Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Đấng ban sự sống - Mục sư Trần Hữu Thành

Đuốc Thiêng 102, tháng 05 năm 2010


Lu ca 7:11-17

Xin mời Quý vị nhìn vào quang cảnh tại cửa thành Na in vào ngày hôm đó. Có một đoàn người từ trong thành đi ra, và một đoàn người từ ngoài thành đi vô. 

Đoàn người đi ra là để đi đến nghĩa địa buồn để chôn xác người trai trẻ đã chết. Nơi đó chỉ có những nấm mồ của những người chết. Trái lại, đoàn người đi vào có Chúa dẫn họ đi vào thành phố nơi đó có những sinh hoạt của những người sống. Nơi đó có chợ búa trường học và có cả nhà hội để dân chúng thờ phượng Đức Chúa Trời mỗi tuần.

Học tới đây, tôi xin mời Quý vị suy nghĩ. Ngày nay cũng có hai đoàn người đi về hai chiều hướng khác nhau.

•Đoàn người đi theo tiếng gọi của Satan, và đang bước dần đến nơi hư mất. Những ai đi theo sự hướng dẫn của Sa tan là đang đi dần đến nơi sầu thảm.

•Ngược lại, đoàn người đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Jêsus bước theo Ngài, là đang đi vào nơi ở đời đời phước hạnh với Ngài. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “"Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì... vượt khỏi sự chết mà đến sự sống".” (Giăng 5:24). "Và “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; …Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó".” (Giăng 14:2-3).

Theo Chúa, nếu Chúa chưa tái lâm, dù cho thân xác chúng ta sẽ chết, nhưng phần mộ không phải là nơi ở vĩnh cửu của chúng ta. Nơi ở đời đời của chúng ta là tại “"Thành thánh"” (Khải huyền 21:2) vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Xin mời quý vị suy nghĩ thật kỹ để xem, chính Quý vị đang ở bên phía đoàn người nào? Tiên tri Đa ni ên nói trước để cảnh cáo mọi người rằng: “"Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời".” (Đa ni ên 12:2). 

Muốn vào Thành Thánh của Chúa phải có điều kiện đặc biệt mới được nhận vào. Điều kiện đó là "“…...đã được biên tên vào Sách Sự sống của Chiên Con".” Ai được biên tên vào Sách nầy? Xin trả lời là chỉ có những người đã nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình và đã xin Chúa Jêsus xóa tội của mình bằng chính giọt huyết cứu chuộc của Ngài. Chính Quý vị hôm nay, xin tự hỏi lại lòng mình rằng: “Mình có được biên tên vào sách Sự sống của Chiên Con chưa?” Quý vị đã chân thành xin Đức Chúa Giê-su xóa tội cho mình và tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của chính mình chưa?

Kinh Thánh chép: “"Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết, là con trai một của mẹ góa kia".” (Lu ca 7:11-15).

Đây là một cảnh rất thương tâm, "vì “tre già khóc măng non!”". Một bà mẹ góa khóc con trai mình đã chết. Có lẽ bà đã khóc nhiều cho đến nỗi không còn nước mắt. Con bà là một thanh niên trẻ, trước mặt biết bao hứa hẹn tươi đẹp ở tương lai. Bà tưởng là Bà sẽ chết trước con, nhưng nay con bà lại từ gỉa và ra đi trước hơn bà. Bà ngỡ ngàng suy nghĩ  và tự hỏi tại sao, nhưng không có lời giải đáp cho câu hỏi trong đầu: “"Một thanh niên còn trẻ như con của bà cũng chết sao?".” Bà nghĩ điều nầy không thể xảy ra. Nhưng oan nghiệt đã đến. Con Bà không còn nữa. Với lòng thương con, bà nghĩ rằng nếu có thể được, bà sẵn sàng chết thế cho con. Nhưng không thể được. Ai có phần nấy. Không ai biết được lúc nào ai sẽ chết?

