Chúa:
"Giô-sép, biệt danh Ba-na-ba" (bài 1)
                                                                                              .............. Mục sư Nguyễn Văn Bình

*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất Lễ :

*1. Cầu nguyện chung  ......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước .................................................................... Mục sư Nguyễn Văn BìnhChương Trình Thờ Phượng LỄ PHỤC SINH Chúa Nhựt 31/03/2024 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
*1. Đồng ca......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: I Cô-rinh-tô 15:3-4 .............................. Toàn thể Hội Thánh

"Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh,
ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh;
Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh
"

*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Niềm vui trong Chúa Phục sinh" .......................... Ban Hát Hột Thánh
-2. Hợp ca: "En Jésus seul" & "Chỉ trong Đấng Christ" ............. Ban Thanh Niên
-3. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ma-thi-ơ 28:1-10 ........................... Toàn thể Hội Thánh
-4. Hợp ca: "Chúa sống" ....................................................... Ban Thiếu Nhi
-5. Đơn ca: "Giê-xu, Chúa tôi yêu" ......................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*6. Cầu nguyện cho đất nước và Hội Thánh ................................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-7. Đơn ca: "Thánh thủ" ........................................................ Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
-8. Hợp ca: "Giê-xu Đấng phục sinh" ...................................... Tốp ca
-9. Đơn ca: "Nguồn sự sống" ................................................. Bà Ayun Priscille
*10. Đọc Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:1-11 ............................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-11. Giảng lời Chúa: "Sứ điệp trọng yếu của Tin Lành"...... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*12. Cầu nguyện cho thân hữu và Hội Thánh ............................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13. Hợp ca: "Chúa gánh tội cho loài người" ............................. Ban Tốp ca
-14. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. A.Lê Thanh Toàn & A.Lê Văn Tâm
-15. Lời tri ân .........................................................................
Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................. Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh Chúa ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành ............................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

-4. Tiệc Mừng Chúa Phục Sinh .................................................. Toàn thể Hội Thánh


Chương Trình Thờ Phượng - TẾT VIỆT NAM - Chúa Nhựt 11/02/2024 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

*1. Đồng ca ......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng & Chúc Tết ..................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Xuân cảm tạ"  ................................................... Ban hát Hội Thánh
-2. Hợp ca: "Merci Seigneur"  ................................................ Ban Thanh Thiếu Niên
-3. Đơn ca: "Mùa Xuân ước mơ"  ........................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho quê hương và Hội Thánh .............................. Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Hợp ca: "Tu peux naître de nouveau"
                 & "Dieu est bon pour moi"
  ...................................... Các em Thiếu Nhi
-6. Đơn ca: "Mưa phước hạnh"  .............................................. Cô Ayun Priscille
*7. Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện: Ma-thi-ơ 2:1-12 ................... Cô Lê Thị Kim Thu
*8. Cầu Nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Cô Lê Thị Kim Thu
-9. Đơn ca: "Giê-xu là mùa Xuân" .......................................... Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
-10. Giảng lời Chúa: "Con Đường" ........................................ Mục sư Huỳnh Thanh Tùng
*11. Cầu nguyện cho thân hữu va tín hữu .................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12. Đơn ca: "Vạn lời chúc Xuân"  ........................................... Cô Đinh Thị Hiếu
-13. Dâng hiến & cầu nguyện đầu năm ........................................ Lê Thanh Toàn & Nguyễn Thánh Ngôn
*14. Đồng ca ......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-15. Lời Tri Ân ........................................................................ Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................. Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ..................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành ................................................................ Mục sư Huỳnh Thanh Tùng

-4. Tiệc Mừng Xuân 2024 ..........................................................
Toàn thể Hội Thánh
Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 04/02/2024 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TQ Lê Thanh Toàn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
-2. Khai Trình Tài Chánh ....................................................... Thủ quỹ Hội Thánh
*3. Đọc Tín Điều các Sứ-đồ .................................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II . Chính Lễ:

