Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ : Mau về sống cảnh hiển vinh - Trần Nguyên Lam Bửu

Đuốc Thiêng 97, tháng 10 năm 2008Người ơi, sao phước thiêng không kiếm
Mà đi tìm phù phiếm ô nhơ
Chúa trời cao sao chẳng tôn thờ
Cho cuộc sống hưởng ân ban bất tận
"Thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn
Địa ngục vô môn hữu khách tầm"

Mau bước ra khỏi chốn lạc lầm
Về bên Chúa hưởng ơn cứu rỗi
Chúa là Đấng sẵn tha tội lỗi
Cứu sinh linh khỏi chốn khổ hình
Mau về bên Chúa hiển vinh!
Đuốc Thiêng 97

1 Tôi phải làm gì để được cứu rỗi - ĐTPÂ
2 Thơ : Chúa yêu con - Emmanuel
3 Phierơ - Mục sư Nguyễn Văn Bình
4 Thơ : Vết chân trên cát - Vũ Quý Hảo
5 Hình ảnh Ðức Chúa Trời - Mục sư Vũ ngọc Văn
6 Ân tứ Thánh Linh - Mai Đào
7 Thơ : Mau về sống cảnh hiển vinh - Trần Nguyên Lam Bửu
8 Đời Chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
9 Cầu Nguyện không nói ra được - Mỹ Khanh Fleckner
10 Xứ Do thái hồi Chúa Giê Xu sanh ra - Mai Đào
11 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
12 Xây nhà tình thương - Nguyễn Đình Bùi Thị
13 Ngày xưa nỗi nhớ - Bà Lê Văn Bắc