Chia ly nào cũng buồn cả. Có một sự chia ly buồn hơn nữa mà chúng ta mong rằng sẽ không xảy ra. Đó là một bà mẹ theo Chúa đau xót thấy con mình chết mất linh hồn. Người Việt Nam rất tốt. Ai cũng hết lòng lo cho con. Xin mỗi chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho các con và dẫn các con theo Chúa. Chúng ta phải lo phần thuộc linh cho các con chúng ta hơn cả việc lo về phần thuộc thể cho chúng. Xin Chúa dạy cho mỗi chúng ta về điều nầy, để lòng cha mẹ khỏi xót đau! Xin mời Quý vị suy nghĩ một vấn đề quan trọng là: "“Giữ tiếng Việt cho con và giữ lòng tin kính Chúa cho con, điều nào lớn hơn?".” Chúng ta lo cho chúng học Kinh Thánh theo ngôn ngữ của chúng đang học ở trường chưa đủ. Chúng ta phải lo cho con cái là khi chúng lớn lên khoảng 18 tuổi, 20 tuổi chúng sẽ ngồi thờ phượng Chúa tại nhà thờ nào? Nhớ rằng lúc đó rất có thể dù chúng nó sẽ nghe nhưng không thể hiểu được buổi thờ phượng bằng tiếng Việt!

Người đàn bà góa nầy vô cùng tuyệt vọng. Bà đau xót cả tấm lòng, nhưng chỉ đành biết khóc mà thôi chớ không biết làm sao hơn? Nhưng phước lớn cho Bà là gặp được Đức Chúa Jêsus. Thấy vậy, Ngài động lòng thương xót. Ngài bảo những người khiêng quan tài ngừng lại. Ngài phán: “"Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ".” Theo Quý vị thì khi Đức Chúa Jêsus khiến cho con bà sống lại và đem nó giao lại cho Ba thì nỗi vui mừng của Bà lớn bao nhiêu? 

Trước đây vài phút bà đau khổ không sao kể xiết; bây giờ  nỗi vui mừng hoan ca của Bà cũng không sao kể xiết! Ai đã khiến tình cảnh của Bà từ đau khổ trở thành thỏa vui? - Người đó là chính Đức Chúa Jêsus.

Thưa Quý vị, quyền năng của Đức Chúa Jêsus từ ngày hôm đó cho đến ngày nay không đổi thay. Kinh thánh dạy rằng: “"Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi".” (Hê bơ rơ 13:8).  Vậy thì khi chúng ta lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, buồn bã xin hãy cầu nguyện, trình lên Đức Chúa Jesus, Ngài có quyền năng biến đổi cảnh buồn bã của chúng ta trở nên vui vẻ.

Tại cửa thành Na in, có hai người rất quan trọng đối diện nhau. Hai người đó là người thanh niên ở thành Na in và người Thanh niên ở Na xa rét.

Chàng thanh niên ở thành Na In đã chết. Người ta khiêng thân xác chàng đi chôn ngoài nghĩa địa, nhưng gặp Đức Chúa Jêsus, Ngài động lòng thương xót. Vì Ngài là Nguồn Sống, Ngài đã ban cho chàng sự sống nên chàng đã được sống lại.

Nghĩa là chàng từ cõi chết trở lại cuộc đời và được sống. Chàng thanh niên nầy tên gì? Học lực tới đâu? Tài năng ra sao? Những điều đó chúng ta không biết. Nhưng chúng ta biết một điều quý báu là khi chàng thanh niên nầy sống lại thì "“Ai nấy đều… ngợi khen Đức Chúa Trời".” (Lu ca 7:16).

Ngày nay cũng vậy. Có những người ỡ trong tình trạng chết mất thuộc linh, nghĩa là mất sự thông công với Nguồn Sống là Đức Chúa Trời. Sau khi gặp Đức Chúa Jesus, Ngài cứu người đó, đời sống thuộc linh người đó được sống lại. Người đó có đời sống mới tốt đẹp, đến nỗi nhiều người nhìn vào và nói rằng: "“Từ ngày người nầy tin Chúa đến nay đời sống đổi hẳn, tốt hết sức! Thật Đức Chúa Trời có quyền năng tái tạo con người"” và nhiều người nói lên lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Những ai thật lòng tin nhận Đức Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình đều được như vậy. Cám tạ ơn Chúa. Còn đời sống của chính chúng ta thì sao? Người khác nhìn vào có cớ để ngợi khen Đức Chúa Trời không?

Bây giờ chúng ta học chàng Thanh niên đã từng lớn lên ở thành Na xa rét.

Chàng Thanh niên nầy có tên là Jêsus. Ngài là Đấng Hằng sống mà lại bằng lòng hy sinh chịu chết khổ hình trên thập tự giá. Tại sao? Chính Ngài giải thích về cái chết của Ngài như sau: “"Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình".” (Giăng 15:13). Nghĩa là Đức Chúa Jesus kể chúng ta là bạn hữu và vì yêu chúng ta đến nỗi Ngài bằng lòng chịu chết gánh thay hình phạt tội lỗi cho chúng ta để chúng ta là nhờ Ngài được sống. Vui mừng được Chúa cứu, Phao lô nói cùng anh em tín hữu Galati rằng: Đức Chúa Giê-su Christ: “"Là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi".” (Galati 2:20). Vì vậy, Ông cám ơn Chúa cách sâu xa và nói: “"Tôi... coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, ...Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ".” (Phi líp 3:8).

Quý vị đã tin nhận Chúa, tôi tin rằng Quý vị cũng có thể nói được như Phao lô rằng: “"Tôi cám ơn Đức Chúa Giê-su là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi".” Thế rồi Quý vị có nói như Phao lô rằng: “"Tôi cũng coi hết thảy mọi vật chất của cải, giàu có, danh vọng, hơn thua trên đời nầy... như rơm rác, hầu để theo Chúa".” Quý vị có thưa với Chúa như vậy không?

Khi Đức Chúa Giê-su khiến cho chàng trai trẻ Na In sống lại, chúng ta thấy có hai quyền lực gặp nhau. Đó là quyền lực của Thần Chết và quyền lực của Chúa Sống.

Từ khi loài người phạm tội thì Thần Chết ngự trị trên cả nhơn loại. Dù cho có nhiều người cố tìm mọi phương thuốc để con người “cãi lão hoàn đồng” hoặc là “trường sinh bất tử” thì mọi người đều đã thất bại. Ai cũng phải chết cả. Vì “…"...trong A-đam mọi người đều chết"” (1 Cô rinh tô 15:22). Một người khi bị Thần Chết đến gọi, đã nhắm mắt tắt hơi thì hoàn toàn vô phương cứu chữa. Thần Chết từ trước đến nay thắng thế trên con người.

Nhưng hôm nay thì khác. Thần Chết đã gặp Đức Chúa Jesus là Đấng Ban sự sống cho loài người. Ngài là Đấng "“cầm chìa khóa Sự Chết và Âm phủ".” (Khải huyền 1:19). Ngài là Đấng toàn quyền trên sự sống và sự chết. Cho nên khi Thần Chết đến với chàng trai trẻ ở Na in, gặp Đức Chúa Jesus, Ngài ban lại sự sống cho chàng thì chàng sống lại ngay, và Thần Chết không sao chống lại lịnh của Đức Chúa Giê-su Hằng Sống. Vì vậy mà Kinh Thánh xác nhận rằng: Đức Chúa Giê-su đ㠓"bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền Sự Chết".” (Hêbơrơ 2:14).

Cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus là Đấng Sống, trong Ngài chúng ta sẽ sống.  Như Đức Chúa Jesus đã hứa cùng mỗi Quý vị và tôi rằng: “"Vì Ta sống, các ngươi cũng sẽ sống".” (Giăng 14:19).

Cầu xin Thánh Linh Chúa dẫn dắt mỗi chúng ta bước theo Chúa mãi mãi ở trong vòng tay yêu thương phước hạnh của Ngài. A-men.


Đuốc Thiêng 102

01 Kho tàng vô giá - ĐTPÂ
02 Thơ: Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời - Tam Hải Trình Hữu Lân
03 Kinh Thánh là gì ? - Thánh Thơ Công Hội
04 Kinh Thánh nói về tái lâm và tận thế - Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Điều gi là quan trọng nhất trong cuộc đời - Bình Tú Ngọc
06 Thơ: Đi với Chúa - Tuyết Vân
07 Đấng ban sự sống - Mục sư Trần Hữu Thành
08 Thơ: Ấm áp - Võ Chánh Tiết
09 Tiểu sử Thánh Ca: "Vì Giê-xu sống" - Fanyia
10 Thơ: Cẩn thận làm theo lời Chúa - Trần Nguyên Lam Bửu
11 Phục vụ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
12 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
13 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
14 Phân loại thực vật - Dr Trương Hoàng Lâm
15 Tôi là mẹ - Bà Lê Văn Bắc
16 Tin Tức 1/2: Tin Vắn Khắp Nơi & Việt Nam và Hải Ngoại - Vinh Bằng
17 Tin Tức 2/2: Hội Thánh Paris và Giáo Hạt Pháp & Liên Quan tới Đuốc Thiêng - Vinh Bằng