Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ : Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - Trần Nguyên Lam Bửu

Đuốc Thiêng 95, tháng 6 năm 2008"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chủa Trời mà làm"
(I Côrinhtô 10:31).


Tất cả vì vinh hiển Chúa Cha

Đời ta bản nhạc mãi vang ca:

"Hoặc ăn, hoặc uống hay chi khác"

Lúc khổ, khi vui, lúc tuổi già

Nhất nhất nguyện làm vinh hiển Chúa

Ngày ngày quyết chí dựng đời ta

Vinh danh Chúa thánh xây đời mới

Hưởng phước thiên dân cõi thái hòa.
Đuốc Thiêng 95

1 Những gì không rúng chuyển - ĐTPÂ
2 Thơ : Chúa toàn năng - Trần Nguyên Lam Bửu
3 Uy quyền của Đức Chúa Giê Xu - MS Nguyễn Văn Bình
4 Thơ: Loài người quý nhất - Trần Nguyên Lam Bửu
5 Phải chăng đạo Tin Lành là đạo bỏ ông bỏ bà - H4
6 Hồn ở đâu bây giờ? - Bình Tú Ngọc
7 Nhớ cha - H4
8 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
9 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
10 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào
11 Đêm nhớ về quê cũ - Bà Lê Văn Bắc
12 Thơ : Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - Trần Nguyên Lam Bửu
13 Đọc truyện ngắn của Bà Lê Văn Bắc - Nguyễn Đình Bùi Thị
14 Đôca ngày nay - H4
15 Ước ao của tôi - Bình Tú Ngọc