Hội thánh Paris -> Ban Chấp Hành & Các Ban ngành

THÔNG TIN LIÊN LẠC

 • NHÀ THỜ TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS
Địa chỉ : 172, boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
Métro : Place d'Italie

Thời gian sinh hoạt của Hội Thánh:
-Chúa Nhật từ 14h30 đến 15h30: Ban Pháp Ngữ, Lớp Trường Chúa Nhật, Giáo Lý Báp-têm, Huấn Luyện.
-Chúa Nhật từ 15h30 đến 17h30: Chương trình thờ phượng Đức Chúa Trời của Hội Thánh, Tập Hát, Lớp Thiếu Nhi, Thiếu Niên
 • VĂN PHÒNG GIÁO SỞ TRƯỞNG HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS
Mục sư Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ : 5 Villa du Maine - 77186 NOISIEL - France
Điện thoại : +33.1.60.05.11.93
Email : duocthieng@free.fr


BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2024

Quản Nhiệm:   Mục sư Nguyễn Văn Bình
Thư Ký:          Anh Nguyễn Thánh Ngôn
Thủ quỹ:        Anh Lê Thanh Toàn
Nghị viên:       Bà Ayun Priscille, Bà Đặng Ánh Lan, Cô Lê Thị Ngọc Lâm, Ông Lê Văn Tâm

CÁC BAN NGÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2024
  • BAN TRƯỜNG CHÚA NHỰT
  - Trưởng ban:   Cô Lê Thị Cẩm Nhung
  - Thủ quỹ:        Bà Lê Thị Kim Thu
  - Giáo viên:      Bà MS Nguyễn Văn Bình, Cô Lê Thị Cẩm Nhung, Bà Ayun Priscille

  • BAN TRUYỀN GIÁO & THĂM VIẾNG
  - Trưởng ban:   Anh Lê Thanh Toàn
  - Thủ quỹ:        Bà Ayun Priscille

  • BAN THẦN HỌC
  - Trưởng ban:   Mục sư Nguyễn Văn Bình
  - Thủ quỹ:        Bà Đặng Ánh Lan

  • BAN MỤC VỤ VỠ ĐẤT MỚI & XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO VIỆT NAM
  - Trưởng ban:    Mục sư Nguyễn Văn Bình
  - Thủ quỹ:         Anh Lê Thanh Toàn

  • BAN CẦU NGUYỆN KHU VỰC
  - Trưởng Ban:   Bà Đặng Ánh Lan

  • BAN THỜ PHƯỢNG PHÁP NGỮ
  - Trưởng ban:   Anh Nguyễn Thánh Ngôn
  - Thủ quỹ :        Cô Lê Ngọc Anh

  • BAN TRÁNG NIÊN (PHỤ NỮ & NAM GIỚI)
  - Trưởng ban:    Cô Trần Marion
  - Phó ban:         Bà Ayun Priscille

  - Thư ký:           Bà Lê Thị Kim Thu
  - Thủ quỹ:         Cô Đinh Thị Hiếu

  • BAN THANH NIÊN & THIẾU NIÊN & THIẾU NHI
  - Trưởng ban:     Anh Nguyễn Thánh Đạo
  - Phó ban:          TĐ Nguyễn Lê Thanh Thủy
  - Thủ quỹ:          Cô Nguyễn Kiều-Mi
  - Ban viên:         Cô Lê Thị Ngọc Lâm, Cô Nguyễn Thị Hạnh

  • BAN CA HÁT THỜ PHƯỢNG
  - Trưởng ban:     Cô Đinh Thị Hiếu
  - Thủ quỹ:          Cô Phạm Hồng Vân

  • BAN TẠO MÃI NHÀ THỜ
  - Trưởng ban:   Cô Hoàng Sylvie
  - Ban viên:       Bà Đặng Ánh Lan

  • BAN THÔNG DỊCH
  - Trưởng ban:   Anh Nguyễn Thánh Ngôn
  - Ban viên:       Anh Nguyễn Thánh Đạo

  • BAN KẾ TOÁN TÀI CHÁNH
  - Trưởng ban:     Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
  - Ban viên:         Cô Lê Ngọc Anh, Cô Lê Thị Ngọc Lâm

  • BAN KỸ THUẬT & CHƯNG VÀ DỌN DẸP NHÀ THỜ MỖI CHÚA NHỰT
  - Trưởng ban:      Anh Nguyễn Thanh Tùng
  - Phó ban:           Anh Nguyễn Thánh Đạo
  - Ban viên:          Anh Đặng Hữu Khánh, Ông Lê Thanh Toàn, Ông Lê Văn Tâm
  - Chưng hoa hằng tuần: Cô Lê Thị Phước Ân

  • BAN TIẾP TÂN & TRẬT TỰ
  - Trưởng ban:     Cô Huỳnh Thị Cẩm Hồng
  - Ban viên:         Cô Đoàn Thị Thanh Vân, Cô Trần Thị Ngọc Hà

  • BAN TRÀ NƯỚC
  - Trưởng ban:     Ông Hồ Văn Út Một
  - Thủ quỹ:          Cô Huỳnh Thị Cẩm Hồng