Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Kinh Thánh là gì ? - Thánh Thơ Công Hội

Đuốc Thiêng 102, tháng 05 năm 2010


Vấn đáp:

1. Hỏi: Kinh thánh là gì?
Đáp: Kinh thánh là sứ mạng của Đấng Tạo Hóa gởi cho nhân loại không phân biệt màu da, chủng tộc, tiếng nói.
« Vì lời của Đức Chúa Trời là Lời Sống… » (Hêbơrơ 4 :12).

2. Hỏi: Ngài dùng phương pháp nào mà gởi sứ mạng ấy cho loài người?
Đáp: Chúa đã cảm động và soi sáng các thánh thuở xưa, hoặc trực tiếp phán dạy họ, nhờ đó các thánh ấy chép sứ mạng Ngài cách không hề sai lầm.

«Vì chẳng hề có lời tiên tri nào do ý chỉ người ta mà ra, nhưng người ta chịu Thánh Linh cảm thúc do Đức Chúa Trời mà nói ra» (II Phierơ 1:21).

3. Hỏi: Do sứ mạng ấy, Chúa phán bảo với chúng ta thể nào?
Đáp: Qua sứ mạng ấy, Chúa dạy bảo những điều cần yếu Ngài muốn chúng ta phải làm để xứng đáng làm người trên kính Chúa, dưới yêu người, và những điều phải vâng theo để được sự sống đời đời.

«Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi vào, có ích cho sự dạy dỗ, thuyết phục, sửa trị, luyện tập trong sự công nghĩa» (II Timôthê 3:16).

4. Hỏi: Kinh thánh gồm có mấy phần?
Đáp: Kinh thánh có hai phần là Cựu Ước và Tân Ước.

5. Hỏi: Chữ «ước» có nghĩa gì?
Đáp: Chữ « ước » (giao ước) có nghĩa là một sự thỏa thuận giữa hai người hứa hẹn làm một việc gì cho nhau.

6. Hỏi: Giao ước trong Cựu Ước là gì?
Đáp: Đức Chúa Trời hứa bảo hộ và phát triển dân sự Ngài là dân Do thái, còn người Do thái hứa nguyện thờ phượng và gìn giữ luật lệ Ngài.

«Vậy, bây giờ các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta» (Xuất Êdíptô ký 19:5).

7. Hỏi: Cựu Ước gồm có bao nhiêu sách?
Đáp: Cựu Ước có 39 sách.

8.Hỏi: Còn giao ước trong Tân Ước là gì?
Đáp: Đấng Tạo Hóa hứa ban sự cứu rỗi vĩnh viễn ở thiên đàng cho mọi người bất luận già, trẻ, giàu, nghèo, sang, hèn, văn minh, dã man, bằng lòng tin nhận Chúa Giê Xu Christ là Con Một của Ngài làm Cứu Chúa cá nhân mình.

«Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng phục bởi những nỗi khổ mà Ngài đã chịu, và khi Ngài đã được trọn vẹn rồi thì trở nên căn nguyên của sự cứu rỗi đời đời cho mọi kẻ vâng phục Ngài» (Hêbơrơ 5:9).

9. Hỏi: Tân Ước gồm có bao nhiêu sách?
Đáp: Tân Ước có 27 sách.

10. Hỏi: Kinh thánh gồm nhiều sách từ Thượng cổ, Trung cổ họp lại, như vậy Kinh thánh có chỗ nào mâu thuẫn nhau không?
Đáp: Kinh thánh có 66 sách được chép bởi 40 người khác nhau trong khoảng thời gian trước sau độ 2000 năm, nhưng các sách ấy hiệp một cách lạ lùng , không chống báng, không mâu thuẫn nhau.

«Cả Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi vào» (II Timôthê 3:16a).

11. Hỏi: Có một điều đặc biệt nào mà suốt cả Kinh thánh đều nhất trí ám chỉ, hoặc trực tiếp nói đến?
Đáp: Các sách trong Kinh thánh hiệp lại giới thiệu cho độc giả biết về Giê Xu Christ là Ngôi Hai của Đức Chúa Trời đến thế gian để cứu rỗi nhân loại.

«Các ngươi tra xét Kinh thánh, vì các ngươi tưởng rằng trong đó có sự sống đời đời, ấy chính Kinh thánh làm chứng về ta vậy... Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môise đến các tiên tri mà giải nghĩa cho họ những điều chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh» (Giăng 5:39, Luca 24:27).

12. Hỏi: Có phải tất cả mọi người đều ưa thích Kinh thánh không?
Đáp: Cũng có người chẳng ưa thích Kinh thánh, vì Kinh thánh vạch trần lòng kín giấu chứa đầy tội ác của loài ngưòi. Vì vậy họ đã thử tìm cách hủy diệt Kinh thánh. Nhưng từ xưa đến nay, dù biết bao thời đại hưng phế, biết bao biến động vật đổi, sao dời, trải qua bao cuộc bể dâu mà Kinh thánh vẫn tồn tại vững chắc như vầng đá cho đến mãi mãi.

«Vì quả thật, ta nói cùng các ngươi, mãi đến khi trời đất qua đi, một chấm, một nét trong luật pháp hẳn không qua đi cho đến khi mọi sự thành tựu rồi» (Mathiơ 5:18).

13. Hỏi: Kinh thánh là quyển sách cổ xưa, vậy sách ấy còn thích hợp cho thời đại văn minh nguyên tử, tin học ngày nay không?
Đáp: Dầu thời đại văn minh tân tiến nhưng Kinh thánh không già với thời gian, không cũ theo thời đại, nhưng trái lại vẫn còn thích hợp với các cường quốc tân tiến, hoặc với các nhược tiểu hậu tiến hay bán khai, bằng cớ chứng minh là hằng năm Kinh thánh được in ra hằng triệu quyển. Đến nay Kinh thánh đã được dịch ra độ 2500 thứ tiếng. Trong cả thế gian chưa hề có sách của danh nhân hay thi sĩ nào được dịch ra nhiều thứ tiếng như thế.

14. Hỏi: Kinh thánh có phải là sách chứa đựng sự chân thật không?
Đáp: Kinh thánh là sách chân thật, chứa đựng lẽ thật của Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thật Duy Nhất.

«Sự tổng cộng lời Chúa là chơn thật... Xin Cha lấy Lẽ Thật khiến họ nên thánh, vì Lời Cha tức là lẽ thật» (Thi thiên 119:116a, Giăng 17:17).

15. Hỏi: Kinh thánh có phải là sách chứa đựng sự khôn ngoan thông sáng không?
Đáp: Kinh thánh chứa đầy sự khôn ngoan trí thức, cho nên người nào chuyên cần tra xem Kinh thánh ắt sẽ trở nên người khôn ngoan tri thức trong Chúa.

«Luật pháp của Đức Giêhôva là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; sự chứng cớ Đức Giêhôva là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan... Nhờ giềng mối Chúa, tôi được sự thông sáng» (Thi thiên 19:7, 119:104a).

16. Hỏi: Kinh thánh có phải là sách rất cần thiết cho chúng ta không?
Đáp: Kinh thánh là sách cần thiết cho mọi người vì Kinh thánh chỉ đường ngay lối thẳng cho chúng ta bước đi cách vững vàng trong thế gian tăm tối đầy dẫy tội ác nầy.

«Tôi yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng... Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi» (Thi thiên 119:127, 119:105).

17. Hỏi: Kinh thánh có phải là sách thánh khiết không?
Đáp: Kinh thánh là sách thánh khiết, đáng được ta tôn trọng, vì là lời từ Đấng Tạo Hóa Chí Thánh phán ra. Người thật lòng tin nhận Chúa luôn luôn nhờ lời Kinh thánh để ăn ở cách thánh khiết.

«Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa…Lời chúa rất là tinh sạch, nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến lời ấy» (Thi thiên 119:11,140).

18. Hỏi: Kinh thánh có ích lợi gì cho chúng ta không?
Đáp: Nhờ có Kinh thánh chúng ta mới hiểu biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì. Ngoài Kinh thánh ra, chúng ta không thể tìm đâu để biết ý muốn của Chúa. Kinh thánh là thức ăn thuộc linh nuôi dưỡng phần linh hồn, cũng như thực phẩm nuôi dưỡng phần xác thịt vậy. Kinh thánh cũng an ủi ta trong cơn hoạn nạn thử thách nữa.

«Luật pháp của Đức Giêhôva là trọn vẹn, bổ linh hồn lại... Lời Chúa làm cho tôi sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn» (Thi thiên 19:7, 119:50).

19. Hỏi: Kinh thánh sẽ tồn tại mãi không?
Đáp: Kinh thánh sẽ còn lại mãi mãi đời nọ qua đời kia và cho đến đời đời, vì lời Chúa là lời sống, phán ra từ Đấng Hằng Sống là Đấng Tạo Hóa.

«Hỡi Đức Giêhôva, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời... Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời». (Thi thiên 119:89, Êsai 40:8).

20. Hỏi: Phải đọc Kinh thánh cách nào?
Đáp: Ta phải đọc mỗi ngày một đoạn, hoặc mấy câu Kinh thánh mà suy gẫm từng lời, từng tiếng. Phải đọc chẫm rãi để nhận được sự dạy dỗ quý báu từ Đức Thánh Linh. Cũng phải cầu xin Thánh Linh mở lòng mở trí để hiểu lời Chúa.

«Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước» (Giôsuê 1:8).

21. Hỏi: Tại sao chúng ta cần phải thuộc nhiều câu Kinh thánh?
Đáp: Chúng ta cần phải thuộc Kinh thánh vì nhờ lời Kinh thánh mà chúng ta thắng hơn các sự cám dỗ của ma quỉ thình lình đưa đến, vì lời Chúa là linh nghiệm, sắc bén hơn gươm hai lưỡi.

«Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa... Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống, linh động, sắc hơn mọi gươm hai lưỡi, đâm thấu đến đỗi chia hồn, linh, khớp, tủy, biện biệt tư tưởng và ý định của lòng» (Thi thiên 119:11, Hêbơrơ 4:12).

22. Hỏi: Muốn hiểu Kinh thánh cách không sai lầm với ý chỉ của Đức Chúa Trời thì phải làm thế nào?
Đáp: Lời Đức Chúa Trời rất mầu nhiệm và thuộc linh, nếu ta dùng lý trí và khôn ngoan riêng mà hiểu biết hoặc giải nghĩa thì không thể được. Vậy, phải nhờ Đức Thánh Linh là Ngôi Ba của Đức Chúa Trời, là Tác Giả Lớn của Kinh thánh, soi sáng, chỉ dẫn, ta mới khỏi lầm lạc chánh giáo của Đấng Tạo Hóa.

«Trước hết phải biết rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng mà giải nghĩa được. vì chẳng hề có lời tiên tri nào do ý chỉ của người ta mà ra, nhưng người ta chịu Thánh Linh cảm thúc do Đức Chúa Trời mà nói ra» (II Phierơ 1:20-21).

23. Hỏi: Chúng ta có thể so sánh Kinh thánh ví như chi?
Đáp: Kinh thánh là thầy thuộc linh dạy ta những lời chân thật, là khuôn vàng thước ngọc cho kẻ muốn ăn ở trọn lành, là kim chỉ nam cho bộ hành giữa sa mạc mênh mông, là la bàn chỉ hướng cho thủy thủ vượt biển ba đào tăm tối, là ánh sánh chiếu diệu trong đêm trường tịch mịch của người tuyệt vọng, là gươm thiêng của dõng sĩ ở tiền tuyến đầy quân thù, là linh dược trừ tuyệt bệnh an y của tâm hồn, là bạn thiết an ủi trong cơn buồn bã hoạn nạn, là linh lương nuôi dưỡng linh hồn đói khát, là suối nước trào phun cho khách lữ hành giữa sa mạc nóng cháy.

*THÁNH THƠ CÔNG HỘI.
(Sàigòn 1959).


Đuốc Thiêng 102

01 Kho tàng vô giá - ĐTPÂ
02 Thơ: Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời - Tam Hải Trình Hữu Lân
03 Kinh Thánh là gì ? - Thánh Thơ Công Hội
04 Kinh Thánh nói về tái lâm và tận thế - Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Điều gi là quan trọng nhất trong cuộc đời - Bình Tú Ngọc
06 Thơ: Đi với Chúa - Tuyết Vân
07 Đấng ban sự sống - Mục sư Trần Hữu Thành
08 Thơ: Ấm áp - Võ Chánh Tiết
09 Tiểu sử Thánh Ca: "Vì Giê-xu sống" - Fanyia
10 Thơ: Cẩn thận làm theo lời Chúa - Trần Nguyên Lam Bửu
11 Phục vụ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
12 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
13 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
14 Phân loại thực vật - Dr Trương Hoàng Lâm
15 Tôi là mẹ - Bà Lê Văn Bắc
16 Tin Tức 1/2: Tin Vắn Khắp Nơi & Việt Nam và Hải Ngoại - Vinh Bằng
17 Tin Tức 2/2: Hội Thánh Paris và Giáo Hạt Pháp & Liên Quan tới Đuốc Thiêng - Vinh Bằng