Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Thơ: Đại Hội Tin Lành Âu Châu Hòa Lan - Đức Huy

Đuốc Thiêng 101, tháng 07 & 09 năm 2009


Đại chúng con dân tôi tớ Ngài
Hội
Đồng tổ chức Đạo minh khai
Tin
yêu hòa khúc vang lời nguyện
Lành
giữ ơn thiêng rạng ánh mai
Âu
Á Mỹ về chung dự trại
Châu
kinh lời Chúa quyết trui mài
Hòa
lòng ghi tạc hồn rung cảm
Lan
tỏa Hương Trời chẳng nhạt phai.Đuốc Thiêng 101

01 Càng nhiều càng tốt - ĐTPÂ
02 Thơ: Kỷ niệm Đại Hội Tin Lành Âu Châu - Đức Huy
03 Thơ: Đại Hội Tin Lành Âu Châu Hòa Lan - Đức Huy
04 Kiếp phù sinh - TC Hừng Đông
05 Phục vụ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
06 Cao đẹp tình Cha - Nguyễn Đình Bùi Thị
07 Tình mẫu tử - Bà Lê Văn Bắc
08 Thơ: Phụng sự Chúa - Đức Huy
09 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
10 Tiểu sử Thánh Ca - Fanyia
11 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
12 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
13 Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẵng thiếu thốn gì - MSNC Lê Văn Thể
14 Cục gạch - Thanh Nguyên
15 Phát triễn và bảo tồn thực vật - Dr Trương Hoàng Lâm
16 Tin Tức - Vinh Bằng