Hội thánh Paris -> Nghe giảng


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/@tinlanhparis

Nghe giảng năm 2020

 • Chúa Nhựt 27 tháng 12 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 92:1-15
Sứ Điệp : "Đặc điểm của người được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/jbCdQYUbNFA
 • Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 20 tháng 12 năm 2020
Kinh thánh : I Giăng 4:7-10
Sứ Điệp : "Con Một của Đức Chúa Trời đến thế gian" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/WOxDvbeji8s
 • Chúa Nhựt 13 tháng 12 năm 2020
Kinh thánh : Lu-ca 1:26-38
Sứ Điệp : "Mừng lễ Giáng sinh nghĩ về sứ điệp “Đừng Sợ” của Thiên sứ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/EPVQocoNj3g
 • Chúa Nhựt 06 tháng 12 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 46:1-11
Sứ Điệp : "Chúng tôi chẳng sợ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/p9YnAV1EF4U
 • Chúa Nhựt 29 tháng 11 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 42:1-11
Sứ Điệp : "Linh hồn khát khao Đức Chúa Trời" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/xMK6ogK1Q8Q
 • Chúa Nhựt 25 tháng 10 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 3:1-8
Sứ Điệp : "Những việc Đức Giê-hô-va làm cho tôi" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/UDNhTYZHqiw
 • Chúa Nhựt 18 tháng 10 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 119:1-11
Sứ Điệp : "Ba biểu tượng của lời Chúa qua Thi thiên 119" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/fvOjTQvVUxE
 • Chúa Nhựt 11 tháng 10 năm 2020 - Lễ Kỷ Niệm 34 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris
Lịch sử Hội Thánh Paris : Mục sư Nguyễn Văn Bình


Kinh thánh : Thi thiên 84:1-12
Sứ Điệp : "Những người được phước" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/svULXcK0yJU
 • Chúa Nhựt 04 tháng 10 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 34:1-22
Sứ Điệp : "Những người được Đức Giê-hô-va giải cứu khỏi các điều gian truân" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/lmVlw4P__38
 • Chúa Nhựt 20 tháng 09 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 37:1-9
Sứ Điệp : "Nếp sống của người tin Chúa" (Bài 2) : Mục sư Nguyễn Văn Bình

 • Chúa Nhựt 13 tháng 09 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 37:1-9
Sứ Điệp : "Nếp sống của người tin Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/PI_cKPSmteQ
 • Chúa Nhựt 06 tháng 09 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 116:1-19
Sứ Điệp : "Chúa đã giải cứu tôi" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
- Video trên Youtube: https://youtu.be/SkaIINnT7xE
 • Chúa Nhựt 30 tháng 08 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 105:1-6
Sứ Điệp : "Đặc tính của người được cứu chuộc" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/XHl_rouD60s
 • Chúa Nhựt 23 tháng 08 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 103:1-13
Sứ Điệp : "Chớ quên các ân huệ của Đức Giê-hô-va" (Bài 3) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 16 tháng 08 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 103:1-13
Sứ Điệp : "Chớ quên các ân huệ của Đức Giê-hô-va" (Bài 2) : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/75hTvBrPRMU
 • Chúa Nhựt 09 tháng 08 năm 2020
Kinh thánh : Thi thiên 103:1-13
Sứ Điệp : "Chớ quên các ân huệ của Đức Giê-hô-va" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/E5ukJtKY3wI
 • Chúa Nhựt 02 tháng 08 năm 2020
Kinh thánh : Châm ngôn 19:16-23
Sứ Điệp : "Phước hạnh của sự kính sợ Đức Giê-hô-va" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/y1FwIypBYQ8
 • Chúa Nhựt 26 tháng 07 năm 2020
Kinh thánh : Thi Thiên 139:1-12
Sứ Điệp : "Chúa là Đấng che chở chúng ta" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/EmmXEbhXHyQ
 • Chúa Nhựt 19 tháng 07 năm 2020
Kinh thánh : Thi Thiên 91:1-16
Sứ Điệp : "Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta (3)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 12 tháng 07 năm 2020
Kinh thánh : Thi Thiên 91:1-16
Sứ Điệp : "Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta (2)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 05 tháng 07 năm 2020
Kinh thánh : Thi Thiên 91:1-16
Sứ Điệp : "Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/80Ns8j0GDzs
 • Chúa Nhựt 28 tháng 06 năm 2020
Kinh thánh : Rô-ma 5:12-21
Sứ Điệp : "So sánh virus Corona với tội lỗi" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/MhvifizWeCU
 • Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 21 tháng 06 năm 2020
Kinh thánh : Xuất Ê-díp-tô ký 2:1-10
Sứ Điệp : "Cha mẹ của Môi-se" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/NHBoKjG5K10
 • Chúa Nhựt 14 tháng 06 năm 2020"
Kinh thánh : Thi thiên 121:1-8
Sứ Điệp : "Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ chúng ta" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/ericREug42k
 • Chúa Nhựt 07 tháng 06 năm 2020
Kinh thánh : II Cô-rinh-tô 9:1-15
Sứ Điệp : "Sự ban cho lạ lùng" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/2LJDno7MM4o
 • Chúa Nhựt 31 tháng 05 năm 2020
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:1-7
Sứ Điệp : "Phước cho những kẻ hay thương xót" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1150693685282914/
 • Chúa Nhựt 24 tháng 05 năm 2020
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:1-6
Sứ Điệp : "Phước cho những kẻ đói khát sự công bình" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1145543635797919/
 • Chúa Nhựt 17 tháng 05 năm 2020
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:1-5
Sứ Điệp : "Phước cho những kẻ nhu mì" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1140167746335508/
 • Chúa Nhựt 10 tháng 05 năm 2020 - Lễ Từ Mẫu
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Châm Ngôn 31:28-30
Sứ Điệp : "Người mẹ được khen ngợi" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1134877250197891/
 • Chúa Nhựt 03 tháng 05 năm 2020
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Thi Thiên 51:15-17 & Ma-thi-ơ 5:4
Sứ Điệp : "Phước cho những kẻ than khóc" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1129613077390975/
 • Chúa Nhựt 26 tháng 04 năm 2020
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 4:23-5:3
Sứ Điệp : "Phước cho những kẻ nghèo khó tâm linh" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1124405404578409/
 • Chúa Nhựt 19 tháng 04 năm 2020
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Thi Thiên 23:1-6
Sứ Điệp : "Đấng chăn giữ tôi" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1118987278453555/
 • Chúa Nhựt 12 tháng 04 năm 2020 - Lễ Phục Sinh
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Lu-ca 24:1-12
Sứ Điệp : "Ngài đã sống lại" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1113262339026049/
 • Thứ Sáu 10 tháng 04 năm 2020 - Lễ Thương Khó
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 26:17-29
Sứ Điệp : "Ý nghĩa của sự thương khó của Đấng Christ" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1111747385844211/
 • Chúa Nhựt 05 tháng 04 năm 2020
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Lu-ca 23:33-49
Sứ Điệp : "Nơi đồi Gô-gô-tha" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1107914582894158/
 • Chúa Nhựt 29 tháng 03 năm 2020
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Ê-sai 53:1-12
Sứ Điệp : "Lời tiên tri về sự thương khó của Đấng Christ" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1102545013431115/
 • Chúa Nhựt 22 tháng 03 năm 2020
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Giăng 4:21-26
Sứ Điệp : "Sự thờ phuợng phải lẽ" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1096999553985661/
 • Chúa Nhựt 15 tháng 03 năm 2020
Chương Trình thờ phượng của Hội Thánh Akron (USA) trên Facebook
Kinh thánh : Giăng 14:1-7
Sứ Điệp : "Tin cậy nơi Đức Chúa Trời" : Mục sư Đặng Ngọc Minh
- Video trên Facebook: https://www.facebook.com/100010268805983/videos/1091379037881046/
 • Chúa Nhựt 08 tháng 03 năm 2020
Kinh thánh : Lu-ca 4:14-21
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (43)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/ZN6yeWw_UB4
 • Chúa Nhựt 01 tháng 03 năm 2020
Kinh thánh : Lu-ca 3:7-14
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (42)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/kFxRgKn6bUs
 • Chúa Nhựt 23 tháng 02 năm 2020
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 6:25-34
Sứ Điệp : "Chớ lo lắng" : Chấp sự Ayun Priscille
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/Sh-u0225ByY
 • Chúa Nhựt 16 tháng 02 năm 2020
Kinh thánh : Lu-ca 2:41-52
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (41)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/Vrf1JqYfdMw
 • Chúa Nhựt 09 tháng 02 năm 2020
Kinh thánh : Lu-ca 1:26-38
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (40)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 • Chúa Nhựt 02 tháng 02 năm 2020
Kinh thánh : Mác 16:9-20
Sứ Điệp : "Những nguyên tắc sống đạo (39)" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/6iQAYEKC-S8
 • Chúa Nhựt 26 tháng 01 năm 2020 - Tết Canh Tý
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 5:3-10
Sứ Điệp : "Phước Thiên" : Mục sư Đỗ Hữu Ban
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/0odUkEJfGL8
 • Chúa Nhựt 19 tháng 01 năm 2020
Kinh thánh : E-xơ-ra 7:1-10
Sứ Điệp : "Những điều cần phải làm trong ngày Tết" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/GVp5MGXh9RM
 • Chúa Nhựt 12 tháng 01 năm 2020 - Hội Đồng Thường Niên
Kinh thánh : I Ti-mô-thê 4:1-10
Sứ Điệp : "Kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/odJ9N09Uass
 • Chúa Nhựt 05 tháng 01 năm 2020
Kinh thánh : Thi Thiên 23:1-6
Sứ Điệp : "Hình ảnh của Đức Giê-hô-va trong Thi Thiên 23" : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/zd78QaWWXNI

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc