Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Nghe giảng

Nghe giảng  • Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 26 - Thứ Bảy 17/05/2014 & Chúa Nhật 18/05/2014
Lời Khai Mạc : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải Lời khai mạc (Télécharger)

Sáng Thứ Bảy 17/05/2014 lúc 10g00
Kinh thánh : II Phi-e-rơ 3:17-18 & Tít 2:11-14
Giảng lời Chúa : "Tấn tới trong ân điển Chúa" : Cô Trương Hoàng Phương Tâm

Tải bài giảng (Télécharger)

Chiều Thứ Bảy 17/05/2014 lúc 13g30
Kinh thánh : Ii Phi-e-rơ 3:17-18
Giảng lời Chúa : "Tấn tới trong sự phục vụ Chúa" : TĐTN Trần Thái Hòa

Tải bài giảng (Télécharger)

Chúa Nhật 18/05/2014 lúc 14g30
Kinh thánh : Phi-líp 3:4-11
Giảng lời Chúa : "Tấn tới trong sự thông biết Chúa" : Truyền đạo Nguyễn Thái Hồng

Tải bài giảng (Télécharger)

  • Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 25 - Thứ Bảy 11/05/2013 & Chúa Nhật 12/05/2013
Sáng Thứ Bảy 11/05/2013 lúc 10g00
Kinh thánh : Ga-la-ti 5:22-26 & 6:1-10
Giảng lời Chúa : "Sống với Thánh Linh" : Mục sư Nguyễn Công Tiển

Tải bài giảng (Télécharger)

Chiều Thứ Bảy 11/05/2013 lúc 13g30
Kinh thánh : Ga-la-ti 5:13-26
Giảng lời Chúa : "Bước theo Thánh Linh" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải bài giảng (Télécharger)

Chúa Nhật 12/05/2013 lúc 14g30
Kinh thánh : Công vụ 2:14-21, 37-41
Giảng lời Chúa : "Hiệp một cứu người" : Mục sư Nguyễn Công Tiển

Tải bài giảng (Télécharger)

  • Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 24 - Thứ Bảy 12/05/2012 & Chúa Nhật 13/05/2012
Sáng Thứ Bảy 12/05/2012 lúc 09g30
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 2:21-23
Giảng lời Chúa : "Giống như Chúa" : Mục sư Nguyễn Quang Vinh

Tải bài giảng (Télécharger)

Chiều Thứ Bảy 12/05/2012 lúc 13g30
Kinh thánh : I Phi-e-rơ 2:18-24
Giảng lời Chúa : "Noi dấu chân Chúa Giê-xu" : Mục sư Nguyễn Văn Bình

Tải bài giảng (Télécharger)

Chúa Nhật 13/05/2012 lúc 14g30
Kinh thánh : Ê-sai 40:27-31
Giảng lời Chúa : "Nhờ sức Chúa" : Mục sư Nguyễn Quang Vinh

Tải bài giảng (Télécharger)

  • Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 23 - Thứ Bảy 30/04/2011 & Chúa Nhật 01/05/2011
Sáng Thứ Bảy 30/04/2011 lúc 09g30
Kinh thánh : Thi thiên 77:11-12
Giảng lời Chúa : "Nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va" : Mục sư Giáo sĩ Daniel Bordreuil

Tải bài giảng (Télécharger)

Chiều Thứ Bảy 30/04/2011 lúc 13g30
Kinh thánh : Thi thiên 126:1-6
Giảng lời Chúa : "Việc lớn Chúa làm" : Mục sư Đặng Đức Tín

Tải bài giảng (Télécharger)

Chúa Nhật 01/05/2011 lúc 14g00
Kinh thánh : Giô-suê 4:1-10 & 19-24
Giảng lời Chúa : "Cơ hội viết trang sử mới" : Mục sư Hoàng Ái

Tải bài giảng (Télécharger)

  • Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần 21 - Thứ Bảy 25/04/2009 & Chúa Nhật 26/04/2009
Sáng Thứ Bảy 25/04/2009 lúc 10g00
Kinh thánh : Cô-lô-se 1:3-14
Giảng lời Chúa : "Lời kêu gọi đến nếp sống xứng đáng" : Mục sư Trần Trọng Nha

Tải bài giảng (Télécharger)

Chiều Thứ Bảy 25/04/2009 lúc 14g00
Kinh thánh : Cô-lô-se 1:15-23
Giảng lời Chúa : "Đấng kêu gọi đến nếp sống xứng đáng" : Mục sư Trần Trọng Nha

Tải bài giảng (Télécharger)

Chúa Nhật 26/04/2009 lúc 14g30
Kinh thánh : Cô-lô-se 3:1-17
Giảng lời Chúa : "Biểu hiện của nếp sống xứng đáng" : Mục sư Trần Trọng Nha

Tải bài giảng (Télécharger)
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc