Hội thánh ParisChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 24/09/2023 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Lê Thị Kim Thu
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Giăng 21:15 ....................................... Toàn thể Hội Thánh

"Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng:
Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng?
Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa."

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II . Chính Lễ:

*1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh Đối Đáp: Thi Thiên 79:3-13 ........................ Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................ Con các Chúa & Các Ban Ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................ AC Lê Văn Tâm
*5. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Giăng 21:15-25 ...................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-8. Giảng lời Chúa:
"Những nguyên tắc sống đạo" (115) .. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất Lễ :

*1. Cầu nguyện chung  ......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát tôn vinh .................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước .................................................................... Mục sư Nguyễn Văn BìnhDỰ PHẦN CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHỰT 01/10/2023 lúc 15g30

-Hướng Dẫn Chương Trình .................................. TK Nguyễn Thánh Ngôn
-Lạc Hiến & Cầu Nguyện .................................... AC  Hồ Văn Út Một
-Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện ........................... Cô Trần Marion
-Giảng Lời Chúa ................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
Chương Trình Thờ Phượng Lễ Cha Mẹ Chúa Nhựt 18/06/2023 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TK Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
*1. Đồng ca......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Ê-phê-sô 6:4 ...................................... Toàn thể Hội Thánh

"Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ,
hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó
"

*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Chúa yêu em" / "Jésus m'aime" ......................... Ban Thiếu Nhi
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ê-sai 46:3-13 ............................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Hợp ca: "Vase d'argile" ................................................... Ban Thanh Thiếu Niên
*4. Cầu nguyện cho đất nước và Hội Thánh ................................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Đơn ca: "Khi buồn hãy tìm đến Chúa" ............................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*6. Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4 ....................................... Bà Ayun Priscille
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Bà Ayun Priscille
-8. Song ca: "Ngàn lời chúc tôn"
............................................. Hồng Vân & Hiếu
-9. Giảng lời Chúa: "Bổn phận Cha Mẹ đối với con cái"...... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*10. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-11. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. AC Nguyễn Thánh Đạo
*12. Đồng ca ......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-13. Lời tri ân .........................................................................
Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................. Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh Chúa ............................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành ................................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-4. Tiệc Thông Công Mừng Lễ Cha Mẹ ......................................... Toàn thể Hội Thánh
Chương Trình Thờ Phượng Lễ Mẹ Chúa Nhựt 04/06/2023 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TQ Lê Thanh Toàn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
-2. Khai Trình Tài Chánh ....................................................... Thủ quỹ Hội Thánh
*3. Đọc Tín Điều các Sứ-đồ .................................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II . Chính Lễ:

*1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh Đối Đáp: Châm Ngôn 1:1-9 ....................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Làm chứng trại lễ Ngũ Tuần bên Đức .................................. Cô Lê Thị Phước Ân
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................ Cô Ngọc Cẩm & Cô Hồng Vân
*5. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 2:36-40 ....................................... Cô Lê Ngọc Anh
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Lê Ngọc Anh
-8. Giảng lời Chúa:
"Nữ tiên Tri An-ne
" ........................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
*10. Tặng hoa cho các người làm mẹ ....................................... Ban Tổ Chức
*11. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 .......................................... Toàn thể Hội Thánh
-12. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất Lễ :

*1. Cầu nguyện chung  ......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát tôn vinh .................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành ............................................................. Mục sư Quản Nhiệm


Chương Trình Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 09/04/2023 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
*1. Đồng ca......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Giăng 20:8-9 ...................................... Toàn thể Hội Thánh

Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin.
Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Jêsus phải từ kẻ chết sống lại
"

*4. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Hợp ca: "Au-dessus de tout" ............................................ Ban Thanh Thiếu Niên
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ma-thi-ơ 28:1-10 ........................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Đơn ca: "Đấng chết rồi sống lại" ....................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
*4. Cầu nguyện cho đất nước và Hội Thánh ................................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-5. Hợp ca: "Hy vọng trong Chúa Phục Sinh" ........................... Ban hát Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Mác 16:9-20 ........................................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-7. Song ca: "Đồi Gô-gô-tha chốn xư
...................................... Cô Hồng Vân & Cô Hiếu
*8. Đọc Kinh Thánh: Giăng 20:1-29 ......................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
*9. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-10. Tớp ca: "Đấng sống muôn đời"
........................................ Ban Tớp ca
-11. Giảng lời Chúa: "Đức Chúa Giê-xu Phục Sinh"............. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*12. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-13. Đơn ca: "Chúa sống trong tôi".......................................... Bà Ayun Priscille
-14. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. ÔB Lê Thanh Toàn
*15. Đồng ca ......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-16. Lời tri ân .........................................................................
Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................. Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh Chúa ............................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành ................................................................ Mục sư Nguyễn Văn Bình

-4. Tiệc Thông Công Mừng Chúa Phục Sinh .................................. Toàn thể Hội ThánhChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 26/03/2023 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TQ Lê Thanh Toàn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Giăng 10:1-2 ..................................... Toàn thể Hội Thánh

"Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên,
nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp.
Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên"


*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II . Chính Lễ:

*1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh Đối Đáp: Thi Thiên 23:1-6 .......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ............................................................... Con cái Chúa, các ban ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................ AC Hồ Văn Út Một
*5. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Giăng 10:1-18 ........................................ Cô Trần Thị Ngọc Hà
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Trần Thị Ngọc Hà
-8. Giảng lời Chúa:
"Những nguyên tắc sống đạo" (101) .. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất Lễ :

*1. Cầu nguyện chung  ......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát tôn vinh .................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước .................................................................... Mục sư Quản NhiệmChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 12/02/2023 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Giăng 8:26 ......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi; nhưng Đấng đã sai ta đến là thật,
và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian.
"

*3. Cầu nguyện khai lễ ........................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II . Chính Lễ:

*1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh Đối Đáp: Thi Thiên 32:1-11 ........................ Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ............................................................... Con cái Chúa, các ban ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................ ÔB Lê Văn Tâm
*5. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Giăng 8:20-34 ........................................ Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
-8. Giảng lời Chúa:
"Những nguyên tắc sống đạo" (98) .. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất Lễ :

*1. Cầu nguyện chung  ......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát tôn vinh .................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước .................................................................... Mục sư Quản NhiệmChương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 05/02/2023 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TK Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
-2. Khai Trình Tài Chánh ....................................................... Thủ quỹ Hội Thánh
*3. Đọc Tín Điều các Sứ-đồ .................................................. Toàn thể Hội Thánh
*4. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II . Chính Lễ:

*1. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh Đối Đáp: Rô-ma 3:21-31 ........................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................ ÔB Hồ Văn Út Một
*4. Tôn vinh Chúa ............................................................... Toàn thể Hội Thánh
*5. Đọc Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 .......................................... Cô Trần Thị Ngọc Hà
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Trần Thị Ngọc Hà
-7. Giảng lời Chúa:
"Những nguyên tắc sống đạo" (97) .. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
*9. Tôn vinh Chúa: Thánh ca 399 ............................................ Toàn thể Hội Thánh
-10. Ban Thánh Lễ Tiệc Thánh ................................................. Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất Lễ :

*1. Cầu nguyện chung  ......................................................... Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát tôn vinh .................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước .................................................................... Mục sư Quản NhiệmChương Trình Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 29/01/2023 lúc 14g30

Chủ Tọa :                                 Mục sư Nguyễn Văn Bình
Hướng Dẫn Chương Trình :    TQ Lê Thanh Toàn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Thờ Phượng:

-1. Chào mừng và thông báo ................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Mác 8:34 ........................................... Toàn thể Hội Đồng

"Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng:
Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta
"

*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm
-4. Tôn vinh Chúa................................................................ Toàn thể Hội Đồng
*5. Đọc Kinh Thánh: Mác 1:16-20 .......................................... NV Ayun Priscille
*6. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ NV Ayun Priscille
-7. Giảng lời Chúa:
"Lời kêu gọi hầu việc Chúa" ............... Mục sư Đỗ Hữu Ban
*8. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................. AC Nguyễn Thánh Đạo

II. Hội Đồng :

-1. Tôn vinh Chúa................................................................. Toàn thể Hội Đồng
-2. Tuyên bố và cầu nguyện khai mạc ...................................... Mục sư Quản Nhiệm
-3. Kiểm danh sách đại biểu ................................................... Thư Ký Hội Thánh
-4. Cử thư ký và người giúp Hội Đồng ...................................... Toàn thể Hội Đồng
-5. Tường trình thành quả năm 2022 ........................................ Mục sư Quản Nhiệm
-6. Tường trình tài chánh Hội Thánh năm 2022 ........................... Hội Thánh & các Ban Ngành
-7. Tường trình của soát sổ viên ............................................. Soát sổ viên
-8. Bầu cử Chấp Sự Nam ........................................................ Toàn thể Hội Đồng
-9. Trình diện tân Ban Chấp Sự 2023 ........................................ các Chấp Sự
*10. Cầu nguyện chung & Hát tôn vinh ..................................... Toàn thể Hội Đồng
*11. Chúc phước lành ............................................................ 
Mục sư Đỗ Hữu Ban

III. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Sự :

-1. Bầu cử Tân Ban Chấp Hành ................................................ các Chấp Sự
-2. Đề cử các ủy ban đặc trách ............................................... Ban Chấp Hành
-3. Bàn luận công việc Chúa .................................................... Ban Chấp Hành


Chương Trình Thờ Phượng - TẾT VIỆT NAM - Chúa Nhựt 22/01/2023 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Lê Thị Kim Thu
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

*1. Đồng ca ......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng & Thông báo..................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Dân số ký 6:24-26 ................................ Toàn thể Hội Thánh

"Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi!
 Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi!
 Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!
"

*4. Cầu nguyện khai lễ ........................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Đơn ca: "Chúa Xuân bình an"  .......................................... Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi Thiên 1:1-6 .............................. Toàn thể Hội Thánh
-3. Hợp ca: "Nhân ngày Xuân mới"  ........................................ Các em Thiếu Nhi
-4. Đơn ca: "Chúc mừng năm mới"  ........................................ Cô Phạm Thị Hồng Vân
*5. Cầu nguyện cho quê hương và Hội Thánh .............................. Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-6. Đơn ca: "Mùa Xuân ước mơ"  ............................................ Bà Ayun Priscille
*7. Đọc Kinh Thánh & Cầu Nguyện: Dân số ký 6:22-27 ................ TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-8. Đơn ca: "Năm mới Chúa vô nhà" ....................................... Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
-9. Giảng lời Chúa: "Chúc Tết bằng lời cầu nguyện" .......... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*10. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-11. Đơn ca: "Chúc Xuân"  ..................................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-12. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. AC Lê Văn Tâm
*13. Đồng ca ......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-14. Lời Tri Ân ........................................................................ Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh .................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành ............................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình

-4. Tiệc Mừng Tết Việt Nam 2023 ..............................................
Toàn thể Hội Thánh


Chương Trình Thờ Phượng Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 25/12/2022 lúc 14g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

*1. Đồng ca ......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng và thông báo ................................................... Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Giăng 1:14 ........................................... Toàn thể Hội Thánh

"Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật;
chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài,
thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha."

*4. Cầu nguyện khai lễ ............................................................ Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

-1. Đơn ca: "Thông điệp Noel" ................................................ Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-2. Ngâm thơ: "Mùa Giáng Sinh thống hối" ............................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-3. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Ma-thi-ơ 1:18-25 ........................... Toàn thể Hội Thánh
-4. Hợp ca: "Đêm yên lặng" / "Douce nuit" ............................. Các em Thiếu Nhi
-5. Thánh sử Đêm Giáng Sinh: Lu-ca 2:1-21 ............................... TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
-6. Đơn ca: "Một Anh Nhi ra đời" .............................................. Bà Ayun Priscille
*7. Cầu nguyện cho quê hương & Hội Thánh ................................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-8. Song ca: "Huyền diệu đêm thánh" ..................................... Ngọc Cẩm & Kiều Mi
*9. Đọc Kinh Thánh: Giăng 1:1-18 ............................................ A Nguyễn Thánh Ngôn
*10. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn .................................................
A Nguyễn Thánh Ngôn
-11. Giảng lời Chúa: "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt" ............. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*12. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-13. Tam ca: "Đêm thánh" ..................................................... Hồng Vân & Hiếu & Kiều Mi
*14. Lạc hiến & Cầu nguyện .....................................................
ÔB Ayun Edouard
*15. Đồng ca ......................................................................... Toàn thể Hội Thánh
-16. Phát quà Giáng Sinh .......................................................... Ban tổ chức

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình

-Tiệc Mừng Lễ Giáng Sinh ........................................................ Toàn thể Hội Thánh


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 18/12/2022 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    NV Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1.Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Giăng 1:14 ......................................... Toàn thể Hội Thánh

"Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật;
chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha"


*3. Cầu nguyện khai lễ ......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Cô-lô-se 1:15-23 .......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Con cái Chúa & các ban ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. ÔB Hồ Văn Út Một

*5. Tôn vinh Chúa
................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Giăng 1:1-18 .......................................... Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
-8. Giảng lời Chúa: "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt" (bài 2) .. Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn Bình


Chương Trình Thờ Phượng

Lễ Cảm Tạ 36 năm Thành Lập Hội Thánh Paris

Chúa Nhựt 09/10/2022 lúc 14g30


Hướng Dẫn Chương Trình :     Nghị viên Bà Lê Thị Kim Thu

Tiếp tân & Trật tự:                    Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
*1. Đồng ca: TC 26 - "Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi" 
                  
TC 8 - "Ngợi danh Giê-xu rất oai quyền" .......... Toàn thể Hội Thánh
-2. Chào mừng và thông báo ................................................ Mục sư Quản Nhiệm
*3. Suy niệm lời Chúa: Phi-líp 3:14 ...................................... Toàn thể Hội Thánh

"Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước,
tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời
của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ"


*4. Cầu nguyện khai lễ ........................................................ Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa: TC 145 - "Nền Hội Thánh trên bàn thạch" .. Toàn thể Hội Thánh

-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Thi thiên 100:1-5 ........................ Toàn thể Hội Thánh
-3. Đơn ca: "Nguyện cầu" .................................................. Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-4. Lược sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris  ........................ Mục sư Nguyễn Văn Bình
*5. Cầu nguyện cho Quê Hương & Hội Thánh ............................ Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
-6. Đơn ca: "Giê-xu cứu tôi" ............................................... Cô Trần Thị Ngọc Cẩm

-7. Song ca: "Ân điển lạ lùng" ............................................ Cô Hiếu & Cô Vân

-8. Lạc hiến và cầu nguyện cho Hội Thánh .............................. Ông Bà Nguyễn Michel

*9. Tôn vinh Chúa: TC 417 - "Trông mong ơn Chí Cao" ........... Toàn thể Hội Thánh

*10. Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 3:12-21 .................................... Bà Ayun Priscille
-11. Giảng lời Chúa: "Allons jusqu'au bout de la course"

                                 "Nhắm mục đích mà chạy" ....... Pasteur LO Olivier

*12. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa .............................. Các con cái Chúa

*13. Tôn vinh Chúa: TC 220 - "Dứt dấy chúng tôi hoài" ........... Toàn thể Hội Thánh

-14. Lời tri ân ...................................................................... Mục sư Quản Nhiệm

III. Tất lễ :
-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Cầu nguyện tất lễ ............................................................. Mục sư Hoàng Ái

-4. Dự Tiệc thông công ................................................................... Toàn thể con cái Chúa


Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 31/07/2022 lúc 14g30

LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM DÂNG MÌNH HẦU VIỆC CHÚA CỦA ÔB MỤC SƯ NGUYỄN VĂN BÌNH

Hướng Dẫn Chương Trình :    TK Nguyễn Thánh Ngôn
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :
-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: I Cô-rinh-tô 15:10a ............................. Toàn thể Hội Thánh

"Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời,
và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy."


*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: II Cô-rinh-tô 10:12-18 ................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Hợp ca: "Hết lòng cảm tạ Chúa" & "Trung thành quản trị Hội Thánh"
                                                      
..................................... Gia đình ÔB Mục sư

-4. Đọc điện văn chúc mừng ..................................................... Cô Nguyễn Thị Xuân Hiền
-5. Đơn ca: "Tôi ước mơ là viên than hồng" ................................. Cô Lê Thị Cẩm Nhung
-6. Đơn ca: "Xin Chúa cứu gia đình con" ..................................... Ông Nguyễn Michel
<-7. Lời tâm tình ...................................................................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
-8. Đơn ca: "Ngài ban cho thêm ơn" ........................................... Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-9. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh ................................... AC Nguyễn Thánh Đạo
-10.
Đơn ca: "Hát cho người hầu việc Chúa" ................................ Bà Ayun Priscille
*11.
Đọc Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 15:9-11 .............................. Cô Nguyễn Thị Xuân Trang
*12. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................ Cô Nguyễn Thị Xuân Trang
*13. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
-14. Giảng lời Chúa: "Ơn Chúa trên sứ đồ Phao-lô" .......... Mục sư Đặng Ngọc Minh
<*15. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa
-16. Lời tri ân ......................................................................... Bà MS Nguyễn Văn Bình

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Đặng Ngọc Minh