Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/@tinlanhparis

Nghe giảng năm 2023

 • Chúa Nhựt 19 tháng 03 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 9:1-12
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 100) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Bệnh tật là phương tiện bày tỏ việc làm quyền năng của Đức Chúa Trời (c.3)
 2. Trong khi ban ngày ta phải làm trọn việc Đức Chúa Trời sai ta đến (c.4)
 3. Để được chữa lành phải vâng lời Chúa (c.7)
Video trên Youtube: https://youtu.be/RxiQ0K4KEgk
 • Chúa Nhựt 12 tháng 03 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 8:46-59
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 99) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Ngài (c.47)
 2. Ai biết Đức Chúa Trời thì giữ lời Ngài (c.55)
 3. Ai giữ lời Đức Chúa Trời, thì chẳng hề chết (c.51-52)
Video trên Youtube: https://youtu.be/R7Lf4LH0UMA
 • Chúa Nhựt 05 tháng 03 năm 2023
Kinh thánh : Phi-líp 2:1-11
Sứ Điệp : "Tâm tình Đấng Christ" : Mục sư  Đỗ  Hữu Ban
 1. Hiệp một (c.1-2)
 2. Quên mình (c.3-4)
 3. Hy sinh (c.6-8)
Video trên Youtube: https://youtu.be/yPY2ZuNUVto
 • Chúa Nhựt 26 tháng 02 năm 2023
Kinh thánh : Thi Thiên 136:1-5
Sứ Điệp : "Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va" : Chấp sự Ayun Priscille
 1. Vì Ngài là thiện (c.1)
 2. Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời (c.1) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/2fN6Y8g93sk
 • Chúa Nhựt 19 tháng 02 năm 2023
Kinh thánh : Thi Thiên 119:17-22
Sứ Điệp : "Các điều cầu xin phải lẽ" : TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
 1. Xin Chúa ban ơn lành (c.17)
 2. Xin Chúa mở mắt (c.18)
 3. Xin lăn khỏi sự sỉ nhục và sự khinh dễ (c.22) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/Q-5--qDlEBU
 • Chúa Nhựt 12 tháng 02 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 8:20-34
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 98) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Điều chi ta nghe nơi Ngài, ta truyền lại cho thế gian (c.26)
 2. Để trở thành môn đồ thật của Chúa phải hằng ở trong đạo Chúa (c.31)
 3. Ai phạm tội là tôi mọi cho tội lỗi (c.34) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/Ckl82-44wDw
 • Chúa Nhựt 05 tháng 02 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 8:1-11
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 97) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đừng thử để dò xét Chúa (c.6)
 2. Chớ vội định tội người khác, nhưng phải biết rõ chính mình (c.10)
 3. Hãy đi, đừng phạm tôi nữa (c.11) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/T7jJ1pkV1yw
 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 29 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Mác 1:16-20
Sứ Điệp : "Lời kêu gọi hầu việc Chúa" : Mục sư Đỗ Hữu Ban
 1. Ý nghĩa sự hầu việc Chúa
 2. Hai sự kêu gọi
 3. Đáp ứng lời Chúa gọi 
 • Tết Việt Nam - Chúa Nhựt 22 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Dân số ký 6:22-27
Sứ Điệp : "Chúc Tết bằng lời cầu nguyện" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho anh chị em (c.24)
 2. Cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ anh chị em  (c.24)
 3. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em (c.25)
 4. Cầu xin Đức Giê-hô-va làm ơn cho anh chị em (c.25)
 5. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem anh chị em (c.26)
 6. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban bình an cho anh chị em (c.26) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/56nep8TbbjQ
 • Chúa Nhựt 15 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 7:1-24
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 96) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Đừng làm tín đồ mà không tin Chúa (c.5)
 2. Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì biết đạo lý Ngài (c.17)
 3. Đừng xét đoán theo bề ngoài, mà phải xét đoán theo lẽ công bình (c.24) 
Video trên Youtube: https://youtu.be/foj7-7ahyko
 • Chúa Nhựt 08 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Giăng 6:22-40
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 95) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải tìm kiếm Chúa với nhu cầu chính đáng (c.26)
 2. Khi làm việc gì phải nhằm mục đích cho sự sống đời đời (c.27-29)
 3. Sự gì Đức Chúa Trời ban cho ta, chớ làm mất (c.39)
Video trên Youtube: https://youtu.be/0XC2TAAh3cM
 • Chúa Nhựt 01 tháng 01 năm 2023
Kinh thánh : Cô-lô-se 3:1-14
Sứ Điệp : "Năm Mới - Người Mới" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Phải lột bỏ người cũ (c.6, c.9)
 2. Phải mặc lấy người mới (c.12)

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc