Hội thánh Paris -> Ban Chấp Hành & Các Ban ngành

THÔNG TIN LIÊN LẠC

 • NHÀ THỜ TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS
Địa chỉ : 172, boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
Métro : Place d'Italie

Thời gian sinh hoạt của Hội Thánh:
-Chúa Nhật từ 14h30 đến 15h30: Ban Pháp Ngữ, Lớp Trường Chúa Nhật, Giáo Lý Báp-têm, Huấn Luyện.
-Chúa Nhật từ 15h30 đến 17h30: Chương trình thờ phượng Đức Chúa Trời của Hội Thánh, Tập Hát, Lớp Thiếu Nhi, Thiếu Niên

Thời gian & địa điểm sinh hoạt của các ban ngành:
Thứ Bảy: Từ 15h đến 19h: Sinh hoạt của Ban Thanh Niên, Ban Nữ Giới và Ban Nam Giới tại nhà riêng các tín hữu của Hội Thánh, sẽ được thông báo cụ thể trước ngày sinh hoạt.
 • VĂN PHÒNG GIÁO SỞ TRƯỞNG HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS
Mục sư Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ : 5 Villa du Maine - 77186 NOISIEL - France
Điện thoại : +33.1.60.05.11.93
Email : duocthieng@free.fr


BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2019

Thư Ký:          Anh Nguyễn Thánh Ngôn
Thủ quỹ:        Cô Trương Hoàng Phương Tâm
Phó Thủ quỹ:  Bà Ayun Priscille
Nghị viên:       Bà Đặng Ánh Lan, Anh Đặng Hữu Khánh, Anh Võ Châu Duy Tâm, Anh Trần Anh Kiệt.

CÁC BAN NGÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS NĂM 2019
  • BAN TRƯỜNG CHÚA NHỰT
  - Trưởng ban:   Cô Lê Thị Cẩm Nhung
  - Thủ quỹ:         Cô Hoàng Sylvie
  - Giáo viên:       Bà MS Nguyễn Văn Bình, Cô Lê Thị Cẩm Nhung, Bà Ayun Priscille, Cô Trần Marion

  • BAN THẦN HỌC
  - Mục sư Nguyễn Văn Bình, Cô Trương Hoàng Phương Tâm

  • BAN TRUYỀN GIÁO
  - Trưởng ban:   Cô Trương Hoàng Phương Tâm
  - Phó ban:         Bà Mar Kinoyane 
  - Thủ quỹ:         Bà Ayun Priscille 
  - Ban viên:       Bà Lưu Thị Hai, ÔB Nguyễn Michel, ÔB Nguyễn Việt Anh, Cô Đặng Trung Diễm Trang,
                             Ông Lê Thanh Toàn

  • MỤC VỤ VỠ ĐẤT MỚI & XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO VIỆT NAM
  - Trưởng ban:    Mục sư Nguyễn Văn Bình
  - Thủ quỹ:          Cô Trương Hoàng Phương Tâm

  • BAN CẦU NGUYỆN KHU VỰC
  - Khu vực Paris:                       Bà Đặng Ánh Lan
  - Khu vực Marne la Vallée:     Bà Nguyễn Thị Xuân Mai

  • BAN THỜ PHƯỢNG PHÁP NGỮ
  - Trưởng ban:   Anh Nguyễn Thánh Ngôn
  - Phó ban :        Anh Trần Anh Kiệt
  - Thư ký :          Cô Ayun Hliza
  - Thủ quỹ :       Anh Nguyễn Thomas
  - Ban viên :      TĐTN Huỳnh Caroline, Cô Trần Hoàng Nhật Hồng, Anh Võ Châu Duy Tâm,                                                                     Cô Nguyễn Hélène, Anh Nguyễn Lucas

  • BAN THÔNG DỊCH
  - Trưởng ban:   Anh Nguyễn Thánh Đạo
  - Ban viên:        Anh Nguyễn Thánh Ngôn, TĐTN Huỳnh Caroline

  • BAN THĂM VIẾNG
  - Trưởng ban:    Ông Lê Thanh Toàn
  - Thủ quỹ:          Ông Nguyễn Việt Anh
  - Ban viên:        Ông Nguyễn Michel, Bà Trần Thanh Mai

  • BAN TRÁNG NIÊN
  - Trưởng ban:    Bà Ayun Priscille
  - Phó ban:          Anh Đặng Hữu Khánh
  - Thư ký:             Bà Lê Thị Kim Thu
  - Thủ quỹ:           Cô Nguyễn Thị Hiếu
  - Ban viên:         TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy, Cô Trần Marion, Anh Hồ Văn Út Một, Bà Nguyễn Michel,
                              Cô Hoàng Sylvie, Cô Nguyễn Thị Xuân Mai

  • BAN KẾ TOÁN TÀI CHÁNH
  - Trưởng ban:     Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
  - Ban viên:          Ông Nguyễn Việt Anh

  • BAN TIẾP TÂN & TRẬT TỰ
  - Trưởng ban:      Cô Hoàng Sylvie
  - Ban viên:           Ông Ayun Ycuat, Cô Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bà Mar Kinoyane, Cô Đoàn Thị Thanh Vân

  • BAN TRÀ NƯỚC
  - Trưởng ban:      Ông Hồ Văn Út Một
  - Phó ban:            Cô Huỳnh Thị Cẩm Hồng

  • BAN CA HÁT THỜ PHƯỢNG
  - Trưởng ban:      Cô Đinh Thị Hiếu
  - Thủ quỹ:            Cô Trần Hoàng Nhật Hồng
  - Người đàn         Anh Võ Châu Duy Tâm, Cô Lê Thị Phước Ân, Cô Trần Hoàng Nhật Hồng,                                                                       Cô Trương Hoàng Phương Tâm, Cô Lê Ngọc Anh

  • BAN KỸ THUẬT & CHƯNG DỌN NHÀ THỜ
  - Trưởng ban:       Anh Nguyễn Thánh Đạo
  - Phó ban:            Anh Đặng Hữu Khánh
  - Ban viên:            Anh Nguyễn Thanh Tùng, Ông Lê Thanh Toàn, Anh Trần Anh Kiệt,
                                  Ông Lê Văn Tâm, Anh Nguyễn Thomas

  • BAN THANH NIÊN
  - Trưởng ban:      Anh Trần Anh Kiệt
  - Thư ký:               Cô Trần Hoàng Nhật Hồng
  - Thủ quỹ:             Anh Nguyễn Thomas
  - Nghị viên:           Cô Nguyễn Hélène, Anh Nguyễn Lucas, Anh Võ Châu Duy Tâm

  • BAN THIẾU NHI & THIẾU NIÊN
  - Trưởng ban:       TĐTN Huỳnh Caroline
  - Thủ quỹ:             Cô Ayun HLiza
  - Ban viên:            Cô Trương Hoàng Phương Tâm


  • BAN ẤU NHI
  - Trưởng ban:       TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
  - Phó ban:             Cô Nguyễn Thị Hạnh
  - Ban viên:            Cô Đặng Trung Diễm Trang, Cô Lê Thị Ngọc Lâm
  - Cố Vấn:               Bà Đặng Ánh Lan