*1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh Đối Đáp: Ê-xê-chi-ên 36:22-28 ................. Toàn thể Hội Thánh
-3. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................ ÔB Hồ Văn Út Một
*4. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*5. Đọc Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:16-21 ............................. Cô Trần Marion
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Trần Marion
-7. Giảng lời Chúa:
"Mọi sự đều trở nên mới" .................. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
*9. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 ............................................ Toàn thể Hội Thánh
-10. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất Lễ :

*1. Cầu nguyện chung  ......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát tôn vinh .................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước .................................................................... Mục sư Quản NhiệmChương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 28/01/2024 lúc 14g30

Chủ Tọa :                                 Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    TK Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Lu-ca 19:17 ....................................... Toàn thể Hội Đồng

"Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn,
  ngươi sẽ được cai trị mười thành.
"

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm
-4. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 19:11-28 ..................................... NV Lê Thị Kim Thu
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ............................................... NV Lê Thị Kim Thu
-7. Giảng lời Chúa:
"Phục vụ Chúa" ................................... Mục sư  Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. NV Đặng Ánh Lan & NV Ayun Priscille

II. Hội Đồng :

-1. Tôn vinh Chúa................................................................. Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ...................................... Mục sư Quản Nhiệm
-3. Kiểm danh sách đại biểu ................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ...................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Tường trình thành quả năm 2023 ........................................ Mục sư Quản Nhiệm
-6. Tường trình tài chánh Hội Thánh năm 2023 ........................... Hội Thánh & các Ban Ngành
-7. Tường trình của soát sổ viên ............................................. Soát sổ viên: Đặng Ánh Lan & Lê Thị Cẩm Nhung
-8. Bầu cử Chấp Sự Nữ ......................................................... Toàn thể Hội Đồng
-9. Trình diện tân Ban Chấp Sự 2024 ........................................ các Chấp Sự
*10. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ..................................... Toàn thể Hội Đồng
*11. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư Nguyễn Văn Bình

III. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Sự :

-1. Bầu cử Tân Ban Chấp Hành ................................................ các Chấp Sự
-2. Đề cử các ủy ban đặc trách ............................................... Ban Chấp Hành
-3. Bàn luận công việc Chúa .................................................... Ban Chấp Hành


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 17/12/2023 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

*1. Đồng ca ......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng và thông báo ................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Ê-sai 9:1 ............................................. Toàn thể Hội Thánh

"Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng
đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.
"

*4. Cầu nguyện khai lễ ............................................................ Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Bên Đấng Cứu Thế" ............................................ Ban hát Hội Thánh
-2.
Đọc Kinh Thánh đối đáp: Lu-ca 2:1-20 .................................. Toàn thể Hội Thánh
-3. Hợp ca: "Tiếng hát thiên binh" /
                    "Les anges dans nos campagnes"
.......................... Ban Thanh Thiếu Nhi

-4. Đơn ca: "Món quà yêu thương" ......................................... Lê Thị Cẩm Nhung
*5. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ................................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-6. Hợp ca: "Ánh sao trong hồn con" ....................................... Ban Thiếu Nhi
-7. 
Đơn ca: "Thông điệp đêm Nô-ên" ...................................... Nguyễn Lê Thanh Thủy
-8. Song ca: "Đêm yêu thương" .............................................. Nhật Hồng & Lâm Lê
*9. Đọc Kinh Thánh: Ê-sai 9:1-6 & Cầu nguyện
 ........................... Lê Thị Kim Thu
-10. Đơn ca: "Đêm thánh" ..................................................... Nguyễn Thánh Ngôn
-11. Giảng lời Chúa: "Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn"
                                                                                                   
............. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*12. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-13. Đơn ca: "Sao miềng đông" ................................................ Bà Ayun Priscille
-14.
Đơn ca: "Chúa Giê-xu lâm phàm" ..................................... Hồng Vân
-15.
Đơn ca: "Khi Chúa vào đời" .............................................. Ngọc Cẩm
*16. Lạc hiến & Cầu nguyện ..................................................... AC Nguyễn Thanh Tùng
-17. Hợp ca: "Đấng được xức dầu đã đến" ................................ Ban Tốp Ca Hội Thánh
-18. Phát quà Giáng Sinh .......................................................... Ban tổ chức

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình

-Tiệc Mừng Giáng Sinh 2023 .................................................... Toàn thể Hội Thánh & Quan KháchChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 10/12/2023 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TQ Lê Thanh Toàn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Phi-líp 4:8 .................................. Toàn thể Hội Thánh

"Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi .... có tiếng tốt, ...., thì anh em phải nghĩ đến."

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II . Chính Lễ:

*1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh Đối Đáp: Châm Ngôn 22:1-12 .................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ............................................................... Con cái Chúa, các ban ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................ ÔB Hồ Văn Út Một
*5. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 4:8-9 .......................................... Cô Hdjong Hdek
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Hdjong Hdek
-8. Giảng lời Chúa:
"Những điều cần phải nghĩ đến" (bài 4)
                                                                                  
........ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
III. Tất Lễ :

*1. Cầu nguyện chung  ......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát tôn vinh .................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước .................................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng

Lễ Kỷ Niệm 37 năm Thành Lập Hội Thánh Paris

Chúa Nhựt 08/10/2023 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy

Tiếp tân & Trật tự:                    Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

*1. Đồng ca ...................................................................... Toàn thể Hội Thánh

-2. Chào mừng và thông báo ................................................ Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Ma-thi-ơ 16:18 .................................. Toàn thể Hội Thánh

"Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy,
  các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó."


*4. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Ta bienveillance" ............................................ Ban Thanh Thiếu Niên

-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Công vụ các Sứ-đồ 2:36-47 ......... Toàn thể Hội Thánh

-3. Hợp ca: "Je suis né pour Te louer" .................................. Ban Thiếu Nhi

-4. Lược sử Hội Thánh Paris  ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*5. Cầu nguyện cho Quê Hương & Hội Thánh ............................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-6. Đơn ca:"Về" ................................................................. Cô Lê Thị Cẩm Nhung

-7. Song ca: "Nếu bạn đánh mất Chúa Jêsus" ....................... Nhật Hồng & Lâm Ly

-8. Lạc hiến và cầu nguyện cho Hội Thánh .............................. ÔB Lê Thanh Toàn
-9. Đơn ca: "Công việc của Đức Chúa Trời" ........................... Bà Ayun Priscille

*10. Đồng ca ..................................................................... Toàn thể Hội Thánh


*11. Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-20 ............................... Bà Ayun Priscille
-12. Giảng lời Chúa: 
"Hội Thánh" ........................... Mục sư Nguyễn Văn Bình


*13. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .............................. Các con cái Chúa

*14. Đồng ca ..................................................................... Toàn thể Hội Thánh

-15. Ghi ơn những người hầu việc Chúa .................................... Đại diện Hội Thánh

-16. Lời tri ân ..................................................................... Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :
-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Cầu nguyện tất lễ ............................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-4. Dự Tiệc thông công .......................................................... Toàn thể con cái ChúaChương Trình Thờ Phượng Lễ Cha Mẹ Chúa Nhựt 18/06/2023 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TK Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
*1. Đồng ca......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Ê-phê-sô 6:4 ...................................... Toàn thể Hội Thánh

"Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ,
hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó
"

*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Chúa yêu em" / "Jésus m'aime" ......................... Ban Thiếu Nhi
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ê-sai 46:3-13 ............................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Hợp ca: "Vase d'argile" ................................................... Ban Thanh Thiếu Niên
*4. Cầu nguyện cho đất nước và Hội Thánh ................................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Khi buồn hãy tìm đến Chúa" ............................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*6. Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4 ....................................... Bà Ayun Priscille
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Ayun Priscille
-8. Song ca: "Ngàn lời chúc tôn"
............................................. Hồng Vân & Hiếu
-9. Giảng lời Chúa: "Bổn phận Cha Mẹ đối với con cái"...... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*10. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-11. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. AC Nguyễn Thánh Đạo
*12. Đồng ca ......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-13. Lời tri ân .........................................................................
Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................. Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh Chúa ............................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành ................................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-4. Tiệc Thông Công Mừng Lễ Cha Mẹ ......................................... Toàn thể Hội Thánh
Chương Trình Thờ Phượng Lễ Mẹ Chúa Nhựt 04/06/2023 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TQ Lê Thanh Toàn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
-2. Khai Trình Tài Chánh ....................................................... Thủ quỹ Hội Thánh
*3. Đọc Tín Điều các Sứ-đồ .................................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II . Chính Lễ:

*1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh Đối Đáp: Châm Ngôn 1:1-9 ....................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Làm chứng trại lễ Ngũ Tuần bên Đức .................................. Cô Lê Thị Phước Ân
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................ Cô Ngọc Cẩm & Cô Hồng Vân
*5. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 2:36-40 ....................................... Cô Lê Ngọc Anh
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Lê Ngọc Anh
-8. Giảng lời Chúa:
"Nữ tiên Tri An-ne
" ........................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
*10. Tặng hoa cho các người làm mẹ ....................................... Ban Tổ Chức
*11. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 .......................................... Toàn thể Hội Thánh
-12. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất Lễ :

*1. Cầu nguyện chung  ......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát tôn vinh .................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Quản Nhiệm


Chương Trình Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 09/04/2023 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
*1. Đồng ca......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Giăng 20:8-9 ...................................... Toàn thể Hội Thánh

Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin.
Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Jêsus phải từ kẻ chết sống lại
"

*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Au-dessus de tout" ............................................ Ban Thanh Thiếu Niên
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ma-thi-ơ 28:1-10 ........................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Đơn ca: "Đấng chết rồi sống lại" ....................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho đất nước và Hội Thánh ................................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Hợp ca: "Hy vọng trong Chúa Phục Sinh" ........................... Ban hát Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Mác 16:9-20 ........................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7. Song ca: "Đồi Gô-gô-tha chốn xư
...................................... Cô Hồng Vân & Cô Hiếu
*8. Đọc Kinh Thánh: Giăng 20:1-29 ......................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
*9. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-10. Tớp ca: "Đấng sống muôn đời"
........................................ Ban Tớp ca
-11. Giảng lời Chúa: "Đức Chúa Giê-xu Phục Sinh"............. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*12. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-13. Đơn ca: "Chúa sống trong tôi".......................................... Bà Ayun Priscille
-14. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. ÔB Lê Thanh Toàn
*15. Đồng ca ......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-16. Lời tri ân .........................................................................
Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................. Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh Chúa ............................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành ................................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-4. Tiệc Thông Công Mừng Chúa Phục Sinh .................................. Toàn thể Hội ThánhChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 26/03/2023 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TQ Lê Thanh Toàn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Giăng 10:1-2 ..................................... Toàn thể Hội Thánh

"Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên,
nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp.
Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên"


*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II . Chính Lễ:

*1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh Đối Đáp: Thi Thiên 23:1-6 .......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ............................................................... Con cái Chúa, các ban ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................ AC Hồ Văn Út Một
*5. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Giăng 10:1-18 ........................................ Cô Trần Thị Ngọc Hà
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Trần Thị Ngọc Hà
-8. Giảng lời Chúa:
"Những nguyên tắc sống đạo" (101) .. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất Lễ :

*1. Cầu nguyện chung  ......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát tôn vinh .................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước .................................................................... Mục sư Quản Nhiệm