Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ: Loài người quý nhất - Trần Nguyên Lam Bửu

Đuốc Thiêng 95, tháng 6 năm 2008"Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm"
(Thi thiên 139:14).


Trong vũ trụ loài nào là quý

Trên cao kia hàng tỉ vì sao

Dưới biển sâu tôm cá muôn màu

Mọi loài thú lao xao trên đất

"Thiên sinh vạn vật"

"Duy nhân tối linh"

Chỉ con người được sống hiển vinh

So muôn vật loài người cao quý nhất

Người thiêng liêng nào đâu vật chất

Cũng không là loài thú loài chim

Chúa ban cho có một trái tim

Thờ Thượng Đế trời cao Tạo Hóa

Người phải biết dâng lời cảm tạ

Được dựng nên đáng sợ vô cùng

Công việc Chúa thật lạ lùng.
Đuốc Thiêng 95

1 Những gì không rúng chuyển - ĐTPÂ
2 Thơ : Chúa toàn năng - Trần Nguyên Lam Bửu
3 Uy quyền của Đức Chúa Giê Xu - MS Nguyễn Văn Bình
4 Thơ: Loài người quý nhất - Trần Nguyên Lam Bửu
5 Phải chăng đạo Tin Lành là đạo bỏ ông bỏ bà - H4
6 Hồn ở đâu bây giờ? - Bình Tú Ngọc
7 Nhớ cha - H4
8 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
9 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
10 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào
11 Đêm nhớ về quê cũ - Bà Lê Văn Bắc
12 Thơ : Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - Trần Nguyên Lam Bửu
13 Đọc truyện ngắn của Bà Lê Văn Bắc - Nguyễn Đình Bùi Thị
14 Đôca ngày nay - H4
15 Ước ao của tôi - Bình Tú Ngọc