Hội thánh ParisChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 24/10/2021 lúc 15g30


Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Bà Ayun Priscille
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Lu-ca 11:23 ........................................ Toàn thể Hội Thánh

"Phàm ai không theo ta, thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta, thì tan lạc."

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Giăng 6:52-71 ............................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Các con cái Chúa & Các Ban Ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. ÔB Nguyễn Michel
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 11:23-28 ........................................ Cô Đinh Thị Hiếu
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn .................................................. Cô Đinh Thị Hiếu
-8. Giảng lời Chúa: "
Những nguyên tắc sống đạo" (bài 56)
                                                                   
....................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


DỰ PHẦN CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHỰT 31/10/2021 lúc 15g30

-Tiếp Tân ....................................................... Ban Tiếp Tân
-Hướng Dẫn Chương Trình ................................. TQ Lê Thanh Toàn                        
-Lạc Hiến & Cầu Nguyện .................................... ÔB Hồ Văn Út Một
-Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện .......................... Bà Thái Thị Oanh
-Giảng Lời Chúa ............................................... Truyền đạo Đỗ Hoàng Anh


Chương Trình Thờ Phượng

Lễ Cảm Tạ 35 năm Thành Lập Hội Thánh Paris

Chúa Nhựt 10/10/2021 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Nghị viên Bà Lê Thị Kim Thu

Tiếp tân & Trật tự:                    Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Chào mừng và thông báo ................................................ Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Cô-rinh-tô 1:4 ................................ Toàn thể Hội Thánh

"Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được
Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ
"

*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể Hội Thánh

-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi thiên 100:1-5 ....................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Đơn ca: "Xin Ngài thương con" ..................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho Hội Thánh và Việt Nam ............................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Thằm tạ ơn Chúa" .......................................... Bà Ayun Priscille
-6. Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris  ........................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-7. Đơn ca: "Tâm giao với Giê-xu" ..................................... Cô Nguyễn Kiều Mi
-8. Tôn vinh Chúa .............................................................. Toàn thể Hội Thánh

-9. Lạc hiến và cầu nguyện cho Hội Thánh .............................. Ông Bà Lê Thanh Toàn
-10. Đơn ca: "Nguyện tôi là nguồn phước" ........................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
*11. Đọc Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:1-9 ............................... Cô Lê Ngọc Anh
*12. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ............................................. Cô Lê Ngọc Anh
-13. Giảng lời Chúa: "Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời"

                                                   ...................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

*14. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .............................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :
-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình
Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 15/08/2021 lúc 15g00


Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Lê Thị Kim Thu
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Lu-ca 9:23 .......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta,
phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta
"

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Rô-ma 6:1-14 ............................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Các con cái Chúa & Các Ban Ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. AC Nguyễn Thánh Ngôn
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 9:23-27 ......................................... Bà Nguyễn Michel
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Nguyễn Michel
-8. Giảng lời Chúa: "
Những nguyên tắc sống đạo" (bài 48)
                                                                   
....................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 27/06/2021 lúc 15g00

Chủ Tọa :                                 Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    TQ Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Công vụ các Sứ-đồ 20:28 .................... Toàn thể Hội Đồng

"Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc,
để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình
"

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm
-4. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: Công vụ các Sứ-đồ 20:28-36 ................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7. Giảng lời Chúa:
"Người được Đức Thánh Linh lập lên coi sóc Hội Thánh"
                                                                         
................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. Anh Chị Nguyễn Thánh Ngôn

II. Hội Đồng :

-1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ..................................... Mục sư Quản Nhiệm
-3. Kiểm danh sách đại biểu ................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ...................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Tường trình thành quả năm 2020 ........................................ Mục sư Quản Nhiệm
-6. Tường trình tài chánh Hội Thánh năm 2020 ........................... Hội Thánh & các Ban Ngành
-7. Tường trình của soát sổ viên ............................................. Soát sổ viên
-8. Bầu cử Quản Nhiệm Hội Thánh & Chấp Sự Nam ....................... Toàn thể Hội Đồng
-9. Trình diện tân Ban Chấp Sự 2021 ........................................ các Chấp Sự
*10. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ..................................... Toàn thể Hội Đồng
*11. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư Quản Nhiệm

III. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Sự :

-1. Bầu cử Tân Ban Chấp Hành ................................................. các Chấp Sự
-2. Đề cử các ủy ban đặc trách ................................................ Ban Chấp Hành
-3. Bàn luận công việc Chúa ..................................................... Ban Chấp Hành

Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 04/04/2021 lúc 15g00

LỄ PHỤC SINH

Hướng Dẫn Chương Trình :    TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
-2. Khai Trình Tài Chánh ......................................................... Thủ Quỹ Hội Thánh
*3. Đọc Bài Tín Điều các Sứ-đồ ............................................... Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Giăng 20:1-18 .............................. Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Các con cái Chúa & Các Ban Ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. AC Nguyễn Thánh Ngôn
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Thi Thiên 2:1-12 ...................................... Bà Đặng Ánh Lan
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Đặng Ánh Lan
-8. Giảng lời Chúa: "Thi thiên về sự Khổ Nạn, Phục Sinh và Tái Lâm
                            của Đức Chúa Giê-xu" 
....................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .................................. Các con cái Chúa
-10. Tôn vinh Chúa Thánh Ca 399 ............................................. Toàn thể Hội Thánh
-11. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 28/02/2021 lúc 15g00

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Bà Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Thi Thiên 25:12-13 .............................. Toàn thể Hội Thánh

"Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va?
Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.
Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an.
Và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp."

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi Thiên 128:1-6 .......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Các con cái Chúa & Các Ban Ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Ông Bà Lê Thanh Toàn
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Thi Thiên 25:11-22 ................................... Cô Hoàng Sylvie
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Cô Hoàng Sylvie
-8. Giảng lời Chúa: "Phước hạnh của người kính sợ Chúa" (bài 1)
                                                                         .................. Mục sư Nguyễn Văn Bình

*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng - TẾT TÂN SỬU - Chúa Nhựt 14/02/2021 lúc 15g00

Hướng Dẫn Chương Trình :    TQ. Trương Hoàng Phương Tâm
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và chúc Tết ................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*2. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc chung Kinh Thánh: Thi Thiên 1:1-6 ............................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Đơn ca: "Chúa yêu thương" ............................................. Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-4. Ngâm thơ: "Đón Xuân có Chúa" ........................................ Cô TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-5. Đơn ca: "Mùa Xuân tìm thấy" ........................................... Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
-6.
Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. AC Nguyễn Thanh Tùng
*7. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*8. Đọc Kinh Thánh: Thi thiên 50:1-15 ..................................... Bà Đặng Ánh Lan
*9. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Đặng Ánh Lan
-10. Giảng lời Chúa: "Định hướng cuộc đời nhân ngày Tết"
                                                           ...........................
..... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*11. Cầu nguyện cho quê hương và Hội Thánh ............................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12. Phát quà Tết .................................................................. Ban Chấp Hành Hội Thánh
III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 20/12/2020 lúc 15g00

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Bà Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Giăng 4:9 .......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy:
Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống"

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Giăng 1:1-18 ................................ Toàn thể Hội Thánh
-3. Đơn ca: "Huyền diệu đêm thánh" ..................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh .............................. Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Thông điệp đêm Nô-ên" ...................................... Bà Ayun Priscille
-6. Đọc Thánh Sử: Lu-ca 2:1-21 ............................................ TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7. Đơn ca: "Đêm yên lặng" .................................................. Nguyễn Kiều Mi
-8. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. AC Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Song ca: "Chúa đã tới" .................................................... Priscille & Ngọc Cẩm
*10. Đọc Kinh Thánh: I Giăng 4:7-10 ......................................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm
*11. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-12. Đơn ca: "Tình yêu Thiên Chúa" ........................................ Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-13. Giảng lời Chúa: "Con Một của Đức Chúa Trời đến thế gian"
                                                                           ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*14. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-15. Phát quà Giáng Sinh ......................................................... Ban tổ chứa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 20/12/2020 lúc 15g00


Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Bà Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Giăng 4:9 .......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy:
Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống"

*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Giăng 1:1-18 ................................ Toàn thể Hội Thánh
-3. Đơn ca: "Huyền diệu đêm thánh" ..................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh .............................. Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Thông điệp đêm Nô-ên" ...................................... Bà Ayun Priscille
-6. Đọc Thánh Sử: Lu-ca 2:1-21 ............................................ TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7. Đơn ca: "Đêm yên lặng" .................................................. Nguyễn Kiều Mi
-8. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. AC Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Song ca: "Chúa đã tới" .................................................... Priscille & Ngọc Cẩm
*10. Đọc Kinh Thánh: I Giăng 4:7-10 ......................................... Cô Trương Hoàng Phương Tâm
*11. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-12. Đơn ca: "Tình yêu Thiên Chúa" ........................................ Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-13. Giảng lời Chúa: "Con Một của Đức Chúa Trời đến thế gian"
                                                                           ................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*14. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-15. Phát quà Giáng Sinh ......................................................... Ban tổ chứa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn BìnhThông cáo Dịch Corona 30/10/2020 (PDF)

Noisiel ngày 30 tháng 10 năm 2020

Kính gởi :
-Ban Chấp Hành
-Con cái Chúa
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris,

Thưa quý con cái Chúa,

Đại dịch Corona virus đã lây lan có tác hại rất lớn tại nước Pháp, sau tuyên bố của Tổng Thống Pháp ngày 28/10/2020 và của Thủ Tướng Chính phủ ngày 29/10/2020, đã ban hành những phương án hạn chế lây lan đại dịch, trong đó có liên quan đến sự thờ phượng Chúa của Hội Thánh Chúa tại Paris của chúng ta. Theo đó, kể từ ngày hôm nay 30/10/2020 cho tới đầu tháng 12/2020 mọi thánh lễ thờ phượng Chúa tại nhà thờ đều bị ngăn cấm, vì vậy, với tư cách là Mục sư Quản Nhiệm, tôi xin thông báo đến quý con cái Chúa trong suốt tháng 11/2020 sẽ không có lễ thờ phượng Chúa tại nhà thờ số 172 Boulevard Vincent Auriol, 75 013 Paris. Lần nhóm thờ phượng lần tới nhằm Chúa nhựt 06/12/2020 (nếu không có gì thay đổi).
Để tinh thần thờ phượng Chúa được nuôi dưỡng, xin quý con cái Chúa vui lòng nhờ cậy Chúa thực hiện các chương trình sau đây :

1. Mỗi Chúa Nhựt : đúng vào giờ thờ phượng của Hội thánh, lúc 15g30, tại nhà riêng, xin vui lòng họp gia đình thờ phượng Chúa bằng cách hát thánh ca, đọc Kinh thánh, chia sẻ lời Chúạ, có thể đọc trong quyển Sống với Thánh Kinh (nếu có) rồi cầu nguyện Chúa cho Hội Thánh, cho từng tín hữu trong Hội Thánh, xin Chúa gìn giữ bình an giữa cơn đại dịch. (nếu có lạc hiến, xin để vào phong bì, để khi gặp Thủ quỹ Hội Thánh giao lại) vì dù không nhóm lại tại nhà thờ nhưng mọi chi phí hằng tháng của Hội thánh cũng vẫn phải chi ra như thường.

Buổi tối, lúc 21g30 quý con cái Chúa có thể thờ phượng Chúa online với Hội Thánh Akron (Hoa kỳ)  như các lần trước trên facebook, bấm chữ « Ban Phụ Nữ Akron ». Hoặc nghe giảng online của Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam bất cứ lúc nào, xin vào Facebook ; bấm https//facebook.com/tonglienhoi sẽ nghe những bài giảng bồi linh.

2. Mỗi chiều Thứ Tư trong tuần : là giờ cầu nguyện của Hội Thánh, dù đi làm, ở nhà, xin dành thì giờ cầu nguyện cho Hội Thánh và con cái Chúa. Riêng tại nhà, con cái Chúa hát thánh ca, đọc Kinh thánh (theo quyển Sống với Thánh Kinh (nếu có) rồi đọc lời giảng giải, sau đó cầu nguyện cho Hội thánh và cho con cái Chúa từng người.

3.Cầu nguyện xin Chúa cho những người lớn tuổi trong Hội Thánh để Chúa gìn giữ, thêm sức. Đặc biệt cầu nguyện cho Anh Hồ văn Út Một vào bệnh viện về bịnh tim mạch, anh Nguyễn Hữu Trung đang dưỡng bệnh.
Cầu xin Chúa ở cùng, che chở, gìn giữ và ban bình an cho quý con cái Chúa yêu dấu.

Thân mến trong tình thương của Chúa,
Mục sư Nguyễn văn Bình
Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris.


ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc