Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/

Nghe giảng năm 2021

 • Chúa Nhựt 24 tháng 10 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 11:23-28
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 56) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Tin Chúa phải theo Chúa (c.23)
 2. Tin Chúa phải thâu hiệp với Chúa (c.23)
 3. Tin Chúa phải phải nghe và giữ lời Chúa (c.28)
Video trên Youtube: https://youtu.be/KCGmV-IA9oU
 • Chúa Nhựt 17 tháng 10 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 11:1-13
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 55) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 1. Muốn được ban cho : Hãy xin (c.9)
 2. Muốn gặp : Phải tìm (c.9)
 3. Muốn được mở cửa : Phải gõ (c.9)
Video trên Youtube: https://youtu.be/VXxecd2ghPc
 • Chúa Nhựt 10 tháng 10 năm 2021 - Lễ Tạ Ơn & Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris
Lịch sử Hội Thánh Paris : Mục sư Nguyễn Văn Bình


Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 1:1-9
Sứ Điệp : "Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/IGFYL65FH2s
 • Chúa Nhựt 03 tháng 10 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 11:1-13
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 54) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/_rQpZxw0hro
 • Chúa Nhựt 26 tháng 09 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 11:1-4
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 53) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/IsoqQI3_Zfo
 • Chúa Nhựt 19 tháng 09 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 10:38-42
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 52) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/8at7TaQyCYc
 • Chúa Nhựt 12 tháng 09 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 10:25-37
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 51) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/LvrT6TwGa-A
 • Chúa Nhựt 05 tháng 09 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 10:25-37
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 50) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/VGz1QUpZTe8
 • Chúa Nhựt 29 tháng 08 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 9:51-62
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 49) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/m3fZJo3aeng
 • Chúa Nhựt 22 tháng 08 năm 2021
Kinh thánh : Sáng thế ký 13:1-18
Sứ Điệp : "Chọn bên nào ?" : Mục sư Nguyễn Thái Hồng
Video trên Youtube: https://youtu.be/VCn24rblKiU
 • Chúa Nhựt 15 tháng 08 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 9:23-27
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 48) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/ld_ccaOt8ik
 • Chúa Nhựt 08 tháng 08 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 8:1-15
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 47) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 01 tháng 08 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 7:36-50
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 46) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 25 tháng 07 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 7:18-35
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 45) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/AUehixHQdGA
 • Chúa Nhựt 18 tháng 07 năm 2021
Kinh thánh : Lu-ca 5:1-11
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 44) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/-Orq50EhPjQ
 • Chúa Nhựt 11 tháng 07 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 147:1-11
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 11) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 04 tháng 07 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 119:63-79
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 10) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/0nlhIrjGIU0
 • Hội Đồng Thường Niên - Chúa Nhựt 27 tháng 06 năm 2021
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 20:28-36
Sứ Điệp : "Người được Đức Thánh Linh lập lên coi sóc Hội Thánh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/mKwMnd1DvII
 • Lễ Cha - Fête des Pères - Chúa Nhựt 20 tháng 06 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 103:1-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 9) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/eldrgmGbVyo
 • Chúa Nhựt 13 tháng 06 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 115:1-18
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 8) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/KxAoDRufNdg
 • Chúa Nhựt 06 tháng 06 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 111:1-10
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 7) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/TAU1pLOmwEw
 • Lễ Mẹ & Fête des Mères - Chúa Nhựt 30 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 15:21-28
Sứ Điệp : "Người mẹ khôn ngoan" : TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
Video trên Youtube: https://youtu.be/ykzOzmD05Y0
 • Lễ Ngũ Tuần - Chúa Nhựt 23 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Sứ Điệp : "Mục đích Đức Thánh Linh Giáng Lâm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/Bqpf_VqeAkk
 • Lễ Thăng Thiên - Chúa Nhựt 16 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Sứ Điệp : "Mục đích Chúa thăng thiên" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/Z-ap507Ezj0
 • Chúa Nhựt 09 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 61:1-8
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 6) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/LPlE1C1nqec
 • Chúa Nhựt 02 tháng 05 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 34:7-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 5) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/TMWQvsOvJT8
 • Chúa Nhựt 25 tháng 04 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 33:8-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 4) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/nfbDFTIM49g
 • Chúa Nhựt 18 tháng 04 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 145:14-21
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va" (bài 3) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/Vo5lS13c38M
 • Chúa Nhựt 11 tháng 04 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 41:1-13
Sứ Điệp : "Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/xoChEmus354
 • Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 04 tháng 04 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 2:1-12
Sứ Điệp : "Thi thiên về sự Khổ Nạn, Phục Sinh và Tái Lâm của Đức Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/LRQenIvAq8s
 • Chúa Nhựt 28 tháng 03 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 22:1-21
Sứ Điệp : "Thi thiên về sự Thương Khó của Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 21 tháng 03 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 27:1-14
Sứ Điệp : "Chúa gìn giữ chúng ta trong ngày tai họa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 14 tháng 03 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 26:1-12
Sứ Điệp : "Lời cầu xin can đảm" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/oQa1awWndlU
 • Chúa Nhựt 07 tháng 03 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 25:11-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Chúa" (bài 2) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/gnqVKQLm9S8
 • Chúa Nhựt 28 tháng 02 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 25:11-22
Sứ Điệp : "Phước hạnh của người kính sợ Chúa" (bài 1) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/QLzCM7rzh_0
 • Chúa Nhựt 21 tháng 02 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 24:1-10
Sứ Điệp : "Người đứng nổi trong nơi thánh của Chúa (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/3kpFnoDAF5M
 • Tết Tân Sửu - Chúa Nhựt 14 tháng 02 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 50:1-15
Sứ Điệp : "Định hướng cuộc đời nhân ngày Tết" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/zaIwbJ8iLuQ
 • Chúa Nhựt 07 tháng 02 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 24:1-10
Sứ Điệp : "Người đứng nổi trong nơi thánh của Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/sy7SVysJBSU
 • Chúa Nhựt 31 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 15:1-5
Sứ Điệp : "Những người không hề bị rúng động (4)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/DoPRntv8lTc
 • Chúa Nhựt 24 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 15:1-5
Sứ Điệp : "Những người không hề bị rúng động (3)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
Video trên Youtube: https://youtu.be/vNR04vt6zxw
 • Chúa Nhựt 17 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 15:1-5
Sứ Điệp : "Những người không hề bị rúng động (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 10 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 15:1-5
Sứ Điệp : "Những người không hề bị rúng động" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 03 tháng 01 năm 2021
Kinh thánh : Thi thiên 17:1-15
Sứ Điệp : "Lời cầu nguyện của Đa-vít" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/BYdatoXi0G4

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc